Zamknij
REKLAMA

Sesja w Krośniewicach: Pozwy o naruszenie dóbr i zerwana umowa na targowisko

08:55, 11.03.2019 | O.R
REKLAMA
Skomentuj
fot. Cezary Kucharczyk

Dziś od godz. 9.00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Krośniewicach trwa sesja Rady Miejskiej.  W porządku obrad znalazło się złożenie ślubowania przez radnego Mieczysława Króla, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2019 rok,  uchwalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach.

Burmistrz zaproponowała uchwałę w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 r.

Radni miejscy przyjmą regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, Program usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2019 -2032,  Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 2019 -2023 z perspektywą do 2027 roku, Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krośniewice w 2019 roku.

W porządku obrad dzisiejszej sesji znajduje się również podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krośniewice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku, uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Suchodoły oraz części obrębu Zalesie, uchwały w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wychny o wyborze Sołtysa sołectwa Wychny.

Radni zajmą się też skargą na działania Burmistrza Krośniewic.

Relacja

Mieczysław Król złożył ślubowanie. Został on radnym w wyniku wyborów uzupełniających w gminie Krośniewice. Radni podjęli uchwałę o zmianie budżetu i ustaleniu stawki dotacji dla MZGKiM. Sołtysi przychylili się do likwidacji funduszu sołeckiego i Rada Miejska w Krośniewicach 15 głosami "za' nie wyodrębniła funduszu na rok 2020. 

Radni jednomyślnie przyjęli regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków,  Program usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2019 w gminie Krośniewice, Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 2019 -2023 z perspektywą do 2027 roku, Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krośniewice w 2019 roku.

Rada Miejska w Krośniewicach nadal zgodna. 15 głosami "za" przyjmowane są następujące uchwały: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania ograniczającą emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Krośniewice”,  w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krośniewice w 2019 roku” i w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krośniewice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku, uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Suchodoły oraz części obrębu Zalesie.

Odczytana opinia prawna przez radną Chmielecką wskazuje że 26 stycznia 2019 z naruszeniem prawa wybrano sołtysa sołectwa Wychny i należy stwierdzić nieważności uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wychny o wyborze sołtysa. Radni przyjęli uchwałę jednomyślnie i unieważnili wybory na Sołtysa Wychny.

Skarga na burmistrza dotyczy braku nadzoru nad modernizacją hali sportowej w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji. W skardze zarzuca się, że w wyniku zaniechania i działania burmistrza gmina padła ofiarą oszustwa i poniosła szkodę w kwocie kilkudziesięciu złotych, zamawiając podłogę do hali. Skargę wniósł właściciel zawieszonej 1 stycznia 2019 firmy konsultingowej. Inwestycja w GCKSiR realizowana była w latach 2016 i 2017 roku, współfinansowana przez gminę Krośniewice i Ministerstwo Sportu. Zarzuty skargi powinny zdaniem gminy Krośniewice być przedstawione organom ścigania, skoro skarżący twierdzi działanie wykonawcy i producenta w zmowie. Rada Miejska uznała skargę za bezzasadną.

10.47

Sławomir Kępisty przewodniczący rady złożył Sołtysom gminy Krośniewice najlepsze życzenia. Wspomniał, że przed nimi i Radą Miejską dużo pracy, choćby w kwestii budowy, remontów dróg.

W sprawach różnych Mieczysław Król poruszył kwestię stanu dróg oraz zniszczeń jakich dokonują wandale w Krośniewicach.

-  Jak wjeżdżamy do Krośniewic mamy tabliczkę miasto monitorowane. Czy to w ogóle działa? Jakoś nie widzę aby policja czy kto inny używał kaset z nagranymi wybrykami? - mówił radny Król. 

Adwokat Maciej Kucharski poinformował radnego Króla o formule interpelacji przewidzianej ustawą, radny musi z pytaniami czy wnioskami zwrócić się do przewodniczącego rady na piśmie aby otrzymać odpowiedzi od burmistrza gminy. 

