Zamknij
REKLAMA

Jak funkcjonował Urząd Gminy Bedlno? Wyniki audytu

15:27, 18.05.2020 | O.R
Skomentuj
REKLAMA

Wyniki audytu na podstawie 10% dokumentów z Urzędu Gminy Bedlno wskazują na wiele nieprawidłowości. Audyt objął ostatni rok kadencji wójta Krzysztofa Kołacha i pierwsze miesiące urzędowania nowego wójta Józefa Ignaczewskiego, a wykonany był od 1 października do 29 grudnia 2019 czyli w nowej kadencji.

Oto niektóre stwierdzone uchybienia, błędy i nieprawidłowości:

W Urzędzie Gminy Bedlno nie ma regulacji wewnętrznych w zakresie promowania w jednostce wartości etycznych i etycznego postępowania, takich jak kodeks etyki pracowników, polityka antymobingowa, polityka antykorupcyjna. 

W związku z tym, należy sądzić, iż wartości te nie są w szczególny sposób promowane, a wiedza o ich znaczeniu może wynikać jedynie ze znajomości prawa powszechnego obowiązującego pracowników samorządowych. Osoby zarządzające i pracownicy powinni być świadomi wartości etycznych przyjętych w jednostce i przestrzegać ich przy wykonywaniu powierzonych zadań. 

W jednostce brak jest rejestru Zarządzeń Wójta, brak kompletnych protokołów z posiedzeń stałych komisji rady oraz wspólnych posiedzeń komisji, protokołów z posiedzeń Rady Gminy. Zarządzenia Wójta nie zawierają wszystkich składowych zarządzeń, brakuje komu się powierza jego wykonanie, rejestr upoważnień i pełnomocnictw nie powinien być prowadzony łącznie, nie jest uzupełniany na bieżąco (audytor nie otrzymał rejestru na wezwanie, bowiem był on uzupełniany). Nie wszystkie upoważnienia są rejestrowane i mają numer. Nieprawidłowo prowadzona jest dokumentacja w aktach spraw. 

Audytor stwierdził, że liczne zmiany Regulaminu Pracy i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu doprowadziły do nieczytelności zapisów i niskiej orientacji, które zapisy są ważne a które nie. Stwierdzono, że w urzędzie jest zbyt duża liczba samodzielnych stanowisk pracy, która ogranicza możliwość nadzoru nad wywiązywaniem się ze swoich obowiązków.

Kontrola szczegółowej weryfikacji poddała wynagrodzenia Skarbnika i Zastępcy Skarbnika Gminy. W 2018 roku skarbnikiem była Aneta Ciężarek, która otrzymywała następujące wynagrodzenia:

  • w okresie do 30 kwietnia 2018 - 3,4 tys. zł zasadnicze, 680 dod.stażowy, 1100 zł dod. funkcyjny, 1800 dod.. specjalny - czyli 6980 zł,
  • od 1 maja do 30 września 2018 4,35 tys. zł zasadnicze, 870  dod.stażowy, 1760 dod.. specjalny - czyli 6980 zł,
  • od 1 października 2018 4,8 tys. zł zasadnicze, 960 dod.stażowy, 1760 dod.. specjalny - czyli 7520 zł

Zastępcą skarbnika była i jest nadal Teresa Wasiak, która otrzymywała następujące wynagrodzenia:

w okresie do 30 kwietnia 2018 - 3,15 tys. zł zasadnicze, 630 dod.stażowy, 1045 zł dod. funkcyjny, 1510,2 zł dod.. specjalny - czyli 6335,2 zł

od 1 maja do 30 września 2018 4,18 tys. zł zasadnicze, 870  dod.stażowy, 1320 dod.. specjalny - czyli 6336 zł,

od 1 października 2018 4,8 tys. zł zasadnicze, 960 dod.stażowy, 1320 dod.. specjalny - czyli 7080 zł

2 stycznia na stanowisko skarbnika powołano Elżbietę Czajkę z wynagrodzeniem 4 tys. zł zasadnicze, 800 dod.stażowy, 1500 dod. funkcyjny, dod.. specjalny - czyli 6300 zł

Audytor zaznaczył, że widzi potrzebę zmiany wynagrodzeń na stanowisku skarbnika i zastępcy. Zastępca zarabia więcej a ma mniejsze kompetencje i obowiązki. Z kolei dodatki specjalne poprzedni wójt przyznawał pracowników za czynności wynikające z zakresów obowiązków, wielokrotnie ich wysokość przekraczała poziom 40% wynagrodzenia zasadniczego. 

Działania takie są niezgodne z zapisami Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Bedlnie oraz ustawą o pracownikach samorządowych, która wyraźnie określa, iż dodatek specjalny jest świadczeniem pieniężnym, które pracownik może otrzymywać, gdy okresowo zostanie zwiększony zakres jego zadań lub, gdy wykonuje dodatkowe, szczególne zadania. Wykonywanie dodatkowych zadań powinno być związane z powierzeniem pracownikowi na czas określony zadań, których do tej pory nie wykonywał.

Kontrolujący stwierdził również, że oprócz źle przyznawanych dodatków specjalnych w sposób nieprawidłowy przyznawane przez wójta były nagrody dla pracowników. Zdaniem audytora ponadto wielu z nich ma ustalone kategorie zaszeregowania w grupie przewyższającej zapisy zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów o wynagradzaniu pracowników samorządowych. Wójt nie ustalił obowiązku prowadzenia kontroli zarządczej I stopnia w gminnych jednostkach organizacyjnych.

W toku przeglądu procedur i dokumentacji poddanych analizie stwierdzono, iż Sekretarz nie w każdym przypadku wywiązywał się ze swoich obowiązków. Dotyczy to bezpośredniego nadzoru nad pracą samodzielnych stanowisk. Brak sprawowanej kontroli przez Sekretarza doprowadził do wprowadzeniu wielu nieprawidłowości związanych z wykonywanie czynności służbowych, a raczej ich brakiem na samodzielnych stanowiskach - czytamy w audycie. 

