Zamknij
REKLAMA

Krośniewice: Działania poza prawem i na niekorzyść gminy. Wyniki kontroli RIO

13:06, 02.03.2021 | O.R
Skomentuj
REKLAMA

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach kontrola dotyczyła lat 2018-2019 w zakresie sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych, zadłużenia, prowadzenia rachunkowości, wykonania budżetu, sporządzania wieloletniej prognozy finansowej, udzielania dotacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych, wydatków osobowych, udzielania zamówień publicznych, realizacji inwestycji, ewidencji i inwentaryzacji majątku gminy.

RIO badała ściąganie podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, a stwierdziła w dwóch przypadkach niezgodne z ustawami naliczanie podatku przez urząd dla przedsiębiorców, zaniżanie ich i brak płatności w terminie w podatku od nieruchomości i podatku transportowym. Stwierdzono też, że gmina nie w każdym przypadku podejmowała działania mające na celu egzekucję swoich wierzytelności. Brak wpłaty zaległości po upomnieniu powinien skutkować wystawieniem tytułu wykonawczego

RIO stwierdziła, że Rada Miejska w Krośniewicach nie przedłużyła terminu płatności podatków pobranych przez inkasentów, a zgodnie z ordynacją podatkową terminem płatności dla inkasentów jest dzień następujący po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego powinna nastąpić wpłata podatku. Rozliczenie pobranych kwot podatków w dwóch przypadkach nastąpiło po terminie ustawowym 17 listopada 2019 i 17 maja 2020, poza ty, nie wszystkie deklaracje za 2019 rok na podatek od nieruchomości zostały złożone przez osoby prawne zgodnie z formularzem ustalonym przez Radę Miejską.

Kontrola objęła również wydatki osobowe. W odniesieniu do wynagrodzenia byłej Burmistrz Krośniewic Julianny Barbary Herman stwierdzono, że po pierwszym lipca 2018 było ono wypłacane z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja 2018 w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Rada Miejska nie dostosowała wynagrodzenia burmistrza do obowiązujących przepisów. Za miesiące lipiec - listopad 2018 burmistrz otrzymywała wynagrodzenie na zasadach obowiązujących przed wejściem w życie przywołanego wyżej rozporządzenia.

Burmistrz w gminie o wielkości do 15 000 mieszkańców mógł otrzymywać maksymalnie wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4700 zł natomiast burmistrz  J. Herman wypłacono wynagrodzenie zasadnicze w kwocie zawyżonej o 1200 zł czyli 5900 zł. Ponadto w skład wynagrodzenia J.Herman wchodziły dodatek specjalny w wysokości 2310 zł stanowiący 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, to jest o 360 zł  więcej od maksymalnego wyliczonego według właściwej stawki. Zaś dodatek stażowy wypłacano w wysokości 1180zł  czyli o 240 zł więcej od kwoty jaką burmistrz Krośniewic mogła otrzymać przy zastosowaniu maksymalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego po pierwszym lipca 2018.

Wysokość wypłacanego burmistrz J. Herman miesięcznego wynagrodzenia przekraczała łącznie o 1800 zł kwotę dopuszczalnego wynagrodzenia. Za okres od lipca do października 2018 nadpłacono z powyższego tytułu kwotę 7200 zł brutto a za listopad 2018, 965,89 zł. Julianna Barbara Herman, była burmistrz Krośniewic powinna zwrócić do budżetu gminy Krośniewice 8165, 89 zł.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi ujawniła nieprawidłowości w zakresie zamówień publicznych. Sprawdzała usługę - ochrona fizyczna mienia ruchomego Urzędu Miejskiego w Krośniewicach. Stwierdziła, że postępowanie zostało przeprowadzone nierzetelnie. Otóż, Urząd Miejski skierował dwa zapytania ofertowe z dnia 18 listopada 2018 do firmy ABN Sp. z o.o. i z 17 grudnia 2018 do firmy szkoleniowej Strzel Mistrz, w których podano taki sam termin do złożenia oferty 27 grudzień 2018. Jednak różny był czas skierowania zapytania co świadczy o nierównym traktowaniu oferentów.

Z Zarządzenia Burmistrza z 16 kwietnia 2014r. zmienionego w roku w 2016 wynika, że zapytania ofertowe należy kierować do co najmniej dwóch wykonawców, jednak nie było zapisu, o tym że dla zachowania konkurencyjności wymagane jest złożenie co najmniej dwóch ofert. Zamawiający po otrzymaniu jednej oferty, postanowił kontynuować postępowanie i skierował 28 grudnia 2018 zapytanie ofertowe do firmy Nasz Dozór sp. zo.o. (Przemysław Pawlik i Tomasz Selder). Natomiast oferta tej spółki wpłynęła 19 grudnia 2018 czyli 9 dni wcześniej niż wystosowane zapytanie.  Umowa z Naszym Dozorem z 31 grudnia 2018 nie była kontrasygnowana przez Skarbnika Gminy co jest niezgodne z ustawą o samorządzie gminnym.