Radna Anna Chmielecka nawiązuje do interpelacji, wniosków o informację publiczną złożonych przez radnych i odpowiedzi burmistrz Katarzyny Erdman. Radna tłumaczy, że organ musi udzielić odpowiedzi na wnioski, a nie zasłaniać się ochroną danych osobowych i odmawiać. 

- To co się dzieje w gminie jest jawne, proszę państwa - mówi Chmielecka. - Obejmując stanowiska publiczne decydujemy się na jawność części naszej działalności dotyczącej pracy. Jeśli występuje odmowa na wniosek o udostępnienie informacji publicznej należy ją bardzo szczegółowo uzasadnić wskazując na konkretne przepisy. Nie można chować się za RODO, za innymi przepisami o ochronie danych, bowiem pytamy o fakty związane z funkcjonowaniem gminy. Jeśli nie ma odpowiedzi wnioskodawcy służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

Radna Chmielecka przedstawia oficjalne stanowisko Klubu Przyjazna Gmina Krośniewice.

-W związku z otrzymanymi odpowiedziami na złożony wniosek o udostępnienie informacji publicznej i interpelacje uprzejmie informujemy, że nie są one zadawalające i zawierają wiele niezgodności z obowiązującym w tym zakresie prawem. Odnosimy wrażenie, że nie zapoznała się pani z treścią pytań, bo staramy się nie zakładać złej woli, mającej na celu uniknięcie odpowiedzi w sprawach, o które pytaliśmy. Prosimy o ponowne dokładne zapoznanie się ze sprawami przez nas poruszonymi. Chcemy panią zapoznać też z kilkoma odpowiedziami, z którymi się nie zgadzamy, być może nie chciała pani wprowadzić nas w błąd, choć przepisy na które się powołujemy powinny być pani znane. Jeśli nie, to obszernie je omawiamy - radna Anna Chmielecka mówiła do burmistrz Katarzyny Erdman. 

I tu radna wymieniła przepisy, na podstawie których nie tylko radny ale każdy mieszkaniec może uzyskać informacje publiczne na przykład o zawartych przez gminę umowach, o wydawaniu publicznych pieniędzy, o ulgach, bonifikatach, o zatrudnieniu osób w instytucjach publicznych itp. summa summarum o jawnych informacjach dotyczących działania samorządu.  Trzeba dodać jeszcze nowe przepisy wprowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość w nowelizacji ustawy o samorządzie, dające znaczne uprawnienia kontrolne radnym i mieszkańcom. Radna wyjaśniała też burmistrz co to jest tajemnica przedsiębiorstwa, na którą odmawiając udzielenia radnym informacji, powoływała się Katarzyna Erdman.

- Zamówienia publiczne, czy jest to zapytanie ofertowe czy jest to przetarg w trybie ograniczonym czy nieograniczony są jawne. Każdy z nas może zobaczyć zestaw dokumentów przetargowych. Nie ma ograniczenia otrzymania informacji kto wygrał przetarg, w jakiej wysokości złożył ofertę i jakie wynagrodzenie dostanie. To jest wszystko jawne. To jest wynagrodzenie z pieniędzy publicznych, z podatków wszystkich obywateli i tutaj nie ma żadnej mowy o tajemnicy ani przedsiębiorstwa ani żadnej innej. To jest w prawie ugruntowane od bardzo wielu lat, odkąd wprowadzono zamówienia publiczne, celem transparentności wydawania środków przez samorządy - kontynuowała Chmielecka, przytaczając wyroki sądów administracyjnych dwóch instancji.

Radna poprosiła o uzupełnienie odpowiedzi burmistrz Erdman, dotyczącej balu. Radna pytała czy przy balu odbyła się zbiórka publiczna, czy miała stosowne zezwolenie i czy została prawidłowo rozliczona. 

- Pani burmistrz oczekujemy na uzupełnienie odpowiedzi w kwestiach, które poruszaliśmy w interpelacjach i wnioskach o dostęp do informacji publicznej w terminie 7 dni od daty złożenia niniejszego pisma  - mówiła radna Chmielecka. 