Wśród obszarów sprawdzanych przez audytora było przeprowadzenie inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2018 czyli już kiedy rządy w gminie Bedlno objął nowy wójt Józef Ignaczewski.  Wójt powołał 7 grudnia 2018 komisję inwentaryzacyjną a 10 grudnia zespoły spisowe.Termin zakończenia to 31 grudnia a rozliczenia 15 stycznia 2019. Audytor stwierdził, że protokół inwentaryzacyjny nie posiada daty, ani podpisów zatwierdzających, brak jest rozliczenia wyników inwentaryzacji i dokumentu potwierdzającego powiązanie jej z zapisami ksiąg rachunkowych. Zdaniem kontrolujących inwentaryzacja nie została należycie przeprowadzona, naruszając zapisy art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości. 

W związku z tym doszło do naruszenia art. 18 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji i jej rozliczenie spoczywa wyłącznie na kierowniku jednostki (czyli na wójcie - przyp. red.) 

Kontrola wykazała nieprawidłowości w dziedzinie zamówień publicznych. Zapisy wprowadzone regulaminem udzielania zamówień o szacunkowej wartości nie przekraczającej 30 tys. euro określiły stosowanie prowadzenia zapytań cenowych i rozeznań ofertowych dopiero od kwoty powyżej 14 tys. euro. Zdaniem kontrolujących takie zasady nie dają pewności prawidłowości i rzetelności wydatkowania środków finansowych. W 2018 roku został ponadto sporządzony plan zamówień publicznych, który nie zawiera daty ani podpisu osoby sporządzającej.

Audytor wychwycił też niebagatelną różnicę (706 893,06 zł) w przedstawionym audytorowi sprawozdaniu z udzielonych zamówień w 2018 roku a sprawozdaniem złożonym w portalu UZP do 1 marca. Sprawozdanie to nie posiada podpisu osoby sporządzającej, ani akceptującego podpisu wójta. W sprawozdaniu złożonym na portalu UZP widnieje informacja, że Gmina Bedlno udzieliła zamówień publicznych do wartości 30 tys. euro na kwotę 1 257 599, 55 zł netto, a w sprawozdaniu przedłożonym audytorowi wykazano tylko 550 706, 49 zł netto.

Kontrola oceniła badany obszar zamówień publicznych negatywnie.  Przedmiotem omawianego audytu nie były szczegółowe mechanizmy kontroli systemów operacji finansowych, gospodarczych oraz informatycznych.

Kontrole badała także obszar informacji i komunikacji ze społecznością lokalną związany z jawnością informacji publicznych ważnych dla mieszkańców. 

Urząd Gminy Bedlno posiada stronę Biuletynu Informacji Publicznej, która do dnia sporządzenia sprawozdania z audytu nie stanowiła aktualnej i wyczerpującej informacji publicznej. Brak jest części obszarów opisanych w ustawą o dostępie do informacji publicznej. Na stronie BIP winny być publikowane informacje o projektowaniu aktów normatywnych, statusie prawnym, przedmiocie działalności kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach, strukturze organizacyjnej majątku, trybie działania władz publicznych i jednostek organizacyjnych,sposobach stanowienia katów publicznoprawnych, sposobach przyjmowania, załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania i rozstrzygania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych, naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, treść i postać dokumentów urzędowych, stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej, treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, informacja o stanie samorządów i ich jednostek, majątku, długu publicznym i pomocy publicznej - audytor wymienia szereg informacji, których próżno szukać w BIP gminy Bedlno. 

Zdaniem audytora  nawarstwiające się braki w zakresie informacji publicznej w bedlnowskim Biuletynie Informacji Publicznej wymagają niezwłocznego uzupełnienia. 

Negatywne oceny zebrały obszary funkcjonowania Urzędu Gminy w Bedlnie takie jak: środowisko wewnętrzne - struktura organizacyjna i delegowanie uprawnień, identyfikacja i zarządzanie ryzykiem oraz mechanizmy kontroli zarządczej. Natomiast pomimo uchybień obszary informacja, komunikacja, monitoring i kontrola audytor ocenił pozytywnie z zastrzeżeniami. 

Osoby odpowiedzialne za badane audytem obszary: to Sekretarz gminy do 31 grudnia 2-18 Katarzyna Golis, od 2 stycznia 2019 Mirosława Gal-Grabowska, Skarbnik do 28 grudnia 2018 Aneta Ciężarek, od 2 stycznia 2019 Elżbieta Czajka. Nadzorujący i odpowiedzialny za wszystko w gminie do 23 października 2018 Krzysztof Kołach od 24 października 2018 Józef Ignaczewski

Wyniki kontroli za lata 2018-2019 nie zostały do tej pory przedstawione Radzie Gminy Bedlno. 

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (111)

RzeczywistośćRzeczywistość

6 3

Gdyby podobne kontrole objęły lub obejmą tzw. "zarządzanie" gminą/miastem w Kutnie, Żychlinie etc. to niewątpliwie nieprawidłowości mogłyby osiągnąć wielokrotność w stosunku do przedstawionej informacji z Gminy Bedlno. Oczywiście bierzemy pod uwagę sytuację, gdyby obydwa "sołtysiny" stracili władzę w kolejnych wyborach, a stracą na bank. Nooo chyba, że zastąpią ich kolesie, jak to ma miejsce w skompromitowanej <waraszawce>. Póki co, przekręty, manipulacje, rozpasanie licznych urzędasów ogromną mamoną, "rządzenie" wg widzi mi się danego "sołtysa" naciąga Nas - Podatników na ogromne koszty utrzymywania tej wsze-samorządowej gawiedzi, niestety !!! 16:28, 18.05.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

......

2 6

Bzdura 17:59, 18.05.2020


WyborcaWyborca

11 3

Niech wójt Ignaczewski zrobi też sobie audyt. Ciekawe czy będzie to lepiej wyglądało? 17:38, 18.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Pamiętacie?Pamiętacie?

6 0

https://ekutno.pl/pl/11_wiadomosci/35888_rio-sprawdzila-gmine-bedlno-nieprawidlowosci-i-nieprzestrzeganie-prawa.html 17:49, 18.05.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

Stały czytelnikStały czytelnik

7 1

Przegrana poprzedniej wladzy w walce dotyczacej wiatraków i ten artykuł pokazały, ze koniec PSL w gminie Bedlno jest bliski. Dziekujemy Pani Oli za ten artykuł. 08:46, 19.05.2020


Szkoda...Szkoda...