Wcześniej interesowaliśmy się udzieleniem zamówienia przez burmistrz Katarzynę Erdman firmie Union 4 Future (prezes zarządu Agnieszka Piech), podobnie zrobiła Regionalna Izba Obrachunkowa i stwierdziła to samo. Firma pierwszą fakturę na kwotę 2 500 zł brutto wystawiła już w dniu zawarcia umowy czyli 11 grudnia 2018 a gmina zapłaciła już14 grudnia 2018. Do umowy z grudnia zawarte były dwa aneksy. W drugim ustalono, że druga rata wynagrodzenia ma być zapłacona nie później niż do 31 stycznia 2019 roku, ale jednocześnie zmieniono termin obowiązywania umowy do 31 marca 2019 roku. Zapłata całości wynagrodzenia miała zatem nastąpić jeszcze przed zakończeniem wykonywania usługi, tak jak płatność pierwszej raty, która nastąpiła bez widocznych efektów pracy.

Union 4 Future wystawiła 28 stycznia 2019 fakturę na kwotę 2500zł,  a zapłacono za nią 31 stycznia 201 bez otrzymania protokołu inspektorom kontroli. RIO nie przedłożono protokołu odbioru świadczącego o zakończeniu realizacji zlecenia, który wymagany był zapisami zawartej umowy, druga rata miała zostać wypłacona na podstawie protokołu odbioru, którego załącznikiem do umowy, miał być raport kontroli finansowej. Na przedstawionym RIO raporcie z kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach było brak daty jego przedłożenia w jednostce, tym samym nie można było sprawdzić czy zachowany został termin wykonania zamówienia publicznego. Ponadto na raportach z kontroli dotyczących poszczególnych jednostek widniały daty ich odbioru przez poszczególnych kierowników jednostek w kwietniu 2019 roku, czyli po terminie. RIO stwierdziła że postanowienia zawarte w umowie ze spółką z Błoni wraz z aneksami, w zakresie sposobu zapłaty wynagrodzenia oraz terminów realizacji przedmiotu umowy nie zabezpieczały w odpowiedni sposób interesów ekonomicznych w Gminy Krośniewice.

RIO pod lupę wzięła też umowę Gminy Krośniewice z firmą Doradztwo Gospodarcze Paweł Nowosad. Chodziło o wykonanie dwóch wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz jednego wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dotyczącego gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Każdy z projektów miał być rozliczany indywidualnie, łączne wynagrodzenie miało wynosić 33 210 zł. RIO ustaliła, że przedłożone dokumenty firmie zawierały bardzo ogólne zapisy, które nie określały szczegółowego zakresu prac czy też czynności niezbędnych do wykonania zlecenia, nie ustalono terminów na przygotowanie dokumentacji wniosków, nie określono jakie dokumenty w jakiej formie winna przekazać gmina Krośniewice podmiotowi w celu prawidłowego sporządzenia wniosków o dofinansowanie oraz w jakim terminie. Burmistrz K. Erdman nie wyznaczyła też osoby, która miała ją reprezentować w kontaktach z firmą Doradztwo Gospodarcze.

W zakresie relacji dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Krośniewice kontrolujący stwierdzili że plan dochodów zadań z zakresu gospodarki odpadami na 1 stycznia 2018 i 2019 był każdorazowo niższy od planu wydatków. Różnica w pierwszym roku wynosiła 133 138 zł a w drugim 147 466 zł.

Regionalna Izba Obrachunkowa po kontroli wydała 17 zaleceń. Nakazała ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami jeśli chodzi o deklaracje podatkowe, następnie nakazała podjąć i kontynuować czynności w celu wyjaśnienia prawidłowości opodatkowania wskazanych podatników przez RIO i poinformować szczegółowo Izbę o wynikach tych czynności, w tym o ewentualnych kwotach wpłaconych przez podatników z tytułu podatku od nieruchomości. Izba zaleciła również podjęcie czynności w celu wyegzekwowania zwrotu do budżetu gminy części wynagrodzenia wypłaconego Julianie Barbarze Herman, dokonywanie starannej analizy postanowień projektowanych do zawarcia umów lub aneksów pod kątem zapewnienia należytej ochrony interesów finansowych Gminy Krośniewice, co za tym idzie interesów finansowych podatników.