- Trochę państwa zanudzamy pismami dzisiaj, ale w gminie po prostu nie ma przejrzystości działań. Jesteśmy tym zbulwersowani i zdegustowani. Jestem zobowiązany po rozmowach z mieszkańcami do informacjami jak sprawy wyglądają. Współpraca na linii burmistrz - przewodniczący rady nie istnieje. Usta pełne frazesów a reszta to pustka. Nie może być tak że my radni o wszystkim dowiadujemy się z ulicy, wręcz w sposób plotkarski. Wystosowaliśmy pytania aby uświadomić naszej władzy, że transparentność, przejrzystość jest najbardziej oczekiwana przez mieszkańców. To nie są nasze pieniądze, nie pani Erdman czy Kępistego, gospodarujemy pieniędzmi publicznymi, pieniędzmi mieszkańców. Z zastanawiającą łatwością rzuca pani burmistrz słowa na wiatr. Przytoczę artykuł z Powiatowego Życia Kutna z 4 grudnia, mówi pani tam o tym że w gminie jest katastrofalna sytuacja finansową i że jedną z pani pierwszych decyzji jest likwidacja stanowiska zastępcy burmistrza, i że musi sobie poradzić pani sama, a za chwilę, za dwa dni zostaje powołany zastępca   - mówił przewodniczący Kępisty. - Uważam że to nie na miejscu, niekonsekwencja w działaniu. Dalej na pytanie na sesji styczniowej do kiedy będzie trwał audyt i ile będzie kosztował, odpowiada pani że do 15 stycznia i 5 tysięcy złotych. Audyt trwa do dzisiaj, a ile kosztuje pani nam nie odpowiedziała. Dalej sprowokowanie następnego artykułu o przywłaszczeniu domniemanych 300 tys. zł, tak zwana afera kotła. Pisze pani na stronie urzędowej w piśmie do prokuratury - w sprawę zamieszana jest prawdopodobnie moja poprzedniczka. I to właśnie pismo prowokuje news. Pani burmistrz pisze do prokuratury, że nie ma w ogóle o sprawie żadnych informacji. Przejdę do faktów. Pani Katarzyna Erdman jako członek wspólnoty mieszkaniowej przy Kolejowej głosowała "za" w sprawie modernizacji kotłowni i przejęcia jej na własność po upływie gwarancji, a więc nie może być tu mowy o niewiedzy, ale przede wszystkim zaniechaniu sprawdzenia i skonfrontowania tego faktu. Zamieszczenie tego pisma tak sformułowanego jako newsa o przekręcie na stronie oficjalnej urzędowej moim zdaniem naruszyło powagę urzędu i naraziło na szwank autorytet organu jakim jest burmistrz. Naraziło urząd na śmieszność oraz na pozwy o naruszenie dóbr osobistych przez podanie niesprawdzonych newsów o przekręcie, zarówno dyrektora Zakładu Usług Komunalnych i poprzedniczki Julianny Barbary Herman. Zamieszczenie tego newsa tuż przed wyborami uzupełniającymi w okręgu nr 2 mogło mieć istotny wpływ na wynik wyborów. Co pani teraz zrobi, co urząd zrobi jeśli prokuratura umorzy to postępowanie? Pięć dni temu to postępowanie zostało umorzone, prokuratura nie znalazła znamion przestępstwa  opisanego tam zachowania. Czy zamieści pani sprostowanie? Bo bardzo łatwo przyszło oskarżenie. Następne słowa pani burmistrz- Wprowadzę nowy standard relacji obywatel-urzędnik, będę dążyła do przywrócenia służby społecznej właściwego znaczenia. Jest inaczej. Urząd przypomina twierdzę, dlaczego nie wyznaczono dni, godzin przyjęć interesantów? Pytanie, kiedy przed drzwiami gabinetu stanie ochroniarz? Nikt za czasów poprzedników nie zamykał gabinetów, ani burmistrza, ani sekretarza! Teraz pozamykane są na cztery spusty. Pytam się w imieniu mieszkańców, bo to oni tego doświadczają. A ja jestem petentem, aby się spotkać z burmistrzem muszę dostać smsa.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krośniewicach nawiązał również do balu seniora. Mówił, że wszystko by było dobrze gdyby bal był charytatywny, objęto go patronatem honorowym, ale burmistrz na papierze firmowym urzędu wystosował pisma do przedsiębiorców aby wspierali organizację pozarządową. 