6 0

Szkoda tylko, że CAPOWI poza kapciami z nóg w słynnej na całą Polskę Bitwie Czarnowskiej, włos z głowy nie spadł... 18:57, 19.05.2020


? do  Redakcji? do Redakcji

0 0

Wynagrodzenia są podane netto czy brutto ? 18:36, 18.05.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

RedakcjaRedakcja

5 0

Przy tych kwotach w audycie nie ma oznaczenia czy brutto czy netto, wynagrodzenia zwykle podaje się brutto. Oczywiście zapytamy Pana wójta. 19:14, 18.05.2020


MieszkaniecMieszkaniec

10 1

Inwentaryzacja najważniejszy punkt audytu. Nieprawidłowości już za nowej władzy. Co oni tam robią.? 19:15, 18.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

PracownikPracownik

10 0

Jak przegląda się bip gminy to zaległości dużo większe niż kiedyś. Uchwały rady nie są umieszczane i wiele wiele innych zaległości. Kto w gminie odpowiada za bip? Wójt? 19:20, 18.05.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

Mieszkaniec BeMieszkaniec Be

12 0

Oczywiście ,że Wójt ! 20:03, 18.05.2020


bipbip

0 0

nie wiem gdzie "pracownik" widzi te zaleglosci... uchwały rady sa umieszczane.. chyba "pracownik" potrzebuje okulary 16:42, 19.05.2020


JaJa

7 0

Ostatnie uchwały ze stycznia. Z sesji z lutego z marca i kwietnia brak. Skład rady gminy nie ma ujetej nowej radnej. Itd itd. Nie aktualizuja. Lud nic nie wie. Po moim wpisie jutro uzupełnia braki i nieprawidłowości . Oj przydałby się audyt . 19:25, 18.05.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Mądry JaMądry Ja

0 4

Proszę się na początek zorientować, a nie pisać bzdury, sesji nie było w marcu, była za to w styczniu, lutym i kwietniu, uchwały na bipie są, nie ma z ostatniej sesji, jest na pewno czas żeby je tam umieścić. Lud dobrze wie o nowej radnej, jak chce to wie, małe przeoczenie, urzędnicy maja tyle obowiązków, ale zawsze znajdzie się ktoś, kto znajdzie haczyk, ten się nie myli, co nic nie robi! P.S. Radzę wyszukiwać informacji bardziej rzetelnie 😊 16:24, 19.05.2020


Pani redaktorPani redaktor

8 3

Proszę zapytać czy dane osobowe mieszkańców zostały udostępnione poczcie polskiej przed wyborami które się nie odbyły. I na jakiej podstawie jeżeli zostały udostępnione. 19:27, 18.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

SwojSwoj

15 0

A dlaczego do tej pory wasiakowa nie obniżono wynagrodzenia ? Dwa lata już są i żadnej zmiany w tej kwestii? Tym bardziej że audyt stwierdził nieprawidłowości to dlaczego Ignaczewski tego do tej pory nie zmienił? 19:35, 18.05.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

WLC@WLC@

0 0

Czep się tramwaja albo Holeckiej Danki ! Ona zarabia 45 tys. zł na m/c i kłamie Cię w żywe oczy........
za Twoje pieniądze!!! A Teresce nie zazdrość, ja np. za żadne pieniądze nie chciałabym mieć takiego
teścia dzbana!. No!!! 14:55, 20.05.2020


Pani redaktor Pani redaktor

12 0

Proszę zapytać o nagrody w urzędzie i jednostkach podległych i o podwyżki. Np dom kultury nieczynny A nagrody podobno poszły 19:37, 18.05.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Nagroda Nagroda

0 5

A co Was obchodzą nagrody? Dla każdego należy się nagroda za prace, w każdej pracy są premie, bony na święta, coroczne podwyżki, to dlaczego w urzędzie ma tego nie być? Radzę przyjrzeć się szkołom i podwyżkom dla nauczycieli.. na imprezy gminne to chodzą.. ale wynagrodzenie Dyrektora GOK już nie pasuje... 16:33, 19.05.2020


REKLAMA

PrawnikPrawnik

8 0

Nieprawidłowości w inwentaryzacji audytor stwierdzila za pracę już Nowego wójta i napisała że podlega dyscyplinie finansów publicznych . Czy wójt Ignaczewski poddał się dyscyplinie finansów po tym audycie ? Przecież to nieprawidłowości jego pracy. Audytor pisze że za te nieprawidłowości odpowiada wójt. A co na to komisja rewizyjna? Śpi? A co z wynagrodzeniem wiceskarbnik? Dwa lata A wójt nic z tym nie zrobił tylko nagrody przydzieli? No chyba coś nie tak w pracy obecnego wójta. 20:11, 18.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Do pani redaktorDo pani redaktor

9 0

Proszę dokonać analizy wynagrodzeń obecnego sekretarza i poprzedników. Zobaczmy te oszczędna gminę. Analiza zarobków dyrektorów domu kultury też by się przydała. 20:15, 18.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

UffUff

8 1

Czyli te nieprawidłowości w sprawozdaniach z zamówień publicznych to też błędy Nowego wójta? Oj źle się dzieje. 20:21, 18.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

KudelKudel

8 0

Teraz do Krzyżanowa !!! 21:28, 18.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

z Kutnaz Kutna

10 3

Ludzie macie radnych to ich pytajcie a nie wysługujecie się Redakcją. Co boicie się? 21:37, 18.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Sołtys Sołtys

9 3

Radni to towarzystwo wzajemnej adoracji. Tylko przyklepują. Komisja rewizyjna milczy. Taka to rada. 22:04, 18.05.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

PleckaPlecka

3 4

Niczym nie różnią się od radnych poprzedniej kadencji, wówczas to było kółko wzajemnej adoracji jeszcze większe niż jest teraz 22:25, 18.05.2020


RadnyRadny

4 1

Nie przesadzajmy! Takiego właziwdupstwa jak w poprzedniej kadencji to nie ma. Jest kilku radnych, ktorzy potrafią sie odezwac na sesji i ich opinia jest przeciwna do zdania większości rządzącej. 22:51, 18.05.2020


Sołtys Sołtys

8 2

Czy lampy z funduszu Soleckiego z tamtego roku u was świeca? Kazali podpisać że tak. Prośba do komisji rewizyjnej o sprawdzenie i ujęcie zapisów w opinii do absolutorium. 22:07, 18.05.2020

