Zamknij
REKLAMA

Pozytywna reakcja PKP w sprawie Azorów i długi nos J. Boczkai. Będzie miejscowy plan zagospodarowania!

08:11, 29.01.2020 | O.R
REKLAMA
Skomentuj
Radni miejscy w listopadzie rozmawiali z mieszkankami ulicy Krośniewickiej fot. Cezary Kucharczyk

- Pan Bóg zapomniał o Azorach- mówił nam w listopadzie ubiegłego roku pan Bogdan z Krośniewickiej. Oj chyba jednak nie. Prezes Zarządu PKP odpowiedział pozytywnie Marszałkowi Senatu po oświadczeniu Senatora Przemysława Błaszczyka, złożonym na drugim posiedzeniu Senatu 18 grudnia. Wygląda na to, że PKP jest otwarte na zmiany infrastruktury osiedla kolejowego, co więcej już kilka lat temu wystąpiło do prezydenta z wnioskiem o o wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Azory, w którym zostałoby określone przeznaczenie terenu wraz z infrastrukturą techniczną. Czy u zastępcy prezydenta Kutna Jacka Boczkai zaobserwujemy na najbliższej sesji 30 stycznia efekt Pinokia? 

Pod koniec listopada pisaliśmy o wspólnym działaniu radnych miejskich z Klubu PiS i Porozumienie dla Kutna w sprawie problemów osiedla za torami. A jest ich wiele, od wielkich po przyziemne, które leżały w rękach zarządców budynku przy Krośniewickiej i kutnowskich radnych z Klubu Porozumienie dla Kutna m.in. Robert Feliniak. Sprawa infrastruktury terenu to temat do rozwiązania dla samorządu i PKP. Zajęli się tym radni i Senator Przemysław Błaszczyk z PiS, do którego o interwencję w PKP złożyli pismo wiceprzewodnicząca rady Ewa Rzymkowska i radny Michał Łucki.

- Nikt nie mówi, że nie są to mieszkańcy miasta. PKP potraktowała ich w mojej ocenie w sposób nie do przyjęcia, a my jako samorząd mieliśmy wtedy związane ręce. Teraz jest lepiej, od czasu, kiedy miasto dzierżawi od PKP sieci wodno - kanalizacyjne i stosowane są stawki takie jak na terenie całego miasta. Od kilku lat staramy się, aby PKP Nieruchomości wystąpiło z wnioskiem o wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Azory, w którym zostałoby określone przeznaczenie terenu wraz z infrastrukturą techniczną. Pomimo wielokrotnych rozmów do dziś taki wniosek nie wpłynął. Samorząd miejski jest otwarty na współpracę, ale potrzeba woli z drugiej strony. Przyjęcie planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Azory wszystkim rozwiąże ręce i stworzy możliwości, że ta dzielnica znowu odżyje. Do tego potrzeba wniosku od PKP Nieruchomości z propozycjami przeznaczenia tego terenu, a jestem pewien, że Rada Miasta podejmie stosowną uchwałę i plan miejscowy zostanie wykonany jak najszybciej - mówił nam w listopadzie Jacek Boczkaja, zastępca prezydenta Kutna. 

Prezes Zarządu PKP Krzysztof Mamiński poinformował w odpowiedzi na oświadczenie senatora PiS: 

- Obszar w rejonie stacji Azory w Kutnie stanowi tereny poprzemysłowe, część terenu wykorzystywana jest na potrzeby kolei Budynki mieszkalne zlokalizowane przy ulicy Krośniewickiej były przedmiotem sprzedaży lokatorom na podstawie przepisów ustawy z 8.09.2000 o komercjalizacji i restrukturyzacji pp PKP, z których 11 lokali zostało sprzedanych, natomiast 8 lokali zostało przekazanych władzom samorządowym w 2016 roku. Obecnie PKP S.A. jest właścicielem jednego lokalu mieszkalnego na podstawie ww. ustawy - pisze prezes Krzysztof Mamiński. 

Dalej prezes Zarządu PKP S.A. pisze, iż spółka wykonała analizę możliwości zagospodarowania i rozpoczęła rozmowy z przedstawicielami władz samorządowych w sprawie zmiany zagospodarowania terenu w rejonie stacji Azory. Następnie PKP S.A wystąpił 22 lipca 2014 roku do Prezydenta Miasta Kutna z wnioskiem o przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu stacji Azory. 