- Zaangażowała pani środki publiczne, rozsyłając apel drogą pocztową za potwierdzeniem zwrotnym. Koszt każdej zwrotki to ponad 7 zł, wystarczy że było 100 takich listów - kontynuował Kępisty. - Gmina w poprzedniej kadencji na budowę Mojego rynku - czyli targowiska pozyskuje prawie milion złotych. W grudniu 2018 już w nowej kadencji, nowa burmistrz otrzymuje projekt, płaci za niego, akceptuje go, 48 tys. zł kosztuje. 21 stycznia 2019 pani audytor jedzie do firmy projektującej i wypowiada umowę. Pani audytor była reprezentantem gminy, Bóg raczy wiedzieć jakie miała umocowania. Zastanawiające! 31 stycznia Rada Miejska w Krośniewicach podjęła uchwałę o budżecie na 2019, pani burmistrz nie zająknęła się że zerwała umowę. Zataiła ten fakt, zaniechała, nie wiem co przyświecało pani burmistrz w tej decyzji. Firma uzyskała już pozwolenie na budowę, czyli tylko wchodzić i budować nowe targowisko. 31 stycznia zwolniona jest też pracownica odpowiedzialna za ten projekt. Przypadek? 31 stycznia odpowiada też firma, która ma budować Mój rynek, odpowiada w nim na zarzuty postawione w piśmie pani burmistrz, które zrywa z nią umowę. Do dziś firma nie otrzymała odpowiedzi od pani burmistrz, a Kodeks Postępowania Administracyjnego? Jest 30 dni na odpowiedź i jaka by ona nie była trzeba jej udzielić. Stanowisko firmy Ada Light sp. z o.o. Budy Kozickie powiat gostyniński jest dla gminy miażdżące, kwestia kar umownych itd.  do tego rezygnacja z dofinansowania z EFR. Możemy stracić 3 mln zł za jedną decyzję 

Gwoli wyjaśnienia o jakiej inwestycji mówił przewodniczący Rady Miejskiej w Krośniewicach:  „Budowa targowiska „Mój Rynek” w Krośniewicach dofinansowana została z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie” Operacja typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”. Umowa o przyznaniu pomocy nr 00003-65171-UM0500014/17 z dnia 27 lutego 2018 r. Cel operacji  rozwój gospodarczy gminy i promocja lokalnej przedsiębiorczości poprzez budowę targowiska „Mój Rynek” w Krośniewicach. 30 maja 2018 roku firmie Ada Light udzielono zamówienia publicznego na kwotę 1 649 999, 49 zł. 

Kępisty wygłosił też oświadczenie na temat polityki kadrowej. - Nie ma zgody na zwalnianie matek z trojgiem dzieci, pracowników z doświadczeniem- mówił Kępisty. 

Adwokat Maciej Kucharski obecny na sesji zabrał głos.