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

AntekAntek

4 0

Kto Ci kazal soltys podpisywac? Nie klam, bo w niedziele do Kosciola chodzisz 23:42, 18.05.2020


modliszkamodliszka

7 0

Teraz to taka nowa rasa sołtysów i radnych jest, co modlą się pod figurą, a diabła mają za skórą. Bałwochwalstwo i hipokryzja... Oto wielka tajemnica wiary: złoto, euro i dolary... I jak tu k.u.r.w.a nie bluźnić ???... 00:47, 19.05.2020


wyjasnienie - radnywyjasnienie - radny

2 0

z tego co wiem, jedna Pani Sołtys miała łopatologicznie wyjaśnione, że proces zaświecenia lamp jest długoterminowy.. najwidoczniej nadal nie zrozumiała 16:48, 19.05.2020


WikiWiki

6 0

Dlaczego nie są publikowane w bip zmiany budżetowe wprowadzane na sesjach. ? Czy władza ma coś do ukrycia? Przerwy w nadawaniu z obrad rady w momencie omawiania nadwyżki. Co się dzieje ? Uzupelnijcie jutro ten bip. 22:23, 18.05.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

nadwyzkanadwyzka

0 0

nadywzki jeszcze nie było omawianej... radze sie lepiej zorientowac 16:41, 19.05.2020


FaktFakt

9 0

To już teraz wiadomo dlaczego wójt Ignaczewski przez prawie pół roku nie przedstawial radnym wyników audytu. Ani na sesjach ani na komisjach ?? 22:50, 18.05.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

bzdura nie fakt - rabzdura nie fakt - ra

0 0

Wszyscy Radni otrzymali audyt w wersji papierowej, bzdury bzdury jeszcze raz bzdury 16:43, 19.05.2020


SoltysSoltys

5 1

Miejmy nadzieję że komisja rewizyjna przygotuje stosowne wnioski do absolutorium. 22:52, 18.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

Wyborca JoliWyborca Joli

8 2

Trzeba było na Pania Jole zaglosowac i teraz byscie nie marudzili. 23:20, 18.05.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

on67on67

2 5

Chyba nie znasz dobrze pani Joli , albo ją znasz zbyt dobrze że chciałeś na nią głosować , z deszczu pod rynnę. 09:26, 19.05.2020


Radny Radny

5 1

W bip nie ma też planu zamówień publicznych na 2020 rok. ? Nie ma sprawozdań kwartalnych z wykonania budżetu za I kwartał 2020 roku. ? Nie ma sprawozdania z realizacji budżetu za 2019 rok. ??? Przejrzystość finansów ??? Niech komisja rewizyjna wyciągnie w końcu wnioski do absolutorium. Uzupelnijcie te braki. Urzad nieczynny dla petentów A zaległości się mnożą?? 23:30, 18.05.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

SoltysSoltys

3 1

A jak wy rzadziliscie to wszystko bylo? 23:36, 18.05.2020


Ogólny  BalaganOgólny Balagan

4 0

Czy w urzędzie to funkcjonuje jakieś Rodo? Na stronie BIP umieszczone imię i nazwisko osoby w referacie finansowym która już kilka miesięcy nie pracuje. A dane osobowe widnieją cały czas. Bip bardzo nieaktualny. 23:42, 18.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

StrażStraż

6 1

200 tys zł nie ma w budżecie gminy na zakup nowoczesnego wozu strażackiego, a dwie skarbniczki na etacie są zatrudnione i sowicie opłacane . 00:06, 19.05.2020

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

StrazakStrazak

4 0

No oo. Racja. Nawet zalecenia audytu w tej kwestii nic nie dały. 00:16, 19.05.2020


uyyyuyyy

5 0

A jak zniknęło 200 tyś na odwiert. który został zasypany to cisza w eterze?

16:44, 19.05.2020


strazstraz

3 1

woz strazacki dopiero co zakupiony... po co kupowac kolejny? zobaczymy co czas pokaze z tym wozem.. lepiej te 200 tys przeznaczyc na drogi.. strazacy z osp niech sie opanują i racjonalnie podejdą do sprawy, tyle czasu mieli z poprzednia władzą na zakup nowego wozu.. jakoś tamten wspaniały nie zakupił, a szkoda... 16:47, 19.05.2020


Łucja Łucja

5 0

Kempa póki co nadal jak na razie uczy się mówić i czytać. Hehe. 00:18, 19.05.2020

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

czytelniczkaczytelniczka

0 0

A kto to jest Kempa? 00:57, 19.05.2020


11

5 0

Ta ze wspaniała dykcją co stęka jakby do toalety chciała. 😊 01:28, 19.05.2020


do Łucjido Łucji

2 1

Zapraszam Panią Łucję na mównicę, chętnie obejrzę i posłucham jak się wypowiada mądralińska 16:50, 19.05.2020


SoltysSoltys

4 1

Już nawet sołtysów na sesję przestali zapraszać A do czarnej roboty w terenie to wtedy ich widzą. Źle się dzieje. Przykra sprawa. 01:25, 19.05.2020

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

MKMK

4 3

Przestali zapraszać, bo jest epidemia koronawirusa, na sali nie może przebywać tyle osób. Trochę zrozumienia dla obecnej sytuacji proponuje zamiast pisania głupot. Świadczy to tylko o kompletnym braku odpowiedzialności. 09:07, 19.05.2020


Do MK Mieszkaniec BeDo MK Mieszkaniec Be

7 2

Wam ta sytuacja jak najbardziej pasuje. Odpowiedzialności zero. Kasa płynie.Nagrody też. Żyć nie umierać w myśl zasady,, Trwaj chwilo trwaj" 10:15, 19.05.2020


Do Pana SołtysaDo Pana Sołtysa

2 1

Sołtysie a kto będzie odpowiadał za tyle ludzi podczas sesji w dobie pandemii? przede wszystkim bezpieczeństwo... 16:52, 19.05.2020


TairawTairaw

0 0

Płakać się chce !!! 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
P.s. Po niedzieli jadę do Włoch pod Warszawą i później na termy koło Mszczonowa, nie pojechałaby
jaka ze mną ??? 05:44, 19.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

RedakcjaRedakcja

4 0

Z uwagi, że audyt objął ostatni rok kadencji wójta Krzysztofa Kołacha i pierwsze miesiące urzędowania nowego wójta Józefa Ignaczewskiego i praktycznie nie widać np. w BIP wykonania zarówno zaleceń RIO (kontrola była wcześniej i wskazała podobne, a nawet tożsame nieprawidłowości), jak i wskazań audytu zakończonego w grudniu 2019, Państwa pytania oraz inne wysyłamy do pana wójta w trybie informacji publicznej. 07:47, 19.05.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