- W odpowiedzi na złożony wniosek Prezydent Miasta Kutna pismem z dnia 11 sierpnia 2014 roku poinformował, iż " nie jest możliwe opracowanie planów dla wszystkich wnioskowanych terenów. Na rok 2014 w budżecie miasta nie ma zagwarantowanych środków finansowych na ten cel. W związku z powyższym Państwa pismo jest traktowane jako wniosek o sporządzenie planu miejscowego. W przypadku podjęcia działań związanych z przystąpieniem do jego sporządzania zostaniecie Państwo powiadomieni odrębnym pismem - pisze prezes K. Mamiński. 

Do dnia dzisiejszego takie pismo z miasta Kutna do PKP nie wpłynęło. Jak się dowiadujemy PKP S.A. czynnie uczestniczyła w procedurze planistycznej sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jednym z efektów wniosku spółki jest zmiana terenu osiedla przy Krośniewickiej z funkcji P (tereny obiektów produkcyjnych, składów, centrów logistycznych) na MW czyli tereny zabudowy wielorodzinnej. Nie wszystkie wnioski PKP S.A. zostały uwzględnione w zmianie Studium uchwalonej przez Radę Miasta Kutna 28 marca 2017 roku. 

W 2017 roku ponadto dla potrzeb realizacji rządowego Programu Mieszkanie Plus dla Kutna PKP wskazała m.in. działki 1054/47, 1054/56 obręb 1R-P. 

- W ocenie PKP S.A. na terenach w sąsiedztwie stacji Kutno-Azory mogłyby również zostać zlokalizowane centrum logistyczne. Spółka jest zainteresowana uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowych terenów - informuje prezes Zarządu PKP Krzysztof Mamiński.

Komentarze

Jednym słowem nic nie stoi na przeszkodzie uchwalenia takiego planu, chyba że ktoś czyli zastępca prezydenta Kutna, który delikatnie mówiąc publicznie zapomniał o ważnym dla mieszkańców miasta fakcie i zakrzywił rzeczywistość. Dodać należy, że uchwałę o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego rada może podjąć z własnej inicjatywy lub na wniosek właśnie prezydenta. Jest zielone światło w PKP więc wystarczy wziąć się do roboty w urzędzie miasta. 

Stanowisko Klubu PiS w Radzie Miasta Kutna:

Nie ukrywamy zdziwienia treścią odpowiedzi na wystąpienie Senatora Przemysława Blaszczyka. Żyliśmy w przekonaniu, że Spółka stroni od współpracy z Miastem. Nie posiadaliśmy wiedzy o złożonym w 2014 r. wniosku w sprawie planu zagospodarowania. Natomiast, mając na uwadze deklaracje obu stron o chęci współpracy w tym zakresie, to droga wydaje się już zupełnie prosta. Teraz trzeba zastanowić się nad formalną stroną całej sprawy i zacząć działać. W tym przypadku nie ma miejsca na spory polityczne. Jeżeli zarówno Prezydent, radni, jak i władze PKP mają świadomość konieczności podjęcia działań w kierunku objęcia terenu osiedla Azory planem zagospodarowania, to mówiąc wprost- nie ma na co czekać. 

- Wspólnie z radnym Michałem Łuckim zainicjowałam działania w kierunku uzyskania consensusu pomiędzy Miastem, a zarządem PKP. Ich skutkiem było wystąpienie Pana Senatora Blaszczyka w Senacie RP, skierowane do prezesa Spółki. W odpowiedzi wyraźnie wskazano wolę powstania na terenie Azorów planu zagospodarowania. Nie ukrywam, że ów fakt bardzo mnie cieszy. Teraz wszystko pozostaje po stronie radnych i prezydenta miasta - mówi Ewa Rzymkowska. 

- Bardzo cieszę się, że mogłem interweniować w tej sprawie i wspomóc działania radnych. Ze swojej strony chciałbym zaproponować udział w spotkaniu z władzami Kutna, zainteresowanymi radnymi i oczywiście w miarę możliwości - przedstawicielami PKP.  Ta sprawa powinna być załatwiona jak najszybciej. Pozostaję do dalszej dyspozycji - mówi senator Przemysław Błaszczyk.