- Opiniowałem rozwiązanie umowy. Nie wszystkie informacje przekazane przez pana przewodniczącego odpowiadają prawdzie. Umowa z firmą Ada Light sp. z o.o.  została rozwiązana, dlatego, że firma złamała istotne warunki umowy, którą zawarła z gminą Krośniewice. W tej umowie były wskazane z imienia i nazwiska osoby projektantów, którzy mieli wziąć udział w tworzeniu projektu. Po tym kiedy firma złożyła projekt do Starostwa z wnioskiem o pozwolenie na budowę okazało się, że podpisana osoba pod projektem nie jest tą, która została wymieniona w umowie - mówił adwokat Kucharski. - W umowie między tą firmą a gminą zawarto zapis, że każda zmiana osobowa wymaga zgody obu stron poprzez aneks, czyli gminy. Firma nie poinformowała o zmianie projektanta. A gmina dowiedziała się dopiero tym w momencie przedłożenia projektu gminie. Doszło zatem do złamania ustawy o zamówieniach publicznych dlatego, że został złamany istotny zapis umowy. Ponieważ inwestycja jest dotowana, to mamy zamiar nie występować o dotację tej części projektu, bo rzeczywiście został projekt przez gminę opłacony. Będą to koszty niekwalifikowane, w przeciwnym razie Urząd Marszałkowski kontrolując wykonanie projektu zarzucił by to gminie i musielibyśmy oddać dotację. Natomiast jeśli chodzi o budżet, który Rada przyjęła, było w nim zastrzeżone, że ta inwestycja jest realizowana. Aby odstąpić od tej inwestycji, burmistrz musiałaby uzyskać zgodę rady. Jeśli Państwo radni konsekwentnie będziecie chcieli kontynuować inwestycję Mój rynek to nie ma przeszkód. Zadaniem burmistrza będzie tylko rozpisanie nowego przetargu i rozmowy z Urzędem Marszałkowskim, aby dotacja była dalej finansowana. Nie zgodzę się z panem przewodniczącym, że na pismo firmy był czas 30 dni na odpowiedź, kpa nie ma tu zastosowania bo chodzi o rozwiązanie umowy czyli przepisy cywilnoprawne. Moim zdaniem finanse gminy nie są zagrożone i wizja pana przewodniczącego jest wizją na wyrost. 

Głos zabrała Katarzyna Erdman - Matka z trojgiem dzieci nie została zwolniona, tylko zwolniła się sama. Był powód, i mam nadzieję że pan przewodniczący o tym wie. 

- Nie wiem, bo pani odmówiła nam informacji na piśmie na ten temat.

- Pan przewodniczący ma takie szerokie informacje, to raczej powinien wiedzieć. Kolejna rzecz. Bal był charytatywny, organizatorem głównym było Stowarzyszenie Integracja, a gmina wspierającym. Wszelkie pieniążki, za które bardzo dziękuję wpływały na konto stowarzyszenia, za które bardzo dziękuje. Gmina nie dołożyła do tego interesu nic. Kontrola finansowa w gminie zakończy się 31 marca z uwagi na fakt, że otrzymujemy sporo informacji - mówiła burmistrz Krośniewic. - Kwestia kotłów moim zdaniem jest na dziś niezakończona, ale nie będę się na ten temat wypowiadać. Kwestia spotkania, nie odpowiada pan na moje smsy, nieprawdą jest, że do mnie są drzwi zamknięte. Wszyscy mieszkańcy którzy chcą mogą spotkać się ze mną w środę od 13.30-15.30 tego nie zmieniałam po poprzedniej pani burmistrz, dodatkowo wyznaczyłam czwartek.

Głos zabrał radny Mieczysław Król, który skierował zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w sprawie własności kotłów - Jako obywatel mam prawo do organów ścigania pisać. Mam wątpliwości że dyrektor zamiast do punktu złomu tutaj wywiózł kotły do Grzegorzewa. Pan prokurator nawet nie raczył sprawdzić. Byłem świadkiem, mur był rozebrany aby wywieźć piec, pan dyrektor twierdził, że go pociął, ale nie pociął tylko tak wywiózł. Piec był o 5 lat młodszy od tego spółdzielczego. A w ogóle to pan dyrektor nas mieszkańców uszczęśliwił, postawił taki burzowy silos, który nie daje ciepła. Takie "gawno". A jeśli chodzi o tę firmę co miała robić Mały rynek to ona zajmuje się oświetleniem ledowym, kinkiety, lampy. Robiła nam boisko przy szkole, ale to nie ona robiła, 90 % robót robiła komunalna, a to byłą lipa, mam tam działkę i wiem. To nie jest firma budowlana, to jest słup. 

Radna Chmielecka zapytała czy nie prościej było napisać do tej firmy o zgłoszenie zmiany projektanta i czy projekt przez niego wykonany ma jakieś wody, nie jest możliwy do zrealizowania. Przyznała, że powinien on zgłosić, ale w specyfikacji była ta zmiana dopuszczona. 

