Zamknij
REKLAMA

Strach przed konfrontacją czy lekceważenie? Sprawy różne na sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach

22:17, 14.01.2020 | O.R
REKLAMA
Skomentuj

Na ostatniej w starym roku sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach nieobecność Katarzyny Erdman burmistrz Krośniewic wzbudziła niemałe emocje. To była ważna sesja z uwagi na obciążanie mieszkańców podwyższoną opłatą za odbiór śmieci, wiele pytań i nierozwiązanych spraw. Burmistrz, jak mruczą do ucha koty, była chora, ale dnia następnego w Sylwestra 31 grudnia uczestniczyła w imprezie miejskiej, co więcej przyjmowała na terenie Kolei Wąskotorowej w Krośniewicach delegację z województwa.

Na sesji 30 grudnia radni wysłuchali wystąpienia Kajetana Różyckiego, członka zarządu Towarzystwa Kolei Wąskotorowych w Łodzi. Pokrótce je spisaliśmy, a całość można obejrzeć TUTAJ

K. Różycki zaczął od tego, że temat krośniewickiej kolejki miał być punktem obrad sesji, a nie jest. - Towarzystwo na sesji reprezentuje pięć osób. - Wygląda na to, że jesteśmy tu na próżno - skwitował K. Różycki odnosząc się do nieobecności K. Erdman. 

Dalej mówił o przyszłości ochrony mienia na kolejce. Spółce Nasz Dozór skończyła się umowa, gmina zamierza podpisać umowę na 2 miesiące do momentu rozstrzygnięcia przetargu więc nie wiadomo kto od 1 stycznia będzie na tym terenie dbał i pilnował mienia o znacznej wartości. Członek Towarzystwa Kolei Wąskotorowych w Łodzi zadeklarował, że w styczniu członkowie towarzystwa postarają się być tam każdego dnia. 

- W kwestii monitoringu ponieśliśmy już koszty uruchomienia monitoringu w okolicach parowozowni schodkowej. Na chwilę obecną na dniach będziemy mieli zabezpieczony budynek, w którym rezydujemy i wjazd do hali. Na to mamy materiały, na to mamy sprzęt i jesteśmy w stanie fizycznie podołać montażowi. Jeszcze został tył hali, tam jest dużo kabla do pociągnięcia, trzeba kupić kamery. Wyniesie to około 2,5 tys. zł. Z prywatnych kieszeni na instalację monitoringową do tej pory wydaliśmy 7,5 tys. zł - mówił K. Różycki. - Można by wykorzystać kamery pozostawione przez Towarzystwa Przyjaciół Krośniewickiej Kolei Dojazdowej, kupione przez pana Karola Lubaczewskiego. Są one wewnątrz hali, niepodłączone do niczego. Wystosowałem pismo w tej sprawie do pani burmistrz, termin odpowiedzi na pismo minął w piątek (27 grudnia 2019 - przyp. red.) Gdybyśmy mogli je pozyskać mielibyśmy tylko 1500 zł do wydania, to spora ulga dla prywatnych kieszeni. Potrzeba kilkaset metrów kabla aby dostać się do montowni gdzie jest mienie gminne. (...) Chciałbym się odnieść do stwierdzeń pani burmistrz na ostatniej sesji. Padło tam, stwierdzenie, że ponosimy odpowiedzialność za konflikt z firmą Nasz Dozór. Z naszej perspektywy rzecz wygląda zupełnie odwrotnie, pan X koordynator ochrony wielokrotnie oskarżał nas o różne dziwne rzeczy i jesteśmy przekonani, że było to w celu skłócenia nas. 

K. Różycki używał nazwiska koordynatora ochrony z Naszego Dozoru. Jak nazwał go mecenas Maciej Kucharski Pan S. nie jest osobą publiczną w rozumieniu ustawy, z tym nie zgadzał się członek Towarzystwa Kolei Wąskotorowych w Łodzi, który stwierdził że Pan S. jest przewodniczącym komisji wyborczej. Adwokat M. Kucharski uznał, że osobą publiczną jest w tej właśnie sytuacji- czyli wyborów a nie w sprawach przytaczanych przez K. Różyckiego. 

Dalej wiceprezes Towarzystwa Kolei Wąskotorowych w Łodzi mówił o zarzutach burmistrz Krośniewic dotyczących założenia monitoringu przez społeczników. Stwierdził, że dla organizacji przy ochronie kolejki nie jest wymagana specjalna koncesja, z kolei bezterminową umowę z PKP na dozór ma współpracujące z Towarzystwem Stowarzyszenie Krośniewickiej Kolei Wąskotorowej. Dr Paweł Papierz, prezes SKKW był obecny na tejże sesji Rady Miejskiej.