Wyniki kontroli RIO wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Krośniewicach 8 lutego br. Zapytaliśmy dziś Katarzynę Erdman Burmistrz Krośniewic o to czy już wyegzekwowano kwoty od byłej burmistrz i zaległości z podatku od nieruchomości osób prawnych i przedsiębiorców. Jak mówi nam dziś K. Erdman nie ma jeszcze odpowiedzi gminy na wnioski i zalecenia pokontrolne. Gmina ma jeszcze czas, bowiem odpowiedź należy przesłać w ciągu 30 dni od doręczenia. 

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (17)

OlinekOlinek

17 0

Pani Redaktor - Proszę, aby Pani wystąpiła do gminy z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej i poprosiła o wspomniana na końcu odpowiedź gminy do RIO
16:10, 02.03.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

RedakcjaRedakcja

6 0

Tak właśnie umówiłam się z Panią Burmistrz. 08:06, 03.03.2021


NickNick

20 0

Zawarcie umowy, powodującej zaciągnięcie zobowiązań finansowych, bez kontrasygnaty skarbnika to chyba z automatu naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 17:17, 02.03.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

OserwatorOserwator

14 4

O tych babolach przy udzielaniu zleceń, to juz wczesniej mówili na sesjach radni, co chcą referendum. Chyba mieli rację, bo RIO
stwierdziła to samo 19:31, 02.03.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

RedakcjaRedakcja

10 1

Tak mieli rację. 08:07, 03.03.2021


z Kopz Kop

16 4

To kto naliczł wynagrodzenie byłej burmistrz,a ona taka obrotna i nie wiedziała? 19:54, 02.03.2021

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

KrosniewiakKrosniewiak

6 12

Jaka praca , taka płaca. Wszystko na temat 20:50, 02.03.2021


RadniRadni

15 0

Radni ustalają wynagrodzenie 06:54, 03.03.2021


do kopdo kop

14 10

była zbyt zajęta zadaniem jakie sobie postawiła jak w centrum polski stworzyć pustynie udało się w stu procentach niestety ! 20:40, 02.03.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

mieszkankamieszkanka

17 14

CYTUJĘ : "Julianna Barbara Herman, była burmistrz Krośniewic powinna zwrócić do budżetu gminy Krośniewice 8165, 89 zł." Obecna Burmistrz powinna wystąpić do poprzedniczki o zwrot nieprawnie otrzymanego wynagrodzenia. Gdyby Panie Herman odmówiła zwrotu pieniędzy, Pani Erdaman nadpłaconą kwotę wynagrodzenia powinna potrącać z diet radnych którzy będąc członkami Rady Miejskiej poprzedniej kadencji nie dostosowali wynagrodzenia ówczesnego burmistrza do obowiązujących przepisów. Byłoby to sprawiedliwym zadośćuczynieniem za ich błąd lub celowe działanie. Narazili gminę na takie straty i jeszcze mają czelność referendum wobec obecnej Burmistrz organizować. Wstydu nie mają. 22:21, 02.03.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

FF

9 4

Kaśka oszczędź sobie wstydu 06:22, 04.03.2021


Do mieszkankiDo mieszkanki

15 7

I bardzo dobrze że mają czelność !!! Mają wręcz obowiązek!!! 8 tyś Herman wyglada bardzo blado przy niejasnościach i wydatkach na firmę Pani Piech, czy Pana Seldera, czy tego speca od wniosków. Tu łącznie straty sa o wiele wieksze.
Rozumiem ze udzial w referendum weźmiesz skoro tak zalezy ci na majatku gminy
09:15, 03.03.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

HeheHehe

3 2

O wiele większe czyli ile wynoszą?jak można określić płatność za wykonane zlecenie stratą? Jest to kosztem. 11:36, 06.03.2021


Do redakcjiDo redakcji

7 2

Szanowna Pani redaktor obiecała nam Pani informacje o Niezabudce i nic zero . a dzieje się tam ponoć nieźle....wiemy że to nie ten temat sle juz kilkukrotnie prosiismy o zainteresowanie tematem a tu cisza. 20:17, 04.03.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

do tych co wiedządo tych co wiedzą

4 0

Skoro się tam dzieje nieźle i o tym wiecie to co wam szkodzi napisać , a nie wyręczać się Panią Redaktor? Przecież ona tam nie pracuje. 07:00, 10.03.2021


graziagrazia

10 4

Na piśmie i w ustawowym terminie hahahahahahahah, czyli na święte nigdy. Żałosne pani burmistrz 20:39, 05.03.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Bartek 1Bartek 1

0 2

Lepiej doczyraj,potem się odzywaj ,a najlepiej myśl,o czym piszesz 21:57, 10.03.2021


REKLAMA
REKLAMA
0%