TairawTairaw

0 1

A Pani Redaktor by ze mną nie pojechała ? No żadna mnie nie chce, żadna...!!!😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 08:03, 19.05.2020


ReniaRenia

2 4

Już sama nie wiem któremu bym szybciej dała❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ ale chyba jednak Krzysiowi !!! 07:57, 19.05.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

uyyyuyyy

3 1

Krzysiu brał wszystko a ten lepsze z łóżka nogo spycha 17:26, 19.05.2020


Dziunia PiździńskaDziunia Piździńska

2 0

Nie płacz maleńki Tairaw! Nie płacz! Ja chcę i mogę jechać. W domu się nic nie wysiedzi. Kto nie ryzykuje w kozie nie siedzi, szampana nie pije, Włoch pod Warszawą nie obejrzy i napełniających nektarem żywota term koło Pszczonowa nie pozna. Żyje się raz, żyje się raz, żyje się tylko raz... Do odważnych świat należy! Idę się kąpać, a później, co będzie to będzie... Idę na całość👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

Każdy o tym
Dobrze wie, że samemu w życiu źle
Kochać chce i kochanym być
Bo żyje się raz

Miłość to jest
Dziwny stan, że choć rani leczy zaś
I bez niej żal każdego dnia
Bo żyje się raz

Żyje się raz, spróbuj więc sam
Jak najlepiej wykorzystać swój czas
A więc kochaj ile się da
Bo żyje się raz

Żyje się raz, spróbuj więc sam
Jak najlepiej wykorzystać swój czas
A więc kochaj ile się da
Bo żyje się raz

I Ty o tym
Dobrze wiesz, gdy nie kochasz jest Ci źle
To jest prawda stara jak świat
Bo żyje się raz

Marzysz sobie
Kogoś kto będzie z Tobą w dzień i w noc
Wtedy ktoś odmieni Twój los
Bo żyje się raz

Żyje się raz, spróbuj więc sam
Jak najlepiej wykorzystać swój czas
A więc kochaj ile się da
Bo żyje się raz

Miłość każda
Jest jak lek na kłopoty i zmartwienie
Póki czas poznaj jej smak
Bo żyje się raz

Żyje się raz, spróbuj więc sam
Jak najlepiej wykorzystać swój czas
A więc kochaj ile się da
Bo żyje się raz...

- Żyje się tylko raz!!!... Dobrego dnia Drogiej Redakcji i Wszystkim Czytelnikom mojego ulubionego portalu eKutno życzę... Do zobaczenia... Pa! 08:55, 19.05.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

TairawTairaw

0 0

Nigdzie Cię nie zabiorę, przykro mi ! Ja się kąpie tylko w Mszczonowie! Poza tym w Pszczonowie się
kąpią capy, kozy, drób, gruba monika i brzydka kasia. Tak że uważaj, dobrze Ci radzę, prawdziwe damy
do takiej wody nie wchodzą, pa !!! 12:59, 19.05.2020


REKLAMA

Z PleckiejZ Pleckiej

4 3

Pogonić stalkera z forum, nie da się jego głupot czytać. 09:00, 19.05.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

DąbrowyDąbrowy

2 1

Pogonić, albo doradzić żeby zmienił lekarza lub dostawcę. 10:19, 19.05.2020


PleckowianinPleckowianin

0 0

Co za wół, muł, onanista pisze nazwę miasta Plecka Dąbrowa oddzielnie. Jakim trzeba być jemiołem
,żeby nie wiedzieć, że to nie Buda i Peszt. Ty obrazoburco, albo przeprosisz natychmiast sam, albo my
to zrobimy za ciebie, i żebyś się później pod kieckę nie chował...!!! No ręce i nie tylko opadają !!!
To tu się zatrzymuje Król Jagiełło idąc na świętą wojnę, a ty łachudro nie wiesz jak się prawidłowo pisze
nazwę tego miejsca??? Dlaczego się nie zatrzymał w Kutnie, Pniewie, czy Czarnowie??? Dlaczego akurat
tu chciał nabrać sił i odpocząć??? No jeszcze może cymbale powiesz, że o ty nie słyszałeś??? Co????????
Pośpiesz się dobrze ci radzę!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 18:22, 19.05.2020


XYZXYZ

6 0

Zapraszamy audytorów do Żychlina, tam dopiero zobaczycie cyrk na kółkach. Całkowity brak transparentności, zatajanie rejestrów i wielu innych rzeczy . Może profesjonalny i niezależny audyt pokaże mieszkańcom w jaki sposób G.Ambroziak z ekipą od kilku kadencji sprawują rządy prawa w tym wymierającym niestety mieście. BIP również jest niekompletny a dane aktualizowane są z dużym opóźnieniem, ale po co to jest robione to widać jak na dłoni. Radni stowarzyszeni wokół G.Ambroziaka zachowują się jak bezwolne ameby nie mające swojego zdania. W obecnej kadencji jest wiele młodych osób które sprawiały wrażenie niezależności jednak już po pierwszej sesji zaczęły się zakulisowe rozmowy i efekt mamy taki jaki mamy - jedna z najgorszych rad gminy, pozbawiona całkowicie własnego zdania, wszyscy bezmyślnie głosują za, zero zdań odrębnych, głaskanie burmistrza po plecach ..... Czy tak wygląda demokracja i zarządzanie gminą ??? Ja się na to nie zgadzam...... 10:53, 19.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

WLC@WLC@

1 1

Pustą samotną drogą
z sercem ciężkim od win
i ze spuszczoną głową
szedł marnotrawny syn

Wróć Krzysiu wróć z daleka
wróć Krzysiu wróć monika czeka😥
Wróć Krzysiu wróć z daleka
wróć Krzysiu wróć bo monika zaczęła szczekać...😭 12:45, 19.05.2020

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

OnOn

3 0

Mistrzostwo ten wiersz!😉😉😉👍👍👍👍👍 12:56, 19.05.2020


@@

2 0

Dziękuję, kiedyś go podkradłam Bumerangowi, on ma ich dużo...zresztą on ma wszystkiego dużo... 13:02, 19.05.2020


BumerangBumerang

1 0

WLC@! Najdroższy i najmądrzejszy Koczkodanku!