- Decyzja o założeniu monitoringu była dla nas bardzo trudna, ponieważ w krótkim czasie musieliśmy się nauczyć tego, ponieść spore wydatki i znaleźć czas na jego założenie. Jednym z powodów było też to, że koordynator ochrony był w przeszłości prawdopodobnie karany - mówił K. Różycki i przytaczał terminy i relacje osób trzecich na ten temat. - Informowaliśmy panią burmistrz o tym, miała to sprawdzić, minęło półtora miesiąca i nic. Kiedy znów podejmowaliśmy temat, w ogóle nie odpowiadała. 

K. Różycki mówił również o tym, że siedzibą firmy ochroniarskiej jest adres innej osoby, która była w przeszłości karana za poświadczenie nieprawdy. To dla członków Towarzystwa składa się na obawy co do wiarygodności dokumentów tworzonych i przechowywanych przez spółkę z Łodzi, która dozorowała teren krośniewickiej kolejki wąskotorowej. 

Pytania i brak odpowiedzi

Wcześniej wystąpiliśmy do burmistrz Katarzyny Erdman z szeregiem pytań w sprawach, które ujawniane były na kolejnych sesjach Rady Miejskiej w Krośniewicach, a nie doczekały się jednoznacznego wyjaśnienia czy klarowanej odpowiedzi. I tak też niestety zostało w niektórych przypadkach. W odpowiedzi otrzymaliśmy parę zdublowanych e-maili, w których nie znalazły się wszystkie jawne dokumenty, o które występowaliśmy w formie wniosku o udostępnienie informacji publicznej. 

1. Wiosną bieżącego roku wydała Pani panu PM oś napędową do drezyny motorowej przechowywaną w jednym z budynków warsztatowych. Była to najlepsza ze znajdujących się w Krośniewicach osi, po regeneracji. Według mojej wiedzy, pan PM wszedł w posiadanie innej osi, złamanej. Świadczy o tym przesłana Pani korespondencja od prezesa Stowarzyszenia Krośniewickiej Kolei Wąskotorowej. Jeżeli zabrał z Krośniewic część mu nienależną, budżet gminy narażony został na wydatek regeneracji innej osi w kwocie od 15 do 25 tysięcy złotych.

 • a. Proszę podać datę wydania przedmiotowej osi.
 • b. Na jakiej podstawie wydała Pani tę oś, nie będąc jej sprzedawcą?
 • c. Jakie osoby uczestniczyły w wydaniu osi? Proszę o imienną listę.
 • d. Czy z wydania osi został sporządzony protokół?
 • Proszę o jego udostępnienie.
 • e. Czy przed wydaniem osi miała miejsce jakaś korespondencja? Jeżeli tak, to proszę o udostępnienie pism w tej sprawie.
 • f. Kiedy podjęła Pani informację, że wydano niewłaściwą część?
 • g. Jakie działania podjęła Pani w celu odzyskania przedmiotowej osi? Proszę o udokumentowanie.
 • h. Czy o sprawie została zawiadomiona prokuratura? W sprawie tej zachodzi możliwość popełnienia przestępstwa oszustwa (art. 286, §1 kk)

 - W związku ze zdarzeniem z maja 2019 roku, w którym doszło do zabrania osi do drezyny informuję, że w sprawie zostanie złożone zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa - odpowiada Katarzyna Erdman, burmistrz Krośniewic.

2. Od stycznia br. ochroną stacji w Krośniewicach zajmuje się firma „Nasz Dozór”, której jednym z udziałowców jest TS.

 • a. Proszę o przesłanie zapytań ofertowych rozesłanych do firm ochroniarskich w sprawie ochrony fizycznej stacji Krośniewice.
 • b. Proszę o przesłanie ofert otrzymanych od tychże firm.
 • c. Proszę o przesłanie pozostałej dokumentacji związanej z udzieleniem zamówienia firmie „Nasz dozór”
 • d. Proszę o informację, czy został już wyłoniony dostawca usług ochrony na stacji Krośniewice na rok 2020. Jeżeli tak, proszę o dokumentację analogiczną jak punktach a-c
 • e. Czy w toku obowiązywania umowy zostały z firmą „Nasz Dozór” podpisane jakieś aneksy? Jeżeli tak, to proszę o przesłanie:
 • e.i. Korespondencji związanej z tymi aneksami
 • e.ii. Treści aneksów
 • f. Proszę o przesłanie faktur na podstawie których dokonywane są płatności dla firmy „Nasz Dozór” od zawarcia z nią umowy do chwili obecnej.
 • g. Czy posiada Pani, urzędowo lub prywatnie, wiedzę o ewentualnych wyrokach ciążących na koordynatorze ochrony na stacji Krośniewice, SS?

 - Nie podpisywano aneksu z firmą "Nasz dozór" - odpowiada Katarzyna Erdman, burmistrz Krośniewic. - Na rok 2020 nie został wyłoniony dostawca usług ochrony stacji Krośniewice.