Jacek Boczkaja Zastępca Prezydenta Miasta z całą stanowczością stwierdza, że:

Wniosek o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Azory został złożony przez PKP S.A. w 2014 roku, przed przystąpieniem Miasta do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”. Tak więc wniosek nie mógł być potraktowany jako aktualny po przyjęciu nowego studium.

Do „Studium uwarunkowań…” PKP S.A. złożyło swoje wnioski, które określały przeznaczenie terenu zabudowy usługowej z dopuszczeniem składów, magazynów, logistyki i produkcji. Pomimo tego, że wnioski zostały złożone po terminie, uwzględniono je.

„Studium uwarunkowań” zostało przyjęte Uchwałą Nr XXXVI/358/17 Rady Miasta Kutno z dnia 28 marca 2017 roku. Po tym terminie PKP S.A. wskazała niektóre działki do realizacji na rzecz programu Mieszkanie Plus

Miasto oczekiwało jednoznacznej deklaracji ze strony PKP S.A. co do ostatecznego przeznaczenia terenu: czy miała być to funkcja mieszkaniowa, przemysłowa, usługowa czy inny rodzaj funkcji.

Dla wyjaśnienia kilka słów jak odbywa się proces planistyczny. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” stanowi ogólny plan pokazujący przeznaczenie poszczególnych terenów oraz jego strukturę funkcjonalną i przestrzenną. Plany miejscowe są uszczegółowieniem tego procesu, określając przeznaczenie, funkcje dopuszczalne, zakazane i inne. Tak więc proces planistyczny opiera się na studium, do którego składane są wnioski, a szczegółowe rozwiązania ujęte są w planach miejscowych. Miasto postępowało więc zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami planowania przestrzennego i przepisami prawa.

Pragnę podkreślić, że miasto od wielu lat, pomimo, że nie jest właścicielem terenu, podejmowało szereg działań, mających na celu poprawę stanu infrastruktury technicznej na terenie dzielnicy Azory. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, jako spółka miejska, wykonało nowy kolektor sanitarny łączący dzielnicę Azory z nowo wybudowaną siecią w ul. Zachodniej. Rozwiązanie to pozwoli na skanalizowanie terenów dzielnicy, i nie ma to znaczenia czy będzie tam prowadzona działalność przemysłowa, usługowa czy mieszkaniowa. Ponadto Miasto przejęło w dzierżawę sieć wodno - kanalizacyjną od PKP tak, aby mieszkańcy dzielnicy Azory nie płacili bardzo wysokich stawek za dostarczane media, o czym wielokrotnie donosił portal ekutno.pl

 

 

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (27)

wyborcawyborca

18 4

uuuuuu ale się Boczkaja wystawił . Pis wypunktował go bez litości i teraz będzie ten temat eksploatował do bólu. I ma racje. 08:19, 29.01.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

nie lubię ich kłamiąnie lubię ich kłamią

1 8

Ale PiS potrzebuje sensacji oni czyli PiS nic nie zrobią to najlepiej działająca propaganda zaraz po PRL bo ludzie z Azorów wszystko Łykną zobaczycie 13:45, 29.01.2020


Mieszkańcy za toramiMieszkańcy za torami

4 1

Redaktorka ich przypilnuje , żeby robili, a jak nie, to my napiszemy do niej że radni z PiS nic nie robią i będzie po uszach? 15:06, 29.01.2020


demokracja umierademokracja umiera

10 19

ekutno to propisowski portal. Dla niego liczy się tylko promowanie pisu i dokopanie obecnym władzom Kutna. Czy naprawdę sądzicie, że kiedy rzymkowska zostanie prezydentką, to będzie tak wspaniale? Widzimy, co się dzieje w krośniewicach, łaniętach czy gminie kutno, gdzie pisiory rządzą. 08:41, 29.01.2020

Odpowiedzi:6
Odpowiedz

MM

11 2

Kogo chwali to chwali. Kogo krytykuje to krytykuje 09:24, 29.01.2020


JaaaaaJaaaaa

8 1

Jeśli tak uważasz, to jesteś, przepraszam, *%#)!& 10:09, 29.01.2020


RedakcjaRedakcja

14 3

Z uwagi, że te dwa pierwsze stwierdzenia mnie obrażają i nie są prawdziwe, zabezpieczam post i chętnie spotkam się z jego autorem przed obliczem Temidy. Dla mnie ten wpis to pomówienie, a nawet powiedziałabym, znieważenie. Autor chyba w ogóle nie czyta ekutno. Ola Rzadkiewicz 10:13, 29.01.2020


Do demokracjiDo demokracji

11 1

Pani Olu za wsiasz łamcę i do sądu tylko żeby Pani nie trafiła narozgrzanego sędziegoWidać ,ze ci od Pinokia boją się prawdy i chcieliby tylko laurki.Zapomnieli że to nie w tej Redakcji. 10:33, 29.01.2020


asas

1 5

ma rację i to widać gołym okiem ale PiS brzytwy się już chwyta 13:46, 29.01.2020


??