Czy mnie jeszcze pamiętasz
Dowód na to mi daj
Czy jak inne dziewczęta
Baju baj, baju baj
Czy mnie jeszcze pamiętasz
I może wrócić chcesz tu
Czy jak inne dziewczęta
Zapomniałaś mnie już
A gdy zechcesz wrócić tu
Wracaj z uśmiechem swym
Choć bym inną kochał już
Będziesz tylko ty
Czy mnie jeszcze pamiętasz
I pamiętasz ten dzień
Czy jak inne dziewczęta
Zapomniałaś już mnie...

To nie prawda, że ja mam wszystkiego dużo... To wierutne kłamstwo... Szczęście straciłem, pieniążki mi się rozeszły, pozostał mi tylko kuraż... i ekskluzywna pięcioosobowa kareta... Jeśli nie chcesz mojej zguby, daj mi banknot, ale gruby... Szczęście wśród inteligentnych osób to najrzadsza rzecz, jaką znam... [...] prawie się dusiłem pośród setek innych, w olbrzymiej większości niestety absolutnie jałowych głów, nie oszukujmy się bowiem, umysły, które mamy najczęściej pod ręką, są nudne, nie ma z nich większego pożytku niż z towarzystwa przerośniętych ziemniaków, kaczych łbów wetkniętych w żałosne ciała,[...]... Co jest najśmieszniejsze w ludziach: Zawsze myślą na odwrót: spieszy im się do dorosłości, a potem wzdychają za utraconym dzieciństwem. Tracą zdrowie by zdobyć pieniądze, potem tracą pieniądze by odzyskać zdrowie. Z troską myślą o przyszłości, zapominając o chwili obecnej i w ten sposób nie przeżywają ani teraźniejszości ani przyszłości. Żyją jakby nigdy nie mieli umrzeć, a umierają, jakby nigdy nie żyli. Dramat życiowy polega na tym, że ludzie wcale nie zmieniają się na dobre. Tkwią w złu. Obłudny fanatyzm religijny, utopijny hedonizm partyjny, pazerność, pycha i znieczulica, warcholstwo i hochsztaplerstwo wszędzie... Upadek POPiSowej Bananowej Republiki Okrągłego Stołu - coraz bliżej... To widać, słychać i czuć... Gdzie Bóg? Gdzie Honor? Gdzie Ojczyzna?... Strach się bać... Precz z komunistami!... Precz z katolikami!... Niech żyją Niepoprawni Prawdziwi Chrześcijanie!... Niech żyją Niezłomni Prawdziwi Patrioci!... Niech żyje Wolna, Mądra i Suwerenna Polska!... Dobranoc!... Do zobaczenia i do usłyszenia!... Jak Bóg da...
00:45, 20.05.2020


LuzikLuzik

7 5

Sprzątają bałagan poprzedniej władzy ! Ludzie, tyle lat zaniedbań, których nie sposób naprawić w rok czy dwa.. zejdźcie na ziemie 16:26, 19.05.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

JózekJózek

6 4

Do tego co chwile kłoda pod nogi przez poprzednią władze rzucana, która nie może się pogodzić, że już nie urzęduje w swoim PAŁACU, "podac reke pogratulowac i zyczyc owocnej wspołracy na rzecz Gminy Bedlno i jej mieszkańców" nic z tych rzeczy, gdzie poprzednia władza respektowała dobro mieszkańców? brak słów na całą gminę bedlno! zawistni ludzie i nic wiecej, woda sodowa w głowie.. zycze powodzenia Józkowi, masz ciężki orzech do zgryzienia, ale trzymam kciuki! 16:56, 19.05.2020


Czytelnik Naszej GmiCzytelnik Naszej Gmi

3 0

Jakie zaniedbania? Nic o tym w Naszej Gminie nie pisali 08:42, 20.05.2020


uyyyuyyy

5 0

Ten najsłynniejszy strażak SAM chce 200 tyś na nowy wóz. Dostał wcześniej 50 tyś z Gminy, od KGW 10 tyś za wynajęcie gminnej sali i cały fundusz sołecki i jeszcze mało?
17:21, 19.05.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

Ziomek1Ziomek1

6 1

Przyzwyczaił sie do takich darowizn. Za poprzedniego Wójta wszystko co chcial mial. Czesto kosztem innych jednostek. 17:33, 19.05.2020


oooooooooo

1 0

Jakie wynajęcie gminnej sali? Są na to jakieś dokumenty? 00:21, 20.05.2020


SwojSwoj

4 2

obrońcy koguta się obudzili hehe . 17:36, 19.05.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

QwertQwert

4 3

Swojak to na co czekasz? Organizuj juz nadzwyczajne spotkanie w biurze rachunkowym w Zychlinie. Niech gminni dzialacze psl wymyslaja tematy, ktore strazak Sam ma poruszyc i piszcie mu kolejne wnioski o dofinansowania. 17:54, 19.05.2020


KogutKogut

1 1

Obrońcy czy nie, prawda liczy się, są zwolennicy są przeciwnicy wiadomo, ale takich kłamstw i bzdur jak tutaj to dawno się nie czytało 08:54, 20.05.2020


Listonosz Listonosz

6 0

Uchwał z lutego na bip nadal nie ma. Proszę uzupełnić zaległości. 17:48, 19.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

monisiamonisia

0 1

Naprawdę...?????????????? O jejjjjjjjjjjjjjjjjjjjj !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 17:49, 19.05.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

OO

1 1

Na prawdę pisze się oddzielnie. 17:50, 19.05.2020


PrawdaPrawda

2 0

Tak samo,, naprawdę''pisze się oddzielnie w powyższym kontekście, jak i ,,na prawdę''od monisi
można liczyć. 00:09, 20.05.2020


KogucieKogucie

4 1

Z kwietnia też uchwał na bip nie ma. 17:49, 19.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ReniaRenia

0 0

No nie wiem, nie wiem, czy nie zmienię zdania. Myślałam, że ten Józik jest nudny, a tu masz babo
placek, on nic nie bierze do głowy. No,no,no💩💩💩...❤️❤️❤️❤️!!!
Bo z wariatami nigdy nie wie oj nie wie się
Czy dobrze jest, czy może jest , może jest już źle
Spokoju się spodziewać, czy też przejść
Czy szukać ich, czy im z oczu zejść...
A wszystko to pewne tak prawie, jak listek na wietrze w trawie ślad
Jak latem zerwany w trawie dmuchawiec, gdy zawieje wiatr
A wszystko to pewne jak właśnie ten nad wodą dym
Oni cali są, oni cali są w tyyyyyyymmmmm................
Laj, la,lala,la,laj,lala,la,la,laj,la,la,la,la,aaaaaa!,aaaaaaaaaa!,aaaaaaaaaaaaa!aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!
Muszę to jeszcze przemyśleć, ale z drugiej strony żaden normalny listonosz nie chce być wójtem????
NA RAZIE WYBIERAM STOSUNEK AMBIWALENTNY🤣🤣🤣🤣
19:02, 19.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