W załączniku pierwszego e-maila od pani burmistrz znajdują się zapytania ofertowe wysłane do ABN sp. zo.o z Kutna, Firmy Szkoleniowo-Ochroniarskiej Strzel-Mistrz z Włocławka, protokół z informacją o tym, że wpłynęła tylko jedna oferta od ABN i  że gmina Krośniewice zwraca się do jeszcze jednej firmy z zapytaniem tj. do  Nasz Dozór sp. z o.o z Łodzi.

Burmistrz jednak nie przesyła nam oferty tej firmy (choć ofertę ABN nadesłała z koncesją, oświadczeniami o VAT, itp.itd.) ani żądanych faktur, ani umowy gminy z firmą Nasz Dozór jako odpowiedzi na punkty c i f. 

3. Czy prawdą jest, że w roku 2020 ochroną Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach również będzie zajmować się firma „Nasz Dozór”? Jeżeli tak, proszę o przesłanie dokumentacji analogicznej do punktów 2a-2c

- Na rok 2020 nie został wyłoniony dostawca usług ochrony Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach - odpowiada burmistrz.

4. Kurier Krośniewicki

 • a. Czy prawdą jest, że redaktorem naczelnym gazety „Kurier Krośniewicki” jest pan Zbigniew Chabielski, który to pan jednocześnie ubezpiecza (poprzez swoją firmę) mienie gminy Krośniewice?
 • b. Czy prawdą jest, że pan Chabielski jest lub był pracownikiem firmy „Nasz Dozór”?
 • c. Czy prawdą jest że gazeta „Kurier Krośniewicki” zarejestrowana jest w rejestrze czasopism w sądzie w Łodzi pod adresem  który to adres jest jednocześnie wynajętym mieszkaniem TS?
 • d. Proszę o przedstawienie wystawionych przez spółkę „Mea Patria” faktur, na podstawie których dokonywano tej spółce płatności od 1.01.2019 do chwili obecnej.

- Dane dotyczące Kuriera Krośniewickiego dostępne są na stronie internetowej wydawcy. Pan Zbigniew Chabielski nie ubezpiecza mienia gminy Krośniewice - odpowiada burmistrz Erdman. 

W załączniku e-maila z Urzędu Miejskiego w Krośniewicach znajdują się faktury wystawione przez Mea Patria z 10.12.2019 za 4 strony 1230 zł, 23.10.2019 za 4 strony 1230 zł, 18.09.2019 za 8 stron 2460 zł, (strony w czasopiśmie Kurier Krośniewicki)

z 3.07.2019 za druk biuletynu informacyjnego 1000 sztuk 1230 zł, z 21.05.2019 za druk biuletynu informacyjnego 1000 sztuk 1230 zł, z 19.04.2019 za druk biuletynu informacyjnego 1000 sztuk 1230 zł i za przygotowanie, projekt i grafiki 1230 zł. 

5. Czy z prywatnej rozmowy z p. Kajetanem Różyckim w dniu 24 listopada 2019 sporządziła Pani notatkę, którą przekazała Pani TS? Jeżeli tak, to proszę o udostępnienie treści tej notatki.

BEZ ODPOWIEDZI

6. Pełnomocnik

 • a. Na jakiej podstawie pan TS  został mianowany pełnomocnikiem do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych? Proszę o przedstawienie dokumentacji na temat procesu rekrutacyjnego.
 • b. Jakie wydatki poniosła gmina w związku z pracą TS w charakterze pełnomocnika? Proszę o ich udokumentowanie (rozliczenia delegacji, faktury itp.)
 • c. Proszę o udostępnienie dokumentacji powstałej w toku pracy TS w charakterze pełnomocnika.
 • d. Czy posiada Pani wiedzę o ewentualnym skazaniu w przeszłości (2013 rok) TS za pomocnictwo w wyłudzeniu kredytu?

- Pan TS został Pełnomocnikiem Burmistrza do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych na podstawie Zarządzenia nr 19/2019 Burmistrza Krośniewic z dnia 1 lutego 2019 w sprawie powołania pełnomocnika ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Zgodnie z umową oraz przedstawionym rozliczeniem godzin pracy pełnomocnik otrzymał zwrot kosztów w kwocie 400 zł brutto. Stanowisko to nie było stanowiskiem urzędniczym i nie był prowadzony nabór - informuje K. Erdman.

7. PKP

 • a. Proszę o przedstawienie korespondencji pomiędzy Urzędem Gminy a PKP Oddziałem Gospodarowania Nieruchomościami od 1.1.2018 do chwili obecnej
 • b. Proszę o przedstawienie listy spotkań pomiędzy obydwoma ww. podmiotami w tym czasie. Dla każdego z tychże spotkań proszę o przekazanie: b.i. Listy uczestników b.ii. Sporządzonych notatek
 • c. Czy w którychkolwiek kontaktach z PKP w wyżej wymienionym okresie uczestniczył TS a jeżeli tak, to w jakim charakterze?