6 0

Dfemokracja umiera tylko dlatego że na tyle portali w mieście jeden napisał prawdę? 19:31, 29.01.2020


AzoryAzory

12 9

Nie mam pytań jak widzę młodych ludzi którzy działają dla PiS_u. BRAK poglądów i samoakceptacji. 08:45, 29.01.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

......

15 2

Tylko, że problem nie dotyczy planu zagospodarowania przestrzennego, tylko tragicznego stanu infrastruktury, z powodu wieloletnich zaniedbań PKP. 09:33, 29.01.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

AlaAla

5 0

i złej pogody, a mimo to były rajdy dla BGŻ na rowerku. 18:54, 29.01.2020


Za toramiZa torami

13 3

Stan infrastruktury to jedno, a kłamstwo to drugie. Zaniedbania tej dzielnicy miasta to nie tylko sprawa PKP przecież, a prezydent i radni poprzednich kadencji gdzie byli? 10:17, 29.01.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

PKPPKP

5 3

Te tereny należały zawsze do PKP i nie ściemniać że to wina miasta. 13:42, 29.01.2020


Do demokracjiDo demokracji

9 4

pisu nie było w radzie, a ekutno pisało o nieprawidłowościach związanych z miastem. to jakim było wtedy portalem? pro jakim? 10:22, 29.01.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

zgadłemzgadłem

1 1

na P 13:55, 29.01.2020


AZORAZOR

3 12

LUDZIE TO PiS -owska propaganda oni tylko gadają zastanówcie się NIE ma kasy na uruchomienie sklepu a wy myślicie że wam pobudują pałace TO WSZYSTKO ŚCIEMA a was wykorzystują żebyście robili za statystów Jak Prezydent podpisz ustawę to już po nas. 13:41, 29.01.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

jackjack

1 0

AZOR O JAKIM TY SKLEPIE PISZESZ ? 11:11, 30.01.2020


Tylko której TEMIDYTylko której TEMIDY

4 1

Z uwagi, że te dwa pierwsze stwierdzenia mnie obrażają i nie są prawdziwe, zabezpieczam post i chętnie spotkam się z jego autorem przed obliczem Temidy. Dla mnie ten wpis to pomówienie, a nawet powiedziałabym, znieważenie. Autor chyba w ogóle nie czyta ekutno. 13:51, 29.01.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

oloolo

7 3

To jest zastraszanie Pani Olu też zabezpieczamy post 13:52, 29.01.2020


do olodo olo

2 0

czy ty nie oglądasz telewizji nie ma już TEMIDY 20:46, 29.01.2020


KrystianKrystian

12 0

No i jak zwykle, prawda boli w urzędzie i atak na portal, tak było zawsze przy artykułach niewygodnych. Może coś panowie z urzędu napiszą, powiedzą o sprawie Zdzisława B od piłki kopanej albo długu klubu koszykówki wobec miasta czyli mieszkańców Kutna? Zgłosił już Wdowiak albo Boczkaja sprawę do prokuratury? 14:42, 29.01.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

JaJa

9 1

W końcu ktoś się wziął za te Azory. Plan to podstawa. Bez tego nie będzie żadnej inwestycji 15:13, 29.01.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

ErykEryk

10 0

Super wiadomość !!! 15:13, 29.01.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Mieszkańcy za toramiMieszkańcy za torami

7 4

Redaktorka ich przypilnuje , żeby robili, a jak nie, to my napiszemy do niej że radni z PiS nic nie robią i będzie po uszach? 15:21, 29.01.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

gimnastykgimnastyk

0 1

redaktorka to może niewiele. Jak to mawia mój kumpel wszyscy my możemy im naskoczyć. Obunóż z półprzysiadu. 16:20, 30.01.2020


REKLAMA
REKLAMA
© ekutno.pl | Prawa zastrzeżone