ObserwatorObserwator

5 1

Widoczna jest pewna zależność . Jak tylko nowej władzy coś nie wychodzi to bronią się atakujac poprzednika. To płytkie żenujące zachowania. Mali słabi ludzie. Przykra sprawa. 19:17, 19.05.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

JasioJasio

2 2

Mali słabi ludzie, a wygrali z dużymi mocnymi hehe 00:24, 20.05.2020


VIPVIP

3 6

UWAGA!!!!! Nie tylko stara władza spiskuje. Od powietrza ognia wody i Joli zachowai nas Panie. 21:03, 19.05.2020

Odpowiedzi:5
Odpowiedz

TeresaTeresa

4 1

Niemożliwe! A nawet gdyby to ma takie prawo, została w 2014 oszukana😭😭😭 22:40, 19.05.2020


WLC@WLC@

1 0

Uchroń nas też od dysortografików i pedałów! 00:31, 20.05.2020


kotkot

0 1

Od PO, PSL, PiS i Kościoła Rzymsko-Katolickiego zachowaj nas Panie. 00:58, 20.05.2020


Wyborca PiSWyborca PiS

2 0

A ja tam lubie naszych radnych gminnych z PiSu❤️❤️❤️ 11:24, 20.05.2020


ReniaRenia

0 0

Ja też, najbardziej Staszka.❤️❤️❤️ Obiecał mi, że dla mnie jako jedynej na świecie przejedzie się
SHL-ką na jednym kole👍👍👍 Nikt tego wcześniej nie dokonał, nikt!!! Na razie ją tylko podrzuca,
ale jestem dobrej myśli, bo przywiózł kolejny silnik, tym razem z Kołobrzegu i będzie mu zwiększał
wygar...Musi się udać, zresztą jak nie on to kto może tego dokonać? Kibicujmy mu wszyscy, gdyż
dopóki dopóty mu ta stójka nie wyjdzie, niczym innym się nie zajmie, a zasiedzenie hydroforni
nieuchronnie się zbliża...Trzymajmy wszyscy kciuki za Staszka i jego kolejny silnik! Pa!!!👍👍👍👍👍 13:41, 20.05.2020


JanekJanek

4 1

Tyle lat za poprzedniego wujta bronili się zaciekle przed ksrg A teraz nagle takie parcie mają Pewne jednostki .niech poczekają tyle lat jak Wola to dopiero zobacza jak to do wszystkiego trzeba dojsc samemu i mozolnie nie zawsze Ci jedni dostawali czego chcieli a teraz nagle najbardziej poszkodowani.
Przykro mi skonczylo sie . 21:51, 19.05.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Dziunia PiździńskaDziunia Piździńska

0 0

Jaka Wola ?... Wolna Wola ?... Czy Boża Wola ?... 23:08, 25.05.2020


StanislawStanislaw

5 2

Stalkerzy od koguta nie czepiajcie się Pani Joli. 22:56, 19.05.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

WLC@WLC@

2 0

Nie jestem stalkerem Pani Joli tylko Waszym. Ja na Panią Jolę głosowałem, a mogłem głos zjeść!!!!
Trzeba było jej doradzić, żeby nie łaziła po ludziach na pieszo z tymi krówkami, tylko ich objechała,
tak jak to zrobił Kogut z Konusem z Woli! I co wyszło, dworusy krówki zżarli, a zagłosowali i tak za
flaszkę. Poza tym Pani Jola Was doradców powinna przed plutonem egzekucyjnym postawić za nic
nie zrobienie z tym dzbanem ze Zleszyna, teściem Tereski! Ludzie do dzisiaj mogą Wam posłużyć
nagraniami ze słynnego spotkania W Pleckiej Dąbrowie. Mogliście z tego zrobić aferę na miarę
Watergate!!! I teraz tak, albo pogrywaliście na dwa fronty, albo się nadajecie do deptania kapusty!
A Pani Jola niech już się przestanie mazgaić z tym oszukaniem w 2014-tym tylko niech przyjdzie
na sesję i wywali kogutowi z bani, to znowu może na nią zagłosuję!!! 15:19, 20.05.2020


Radna Radna

0 1

Nagrody sobie przydzielaja i podwyżki A radny za sesję dostaje 200 zł. Przewodnicząca nie może narzekać 1.400 zl co miesiąc czy sesja jest czy nie to dostaje. Ale zwykłym radnym powinno dac się podwyżkę za ciężka pracę i walkę z poprzednimi . 06:25, 20.05.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

RadnyRadny

1 1

A obecny wojt mniej zarabia niz jego poprzednik, a robota ta sama👍 08:46, 20.05.2020


..

0 1

Tak czytam te komentarze. Każdy odważny bo ma jakiś śmieszny nick i nie ma odwagi podać nawet imienia. Wiadomo łatwiej jest pogadać na forum bo nie będzie żadnej odpowiedzialności. Zamiast tak pisać to lepiej powalczyć o swoje racje.
Pozdrawiam 06:54, 20.05.2020

Odpowiedzi:4
Odpowiedz

XYZXYZ

1 0

.....powiedział człowiek który ma zamiast nick-a kropkę ( .) ....... 09:14, 20.05.2020