- Tutejszy urząd nie posiada korespondencji z PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami. Nie były sporządzane notatki ze spotkań, uczestnikami byli: Burmistrz Krośniewic, Prezes Towarzystwa Opieki Nad Zabytkami Oddział w łodzi oraz Dyrektorzy PKP Nieruchomości. Na jednym ze spotkań uczestniczył pełnomocnik gminy TS. Odbyły się cztery spotkania w dniach 14 lutego, 11 lipca, 6 listopada w Warszawie w siedzibie PKP oraz jedno w Łodzi  w dniu 5 grudnia w siedzibie PKP - odpowiada K. Erdman.

Burmistrz informuje, że w pozostałym zakresie pytania zawarte we wniosku nie stanowią informacji publicznej, bądź Urząd Miejski w Krośniewicach nie jest w posiadaniu wnioskowanych informacji i dokumentów.

W piątek sesja poświęcona Krośniewickiej Kolei Dojazdowej

17 stycznia o godz. 13.00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Krośniewicach odbędzie się sesja Rady Miejskiej z następującym porządkiem obrad: Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przedstawienie porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Krośniewice mienia Krośniewickiej Kolei Dojazdowej. Zakończenie obrad.

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (62)

MecenasMecenas

43 3

Mieszkańcy Krośniewic. Dosyć ośmieszania nas i naszej gminy i miasta. Wystarczy, że 5 osób uprawnionych do głosowania w gminie Krośniewice wystąpi z inicjatywą w sprawie PRZEPROWADZENIA REFERENDUM W SPRAWIE ODWOŁANIA PANI BURMISTRZ MA WNIOSEK MIESZKAŃCÓW.

O powstaniu takiej inicjatywy należy powiadomić Panią burmistrz oraz komisarza wyborczego. Inicjator referendum powinien też podać do wiadomości mieszkańców gminy, na swój koszt, w sposób zwyczajowo w niej przyjęty, informację na temat tego, czego ma dotyczyć referendum oraz o przyczynach uzasadniających odwołanie burmistrza.

W ciągu 60 dni od powiadomienia burmistrza należy zebrać podpisy mieszkańców popierających tą inicjatywę. Aby referendum mogło zostać zorganizowane, inicjatywę musi poprzeć co najmniej 10% osób uprawnionych do głosowania.

Podpisy zbiera się na kartach zawierających:

• informacje o przedmiocie zamierzonego referendum oraz o tym, że poparcia nie można wycofać,

• nazwiska i imiona członków grupy inicjatywnej oraz imię, nazwisko i miejsce zamieszkania pełnomocnika – jeżeli inicjatorem referendum jest grupa obywateli,

• nazwę i adres siedziby statutowej struktury terenowej partii politycznej lub organizacji społecznej oraz imię, nazwisko i adres zamieszkania pełnomocnika – jeżeli inicjatorem referendum jest partia polityczna lub organizacja społeczna.

Mieszkaniec gminy popierający wniosek o przeprowadzenie referendum powinien podać na karcie nazwisko, imię, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL oraz potwierdzić te dane własnoręcznym podpisem.

Po zebraniu podpisów inicjator referendum powinien przekazać komisarzowi wyborczemu wniosek o przeprowadzenie referendum wraz z kartami zawierającymi podpisy osób popierających tą inicjatywę i informacją o spełnieniu obowiązku poinformowania mieszkańców o planowanym głosowaniu.

Wniosku takiego nie można złożyć:

• przed upływem 10 miesięcy od wyboru burmistrza,

• później niż na 8 miesięcy przed zakończeniem kadencji,

• przed upływem 10 miesięcy od poprzedniego referendum.

Komisarz wyborczy w ciągu 30 dni od złożenia wniosku ma obowiązek wydać postanowienie o przeprowadzeniu referendum lub odrzuceniu wniosku (gdy zawiera on niedające się usunąć uchybienia: inicjator referendum nie wywiązał się z obowiązku poinformowania mieszkańców o planowanym referendum lub zebrano prawidłowo niewystarczającą liczbę podpisów i minął już termin na ich zebranie). W przypadku drobniejszych uchybień komisarz powinien zwrócić wniosek, nakazując ich usunięcie w terminie 14 dni. 07:19, 15.01.2020

Odpowiedzi:5
Odpowiedz

dobra zmianadobra zmiana

9 27

A co,Radnym prawdopodobnie ,sypie się grunt pod nogami? Burmistrz chyba otworzyła puszke Pandory...Niech wszystkie ,prawdopodobnie ciemne sprawy ,ujrzą światło dzienne, tego się wszyscy chyba boicie ….ciekawe czy CBA i prokuratura już coś odkryła? Pani H. ciagle jest widziana w ciemnych okularach w Krosniewicach. Referendum niepotrzebne, trzeba rozliczyć poprzedników, bo jak ulica mówi, tego się oni pewnie boją .Boją się , tak przypuszczam,bo jeden z radnych na sesji mówi o wielu sprawach, niewygodnych dla niektórych z poprzedniego układu. Burmistrz jest sama, a radnych Przyjazna Gmina Krosniewice -wiekszośc ,wiec włodarz miasta nie ma siły przebicia w głoszeniu prawdy.Radni na sesji zabrali jej pieniądze na promocje miasta , na głoszeniu prawdy mieszkańcom gminy Krosniewice. Jak nie ma kasy na promocje,to pewnie na informacje w Radio Q tez nie ma. Szanowni Państwo, apeluję o swoje przemyślenia , poparte dowodami , a nie domysłami , plotkami,niesprawdzonymi faktami.Jezeli chcecie prawdy, to piszcie pisma do Burmistrza , na pewno na nie odpisze. Jeszcze brak ochrony na kolejce , to kaplica. Wtedy współczuć burmistrzowej , bo Urząd nie wypłaci się ze skradzionych rzeczy przez miejscowych osobników. 16:11, 15.01.2020