- Na chłopski rozum, skoro projekt jest dobry a firma ma lada dzień wchodzić z robotami to czy trzeba było umowę zrywać? - pytała radna. - Czekaliśmy cały dzień w urzędzie na udostępnienie dokumentów związanych z inwestycją Mój rynek. Nie chciano nam ich udostępnić. Przetarg na roboty budowlane nie został ogłoszony, życzę powodzenia jeśli w pierwszy przetargu zgłosi się wam wykonawca, który za taką cenę jak chcecie wykona prace. Czy w ogóle zdążymy z tą inwestycją? 

- Chcę się odnieść jeszcze do zarzutu o zastępcy burmistrza. Jak wiecie pan zastępca zajmował się reorganizacją zatrudnienia w urzędzie. Zadanie swoje skończył, na dniach pojawi się nowa struktura organizacyjna. Weszłam na urząd i nie miałam zastępcy ani sekretarza. Od 1 marca jest pani sekretarz (Renata Brygier - przyp. red.)  i rozważam żeby odwołać pana zastępcę burmistrza - powiedziała Erdman. 

https://www.youtube.com/watch?v=XNiIGoLSCns

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (182)

KrośniewiakiKrośniewiaki

53 0

Dlaczego kamera nie pokazuje burmistrzowej i zastępcy? Prosimy o zmianę ustawienia kamery, chcemy zobaczyć panią Erdman. W sumie niewiadomo czy ona tam na pewno siedzi 09:54, 11.03.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

AndriuAndriu

60 5

Mam nadzieję, że rada zmiażdży burmistrza za to jak napluła w twarz radnym tymi "odpowiedziami" na interpelacje i zapytania. 09:55, 11.03.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

kajdokajdo

12 68

Ale Wy, którzy przegraliście wybory jesteście ograniczeni. O co Wam chodzi szczekacze. Dajcie teraz czas na wykazanie się nowej władzy. Przecież mieliście 12 lat i poza braniem wysokich pieniędzy nie zrobiliście NIC! Teraz dajcie SOBIE spokój krzykacze i rozrabiacze. Na szczęście jest Was garstka i wybijcie sobie z głów referendum i innych szkodliwych działań - bo to uderza w WAS, że nie znacie realiów ! Przypomnę WAM za rok. 10:10, 11.03.2019

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

KrośniewiakKrośniewiak

36 1

Czy to napisał rypiński, bo na kamerze widać jak pisze coś w komórce? Redakcja sprawdzi? 10:12, 11.03.2019


jaja

30 0

Na tą chwilę Erdmance został do obrony tylko January i Paróweczka i to któryś z nich szczeka za nią . 14:25, 11.03.2019


kazikkazik

21 0

ja myśle że teraz jak by były wybory to głosów by nie było ludzie nie wiedzieli na kogo głosowali to tylko 7 głosów jest mi wstyd że tak głosowałem Masakra
20:22, 11.03.2019


PrzedsiębiorcaPrzedsiębiorca

38 1

Radni zapytajcie jak było z tym balem? 10:16, 11.03.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Jurek nowe Jurek nowe

18 1

A był walczewski? 11:29, 11.03.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

!!! !!!

11 0

Jak mieszkasz w Nowym to go zapytaj 11:35, 11.03.2019


Z.Z.

51 0

Zachowanie zastępcy kolejny raz zostawia wiele do życzenia... przegląda Internet, "grzebie" w telefonie... 11:31, 11.03.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

YY

34 1

Pisze komentarze na eKutno? hahahaha 14:55, 11.03.2019


slawek slawek

13 0

większość jest jego 22:02, 11.03.2019


BrawoBrawo

63 1

Panie Przewodniczący brawoooo 11:48, 11.03.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

KrzysztofKrzysztof

31 0

Czyli Owczarek odstawiony na łańcuch... 12:23, 11.03.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