,,Pleckowski Stalker,,Pleckowski Stalker

1 1

Bardzo przepraszam, że odpowiadam dopiero teraz, ale byłem bardzo zajęty pisaniem komentarzy
w The Sunder Times w temacie podobieństwa korupcji i prostytucji szympansów i ludzi na wsi. Tak
na marginesie bardzo frapujący temat zwłaszcza, że też zauważyłem nasilanie się pewnych dawniej
rzadko występujących podobieństw, jak chociażby szpanowanie przez samice samcom tuszą, chucią,
ciągotkami do oszustw i kradzieży oraz nieustającą chęcią dowodzenia...Natomiast przechodząc do
meritum to eKutno jest super nowoczesnym portalem, światopoglądowym medium, w którym nie
każdy może i musi się odnaleźć. Jak kogoś interesują plotki ile kto zarabia i kto z kim śpi oraz co jest
dobre na potencję niech czyta KCI. To po primo. Po secundo, jeżeli są obrażane np. twoje uczucia
religijne to reguluje to art.196KK, natomiast gdybyś sam się poczuł obrażony powołaj się z kolei na
art. 216&1 też z KK i po prostu idź do sądu. Nie wstydź się, wchodzi się normalnie przodem...
Nie mniej jednak gdybyś był pedałem lub lesbijką i chciał walczyć o prawo do ,,rodzicowania" to najlepiej wyprowadź się do Niderlandów. Gdybyś chciał abortować chętnie przyjmą Cię w Belgii,
przy okazji możesz skorzystać z eutanazji. Natomiast gdy żyjesz lub chciałbyś żyć w konkubinacie
to przemyśl to, żebyś nie wylądował jak niejeden Krzysiek. WALCZ!!! TYLKO W PROTEŚCIE MI TAK
JAK TA SZURNIĘTA JANDA NIE WYWIESZAJ CZASAMI PRZED OKNEM CZARNEGO PRANIA...!!!
I wiedz o tym, że każdy szanujący się stalker pisze z komputera sąsiada jak jest na nocnej zmianie
poprzez francuskiego messengera, kiedy jego żona jest już dobrze naprana. To co do IT, natomiast
gdybyś chciał ID mojego komputera to mogę Ci je odsprzedać, najlepiej z nim samym bo już mi się klawisze wytarły...
No trzym się i walcz oraz pamiętaj, że samogwałt nie jest przestępstwem, a dobrze robi cerze...!!! 09:38, 20.05.2020


PrzewielebnyPrzewielebny

0 0

Trafiłeś STALKER, trafiłeś z tymi podobieństwami, w sam punkt ,,G". Ja to wiem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
W P.D. ma tak np. dziewczyna ratownika i parę innych. Z tym, że one jeszcze....... konfabulują obmawiając i donosząc na swoich znajomych, księży i sąsiadów, nawet na rodzinę. Ja to wiem
STALKER, wiem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jeżeli się nie uspokoją... musimy Pro Publico Bono sukcesywnie je wysyłać na drzewo, albo do
.............................................ZOO!!! Wyjścia nie ma, STALKER, nie ma! Niestety💩💩💩🔥🔥🔥!!!!!!!!! 11:23, 20.05.2020


@@

0 0

Cooooo na drzewo??? Na uj nam tam one, jeszcze czego. A posadź sobie je na swoim drzewie! No!!! 13:48, 20.05.2020


JanekJanek

3 0

Czy radni dali już zawiadomienie do prokuratury? 09:57, 21.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

PodatniczkaPodatniczka

3 0

Od dłuższego czasu śledzę informacje z "życia gmin: Krośniewice, Bedlno" i oczywiście czytam forum. W związku z tym, mam takie pytanie do samorządowców: Ludzie czy Was już całkiem "pojechało" ? Tylko ze sobą walczycie, opluwacie się, i dobrze się ustawiacie, natomiast zapominacie o najważniejszej rzeczy, siedzicie w tych urzędach aby służyć gminie i jej mieszkańcom - tyczy się to również miasta. Włosy dęba stają jak się czyta doniesienia o nieprawidłowościach i zaniedbaniach zarówno "starej" jaki i "nowej " tzw. władzy. Ogarnijcie się! Nie dałabym Wam złamanego grosza za taką pracę. Otrzymujecie ogromne wynagrodzenia tylko pytam się za co? Za intrygi, za donosicielstwo? Za co? 11:09, 21.05.2020

Odpowiedzi:7
Odpowiedz

TairawTairaw

0 0

Co za sensowno-seksowny komentarz! No brawo👍👍👍 ! Szanowna Dama tu chyba nowa ???
Tairaw jestem! Uwielbiam Włochy i mam diesla w niezłej kondycji! Nie lubię capów, kogutów
i kóz oraz góralskiej muzyki! Lubię zsiadłe mleko, dzikie baby, Chucka Berrego i nic nie robić!!!
To co, pogadamy ??? 13:55, 21.05.2020


PodatniczkaPodatniczka

0 0

O czym chcesz gadać? 14:22, 21.05.2020


TairawTairaw

0 0

Hm. Według Ciebie byli na księżycu, czy to ściema? Co takiego zrobiła Olga ostrowska vel Sipowicz
Ryśkowi Terleckiemu, że nie przyszedł na jej pogrzeb? Czy zupy w proszku są zdrowe? Dlaczego
większość kobiet uważa, że Kaczyński jest sexi i czy też tak sądzisz? Czy w tym roku warto pryskać
śliwki węgierki od grzyba? Jak sądzisz Bumerang ma coś z głową , czy się tylko tak przechwala?
Kto według Ciebie kogo zdradza Duda Dudową, czy odwrotnie? Czy Hołownia wygra wybory?
Czy Wendzikowska już wie kto to był Grotowski i czy nadal zatruwa życie ludziom z osiedla?
Jak myślisz te wszystkie wsparcia w ramach ,,Tarczy" kiedyś odbiorą, a to wszystko i tak *%#)!& bardziej cenisz u mężczyzn pobożność czy higienę? Kto więcej emituje CO2 krowy czy samochody?
Co sądzisz na temat 40 milionów aborcji na świecie w tamtym roku? Czy Macierewicz się powiesi?
Jak myślisz truskawki w końcu stanieją? Masz jeszcze czas...??? 15:06, 21.05.2020


PodatniczkaPodatniczka

0 0

Dla Ciebie zawsze...Jutro Ci odpowiem na wszystkie nurtujące Cię pytania. 15:31, 21.05.2020


TairawTairaw

0 0

No dobra, to ja się kładę na tapczan i czekam...!!! 16:13, 21.05.2020


AwrukAwruk

0 0

Tairaw zwariował !!!... To widać !... To słychać !... To czuć !... Ja pie...le?... K.u.r.w.a?... Co tu się dzieje?... Znowu jakaś Ksantypa go olała?... 23:21, 25.05.2020


 ad vocem ad vocem

0 0

Nikt mnie c.i.u.l.u nie olal, nie pomyślałeś złodzieju, że mogłem wyjechać do Radomia...??? 08:59, 26.05.2020


REKLAMA
REKLAMA