do Dobra zmianado Dobra zmiana

18 3

Pani nigdy nie odpowiada na pisma 17:47, 15.01.2020


MieszkankaMieszkanka

23 4

Raczej komus innemu grunt ucieka spod nog... I to zadna tajemnica, wystarczy obejrzeć ostatnich kilka sesji. Stracony pałac z parkiem, brak swojego ujecia wody, niekorzystne przejecie kolejki, rozwalony stadion czy brak przebudowy targowicy, można jeszcze długo wymieniać. No same sukcesy!!! 18:15, 15.01.2020


jaja

23 3

Widzę że "dobra zmiana" czyli Pan S.bardzo zażarcie broni swojej idolki.Nie na wiele się to zdaje,to smutny koniec. 18:22, 15.01.2020


RejtanRejtan

9 0

Do mnie też możecie pisać, na pewno odpowiem wcześniej niż po 30 dniach. A ciekawostek zbiera się coraz więcej. 22:59, 15.01.2020


Mieszkaniec powiatuMieszkaniec powiatu

31 4

Senator Błaszczyk wam pomoże bo przecież jego też to ośmiesza, a on poważny facet. To wstyd dla gminy 09:12, 15.01.2020

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

KrośniewiakKrośniewiak

25 0

W/w chyba tylko pomógł głównie Samoobronie. 10:52, 15.01.2020


Do mieszkancaDo mieszkanca

3 30

Panie Kajetanie R. , zanim przyprowadził Pan swoich gości na sesję,to mógł Pan łaskawie dopytać pana przewodniczącego,czy nic się nie zmieniło w porządku obrad sesji w dniu 30 grudnia.Przecież spotkał się pan potajemnie w budynku parowozowni z panem przewodniczącym Kępistym,tak było mówione na sesji. Panie Kajetanie, zastanawiam się kiedy Pan skierował pismo do Urzędu, skoro mówi pan ze termin na odpowiedź minął bodajże 27 grudnia 19r.Z tego co wiem, to na odpowiedź jest 30 dni, może warto się dopytać , a nie bezpodstawnie oczerniać burmistrza, ze nie udziela odpowiedzi na pismo.Co za nietaktowność z Pana strony, a może celowe działanie? Oczerniac chyba tylko chcecie.Złość z Was kipi .Może na trening się trzeba zapisac…. 16:53, 15.01.2020


Herszt,hahaHerszt,haha

13 2

Nie odpowiada na pisma,bo od tego ma pracownikow,haha 18:15, 15.01.2020


TtTt

44 2

No to zaczynamy referendum 09:48, 15.01.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

konieckoniec

12 25

i odwołają pewnie radę, 16:36, 15.01.2020


ff do koniecff do koniec

22 1

Ciebie trzeba odwołać z tego forum
18:59, 15.01.2020


EUEU

35 4

Kaska proponuje zacząć juz jezdzic do Grabowa 10:40, 15.01.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

tragediatragedia

36 1

Mam nadzieję,że Radni nie zgodzą się przejąć dla Gminy tej ruiny jaką jest kolejka .Ile pieniędzy by to kosztowało ?Teraz czekamy ile zażyczą sobie spadkobiercy parku za dzierżawę ujęcia wodnego?! Wszystko się tej Pani sypie i rozmydla-brak wiedzy,umiejętności,kompetencji i Gmina idzie do piachu!!! 12:03, 15.01.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

rogerroger

3 32

nie wiesz o czym piszesz, kolejka to perełka miasta mogłaby być, turyści....jak to nie jest wlasnoscią gminy, to nic z tym nie można zrobic 16:14, 15.01.2020


PabloPablo

32 1

Żenujące są odpowiedzi, a raczej ich brak 13:55, 15.01.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

??????????????????????????

