Zamknij
REKLAMA

Wybory ławników. Rada Miasta powołała zespół opiniodawczy

14:31, 14.05.2019 | Redaktor
REKLAMA
Skomentuj

Z dniem 30 czerwca 2019 roku upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego. Dziś Rada Miasta Kutna powołała Zespół opiniodawczy w związku z wyborem ławników. Prezes Sądu Rejonowego w Kutnie Sędzia Paweł Wojas do zespołu wyznaczył SSR Romana Ćwiklińskiego, a radni wybrali dr Ewę Rzymkowską, Janusza Kołodziejskiego, Bartosza Czechowskiego, Grzegorza Chojnackiego i Pawła Markiewicza. 

Zgodnie z art. 163 §2 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełniania przez nich wymogów określonych w ustawie. 

Kandydatów na ławników, radom gmin, mogą zgłaszać prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:

 • ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych, innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń
 • adwokaci i aplikanci radcowscy, radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa. 

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej, którą można pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kutno – zakładka „WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020 – 2023”  lub w pokoju 321 Urzędu Miasta Kutno,
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 18.

Wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. Nr 121 poz. 693).

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 • oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie
 • o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
 • a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 • 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia złożonego przez grupę obywateli dołącza się listę osób popierających kandydata.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis
lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji (dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia).

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie ponosi kandydat na ławnika.

Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed datą zgłoszenia.

Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów formalnych, lub które wpłyną
do rady gminy po upływie w/w terminu pozostawia się bez dalszego biegu.

Wszelkich informacji na temat wyborów ławników można uzyskać w Urzędzie Miasta Kutno pod numerem telefonu (24) 253-11-10.

 

 

(Redaktor)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (9)

nie ma sensunie ma sensu

20 4

Po co się zgłaszać skoro zostaną wybrani ci sami od lat. Większość z nich pracuje w UM. 21:29, 25.04.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

też tak uważamteż tak uważam

1 0

100% prawdy 06:55, 16.05.2019


??

1 2

A kogo mają wybrać, zobacz miejską komisję alkoholową. Od lat jej przewodniczącym jest wpływowy i długoletni polityk Prawa i Sprawiedlowości Michał Kacprzak. 17:01, 14.05.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

i tu i tami tu i tam

1 0

jego płaszcz leży dobrze na kilku ramionach. 06:54, 16.05.2019


pelapela

0 0

Jest bardzo sprytnym *%#)!& kasy! Tak czy owak, tam gdzie forsa tam pan ......... 22:01, 18.05.2019


FBFB

2 1

Zespół opiniodawczy w rękach PiS więc będzie się działo 17:15, 14.05.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

bolkobolko

4 1

Tak, będzie się działo. Znowu będą prosić urzędników o zgłoszenia, bo nie ma komu pracować. 17:27, 14.05.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

pytampytam

4 0

O matko i córko niektórzy z tego zespołu to już są wszędzie . Kiedy ci ludzie mają czas na swoją pracę? 06:47, 16.05.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

JulekJulek

3 0

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:
.jest nieskazitelnego charakteru,
No i tu mam wątpliwości bo nawet wśród tych którzy teraz są a i wśród tych którzy będą opiniować chyba nie wszyscy mają nieskazitelny charakter? 06:53, 16.05.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA
© ekutno.pl | Prawa zastrzeżone