10 29

Żeby były odpowiedzi, to musza być merytoryczne pytania 16:38, 15.01.2020


KłamstwoKłamstwo

39 1

"Pan Zbigniew Chabielski nie ubezpiecza mienia gminy Krośniewice - odpowiada burmistrz Erdman." - w Urzędzie są polisy pięczętowane i podpisane przez tego pana. Dlaczego Pani KŁAMIE? Kiedy jeszcze i w ilu kwestiach pani KŁAMIE? Dlaczego w ogóle, jako urzędnik utrzymywany za NASZE PIENIĄDZE, śmie Pani KŁAMAĆ? To już jest SZCZYT BEZCZELNOŚCI! 14:40, 15.01.2020

Odpowiedzi:7
Odpowiedz

do kłamstwodo kłamstwo

32 2

Jeżeli to prawda, to należy zgłosić zachowania i postawę Erdman odpowiednim służbom 15:15, 15.01.2020


lawalawa

16 4

chodzi o grę słów, pytanie było o ubezpieczenie mienia, a może odpowiedź byłaby inna gdyby zapytano np o polisy OC, albo np polisy grupowe? 15:22, 15.01.2020


AdamAdam

22 1

OC jest ubezpieczeniem pojazdu, pojazd jest mieniem (ruchomym) więc??? 15:28, 15.01.2020


lawalawa

12 2

OC to znaczy odpowiedzialność cywilna - dopowiada człowiek, a nie mienie. Jestem po tej samej stronie, pisze tylko że odpowiadając wykorzystano dosłowność pytania. Czy to etyczne to inna kwestia. 15:55, 15.01.2020


Do"Kłamstwo&quoDo"Kłamstwo&quo

4 27

Proszę przeczytać może ze zrozumieniem treśc pytania, potem odpowiadać, albo zapytać pani redaktor pytanie czy jasno się wypowiedziała w tej kwestii, bo do zakłamania łatwo może dojść, przypuszczam ze najprawdopodobnie ma w tym swój cel -znieważenia i ośmieszenia burmistrza. Ale już niebawem posypia się najprawdopodobnie pozwy zbiorowe....bo na jej miejscu już bym to zrobila. 16:23, 15.01.2020


ff do Do"Kłamstff do Do"Kłamst

20 1

Skąd ja znam ten sposób wypowiedzi? Chyba z sesji uuuu jak to ładnie można się wydać sposobem pisania i każdy kto to czyta,wie, kto to napisał :) 18:56, 15.01.2020


Dr WatsonDr Watson

20 1

Myślę że możemy sformułować następującą hipotezę:

1) Pan Ch. ubezpiecza gminne pojazdy. Skoro Pani burmistrz ucieka się do aż takiej falandyzacji prawa, ryzykując wręcz sprawę za poświadczenie nieprawdy, to coś tu śmierdzi.

2) Pan Ch. jest naczelnym gazety Kurier Kwaśniewicki. Którą stronę ona reprezentuje wszyscy wiemy.

3) Myślę że nie jest zbyt karkołomną konkluzja, że Ch "płaci" się zamawianiem u niego ubezpieczeń za cokolwiek ryzykowną posadę naczelnego, wystawioną na ryzyko pozwów i innych takich.

4) Wszyscy są szczęśliwi, bo:
- Pan Ch ma pieniądze (formalnie nawet nie z gminy tylko prowizję od ubezpieczalni)
- Pani E ma życzliwą sobie gazetkę
- Pan S ma pieniążki z tejże gazetki, formalnie nie biorąc za nią odpowiedzialności...

Aaaa... zapomniałem... jest tam jeszcze jakiś łysy Kargul, czy inny Pawlak ale jego rola sprowadza się do bycia kierowcą pana S. 23:11, 15.01.2020


MądryMądry

29 1

Człowiek zachowuje się irracjonalnie w trzech przypadkach: 1) gdy jest *%#)!& 2) gdy jest zakochany, 3) gdy jest *%#)!& i zakochany jednocześnie 15:54, 15.01.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Nie mądryNie mądry

20 1

To u nas pkt. 3 jak sądzę? 18:21, 15.01.2020


JaJa

32 1

Widzę że pan s. się znów uaktywnił 17:51, 15.01.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

ffff

31 2

Pan S. jest cały czas aktywny i wszyscy na tym cierpią... Peaple wake up! Jak nie rozumiecie po polsku, trzeba zmienić włodarza,żeby Panowie S. się stad wynieśli, bo tylko szkodzą!!!!!!!!! 18:50, 15.01.2020


PiosenkaPiosenka

26 1

Proszę pana, proszę pana,
Taka jestem zakochana.
Proszę pana, proszę pana,
Pan będzie łaskaw wysłuchać mnie.
Proszę pana, proszę pana,
Taka jestem zakochana,
Calutki rok to trwa,
A ja każdego dnia
Fruwałabym jak ptak,
Śpiewałabym wciąż tak...

Proszę pana, proszę pana,
Taka jestem niewyspana.
Proszę pana, proszę pana,
Bo on mi wcale nie daje spać.
Proszę pana, proszę pana,
Taka jestem niewyspana,
Wyglądam już jak cień
I kiedy wstaje dzień,
Mnie w głowie kręci się,
No sam pan zresztą wie...

Pan bardzo dziwi się,
Że zgadłam pańską myśl,
Pan myślał, że przeminie,
Może, ale dziś...

Proszę pana, proszę pana,
Chodzę ciągle jak pijana,
Proszę pana, proszę pana,
Ja oprócz mleka nie piję nic.
Proszę pana, proszę pana,
Gdyby zaszła jakaś zmiana,
Ja powiem panu to,
Pan będzie wiedział, bo
Pan pierwszy prawdę zna
I o tym wie, że ja...


18:25, 15.01.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

SensacjaSensacja

3 30

Hm....ciekawe czy gminą nie była dojona z kasy przez innych ubezpieczycieli,moze warto panstwo radni o to zapytac?To tak w kontekście ubezpieczenia,porownania trzeba dokonac,analizy.A co z projektem na Edukację Przedszkolna ,tyle się o tym mówiło na sesji,gminą wydała chyba 40 tysięcy za wadliwy projekt,to trzeba rozliczyć, pewnie firmie zewnętrznej się za ten projekt zapłaciło.A ulica mówi:) że gminą chyba zapłaciła spore pieniądze za inne buble.Pani burmistrz,trzeba to sprawdzić. A na które drogi chyba gminą dodawałam kasę?Tak ulica mówi...też....Gdzie się człowiek nie obejrzy,to sensacja goni sensację. Radni powinni wraz z burmistrzem wspólnie działać, a nie przeszkadzać. 18:39, 15.01.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

ffff

29 0

A o czym rozmawiać z człowiekiem, który wstawia na fejsa "gdzie należy albo nie należy głaskać psa"? No k***a zgłupiałam i pies mi zgłupiał . 18:53, 15.01.2020


Konkrety misiu !!!Konkrety misiu !!!

28 2

Panie sensacja
Jak na razie jesteś pan krową która dużo ryczy ale malo mleka daje. 19:03, 15.01.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

123123

22 1

Władek oceń na chłodno i z dystansem czyje rady i pomysły doprowadziły do tej sytuacji i do czego jeszcze doprowadzą. 19:09, 15.01.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

przypominamprzypominam

30 1

Obecną panią burmistrz w kampanii promowali politycy pis - m.in. radny Walczewski.

Jakie jest oficjalne stanowisko lokalnych struktur partii PiS w sprawie obecnej sytuacji w Krośniewicach? 19:12, 15.01.2020

Odpowiedzi:4
Odpowiedz

UlicUlic

26 1

Jak ulica mówi
Trzeba zrobić wszystko żeby było refe 22:01, 15.01.2020


BzykBzyk

19 1

Oni niech patrzą na swoje podwórko 22:30, 15.01.2020


pytampytam

15 0

A czy były wybory w lokalnym PiS i kto jest u władzy?Czy w dalszym ciągu zarządza senator? 07:17, 16.01.2020


loklasloklas

18 0

Tu nie ma "ulica mówi" - oficjalnie ja promowali, niech oficjalnie sie wypowiedzą!
To jest właśnie ich lokalne podwórko. 12:54, 16.01.2020


zastanawiam sięzastanawiam się

28 1

Proszę Państwa jedna sprawa trochę mnie dziwi.
W czytanych powyżej odpowiedziach jest informacja, że tej gazety jest 1000 sztuk.
Gmina ma ok 8600 mieszkańców (tylu tu jest zameldowanych a nie mieszkających).
Jeżeli odejmiemy osoby które mieszkają gdzie indziej a tu pozostał meldunek (osoby pracujące w dużych miastach, studentów, osoby za granicą), to śmiało można powiedzieć że jest nas tutaj o dobry 1000 mniej.
Jeżeli założymy, że przeciętnie są 3 osoby w rodzinie (będą single, ale będą tez rodziny 4 czy 5 osobowe), to średnio mamy w gminie około 2500 gospodarstw domowych.
Jeżeli tej jest 1000 egzemplarzy to powinna ona trafić teoretycznie do co 2 lub co 3 mieszkania.
W rzeczywistości tylko nieliczni mówią, że otrzymali tą gazetę.
Więc pytam:
- czy aby na pewno jest to 1000 egzemplarzy?
- kto i w jaki sposób i wg jakiego klucza ta gazetę kolportuje? 12:51, 16.01.2020

Odpowiedzi:5
Odpowiedz

ffff

17 1

Mi pod drzwi rzucili ,a chłam taki,że szkoda czytać, wszędzie lans na zdjęciach jednej kobiety i smarowanie przeciwników... 18:05, 16.01.2020


DarekDarek

3 10

Prawda co niektórych boli, chodzi o gazetę 23:07, 16.01.2020


Adaś MAdaś M

10 1

Wyborcza przy tym lokalnym "czasopiśmie" wyglada niczym niedzielna gazetka parafialna. 23:20, 16.01.2020


do Darkado Darka

5 0

Pytam - czy to jest 1000 egzemplarzy ??? Jak jest kolportowana???
11:23, 17.01.2020


KotekKotek

3 4

Za to teraz przeciwnicy smaruja ja na tym forum,bo burmistrzowej zabrali kasę na gazetę,w której była chyba prawda,a prawda niektórych w oczy kole.Dlatego nie ma gazety. 06:44, 18.01.2020


789789

23 1

U nas w mieście ani razu nie bylo gazety, ani po sklepach ani do skrzynek. Z tego co slyszałem tylko w Głogowej była roznoszona do każdego domu. 17:08, 16.01.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Lolka Lolka

0 0

W Glogowej to osobiście teściowa Pani Burmistrz roznosi ? 21:39, 10.02.2020


WidzWidz

26 0

JUTRO O 13.00 SESJA NADZWYCZAJNA W SPRAWIE KOLEJKI !!!!!! Ludziska szykujta kanapki / kawe i przed monitory. Bo pewnie znowu trzeba bedzie kilka dni czekac zeby obejrzeć to widowisko! Tylko u nas takie opóznienia 17:29, 16.01.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

jaja

10 0

No i po sesji.Kasia zgubiła kilka działek.To się narobiło! 15:08, 17.01.2020


ffff

26 1

Rodzina S to niech się zajmie kościołem i służbą zdrowia, bo to im najlepiej wychodzi... 18:42, 16.01.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

bolekbolek

11 1

Burmistrzowa zmieniła skład komisji alkoholowej. Szkoda bo zabrakło tam kilku wspaniałych ludzi. 10:17, 17.01.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

HjiiHjii

8 0

Marciniak i Walczewski będą za zmianą
Ktoś kiedyś pisał 10:51, 17.01.2020


Wreszcie zmianaWreszcie zmiana

0 3

Wreszcie zmiana,a kto powiedział że tego zrobić nie wolno,nikt nie jest dożywotnio. Brawo!!! 06:48, 18.01.2020


MartaMarta

17 0

Marciniak to niech lepiej powie co z obiecanym urzędem pracy z jego filią w Krośnie wicach
11:08, 17.01.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

obserwerobserwer

18 1

Ludzie za chwile wyrok w sprawie PKP - pewnie trzeba bedzie sporo kasy oddać
Za chwile trzeba dogadać się na kase z Rembielińskimi bo odzyskali palac park a w nim znajdujace sie ujęcia wody
Za chwile rozstrzygnie sie przetag na budowe mojego rynku - pewnie za dużo wyższe pieniądze niż poprzednia umowa.
Za chwile okaże się że gminna spółka ZUK ma spore kłopoty finansowe bo obecne stawki nie zapewniaja jej dochodowości.

Jako podatnicy to my za to zapłacimy.

Te wszystkie rozstrzygnięcia jeszcze nie zapadły i nawet dokladnie nie wiadomo ile milionow bedzie na szubko potrzebne, a tu ktoś chce teraz, dziś natychmiast, kolejny kosztowny problem rozgrzebać w postaci kolejki.

Mnie jako podatnika nie stać na kilka milionów rozrzutności włodarzy.
Proszę aby radni teraz byli przeciw przejęciu kolejki, jednoczesnie proszę, że jak obecne problemy zostana wyjasnione i opanowane, to aby wtedy powrocili do tematu kolejki i wtedy to rozwazyli ponownie.
11:19, 17.01.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

mieszkankamieszkanka

14 5

Brawo radna Chmielecka, brawo radny Konwerski, brawo radni Przyjaznej Gminy, dziękujemy za rozsądek i pilnowanie spraw Gminy. Chylę czoła bo gdyby nie Wasze rzetelne podejście do problemu to za sprawą obecnej władzy juto Krośniewice obudziły by się z ręką w nocniku. 15:35, 17.01.2020


SławekSławek

27 3

Ludzie trzymajcie mnie. Kto rządzi tą gminą? Obejrzyjcie dzisiejszą sesję. To jeden wielki skandal i niekompetencja 14:10, 17.01.2020

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

ktośktoś

16 3

Coś taki zdziwiony?Przecież to normalka.Ja już się przyzwyczaiłem do jej gaf. 15:11, 17.01.2020


PewniakPewniak

4 14

Pewnie zawinił czynnik ludzki,bo nie zwierzęcy, czy Ty nigdy się nie pomyliłeś? Dokumenty na sesję pewnie są kserowane,stąd ten błąd ,tak myślą. Z tego co widzialem ,wycofano wniosek z porzadku obrad.Wiecej czasu mają radni na rozsądną decyzję. Nie wylewajcie pomyj na kobietę, bo nie musiała to być jej wina. Przypominam,że są pracownicy w Urządzie. 17:02, 17.01.2020


MisiaMisia

15 0

Do pewniak. A gdyby pracownicy wepchneli burmistrz w reke papiery z jej wlasna rezygnacja to tez by nie zwrocila uwagi? Czlowieku pomysl 18:01, 17.01.2020


Nie wierzeNie wierze

15 0

Co to bylo???? Tzn ta dzisiejsza sesja? 16:46, 17.01.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA
© ekutno.pl | Prawa zastrzeżone