MiastoMiasto

25 0

spokojnie już wiadomo, ktora jednostka go przyjmie. Będzie się tak samo nadawać jak i do Urzędu, czyli wcale 12:28, 11.03.2019


GraziaGrazia

37 1

Kolejnego poświęci aby być.....ciekawe gdzie dostanoe posadke jakaś.... 12:48, 11.03.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

krośniewiokkrośniewiok

35 0

Jak to gdzie, całe Krośniewice od tygodnia trąbią że w komunalnej. Pytam się jakie ten kolo ma przygotowanie merytoryczne do pełnienia funkcji dyrektora, jakie doświadczenie zawodowe do kierowania tym zakładem a na koniec czy odpowiednie wykształcenie ! 13:50, 11.03.2019


KrośniewiankaKrośniewianka

61 2

Szanowni Państwo, nie jestem po żadnej ze stron, ale Radni powinni dbać o dobro gminy i jej mieszkańców. Dzisiejsze wystąpienia Państwa Radnych pokazały, że najważniejsza jest dla nich właśnie gmina i jej mieszkańcy. Chcą transparentności i przejrzystości. Brawo dla Państwa Radnych. Wszystko na kulturalnym poziomie z ich strony. Natomiast zachowanie Pana Wice niedopuszczalne (większość czasu bawi się telefonem komórkowym. Również niegrzeczne zachowanie Pani Burmistrz i brak konkretnych odpowiedzi na pytania radnych. 12:56, 11.03.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

DYZIODYZIO

10 75

paniusia radna chmielecka popisuje się swoją niby elokwencją a raczej arogancją wobec pani Burmistrz. Szacunku należy się pani Erdmanowej, której mieszkańcy powierzyli pełnienie funkcji Burmistrza Krośniewic. Twoje wypowiedzi są brzydkie i niegrzeczne. Nie ważne że Wasza pupilka nic nie robiąca przez 12 lat przegrała. Wszystkim obecnym należy się szacunek. Pani chmielecka chce zaimponować swoją mądrością pokazując, że inni są głupsi. Jesteś po prostu arogancka, niegrzeczna i niech mamusia popracuje nad tym. 13:19, 11.03.2019

Odpowiedzi:8
Odpowiedz

KrośKroś

42 1

Arogancka to jest władza, nie Radni. Poza tym Dyziu pewnie jesteś wice albo pełnomocnikiem, bo tak bronisz Pani burmistrz. Radni i mieszkańcy mają prawo do dostępu do informacji publicznej. Dyziu, Nie zabierajcie głosu, jak nie macie nic do powiedzenia 13:27, 11.03.2019


prawdaprawda

44 0

Była konsekwentna i mówiła prawdę, była bardzo stonowana i rzeczowa, zadnych osobistych aluzji, uszczypliwości czy wulgaryzmów.
Ale prawda boli, a prawda która dodatkowo obnaża i niemal przypiera do muru boli jeszcze bardziej.
Zabolało co?... Oj zabolało... a to nie koniec. 13:31, 11.03.2019


jaja

45 0

Dlaczego nazwisko Erdman piszesz z dużej litery a nazwisko Chmielecka z małej??Jesteś po prostu arogancki, niegrzeczny i niech mamusia popracuje nad tym. 13:52, 11.03.2019


PysiaPysia

39 0

Ty nawet nie wiesz co piszesz pani Radna zawsze wie co ma powiedzieć bo zna się na tym, a ty pisząc że była burmistrz nic nie robiła jesteś w błędzie. Pani Herman tak naprawdę to nie przegrała i nie czuje się przegrana.To Ty pisząc takie rzeczy jesteś niegrzeczna i arogancka. 16:35, 11.03.2019


love Krośniewicelove Krośniewice

38 0

Brawo Pani Aniu!Tym nieukom gały wychodziły na wierzch.Erdmanka niewiele z tego zrozumiała,ale jedno jest pewne zaczęła trząść majtkami!!! 17:03, 11.03.2019


mieszkanka Krośniewimieszkanka Krośniewi

32 0

W wypowiedziach Pani Radnej Chmieleckiej nie widziałam niczego "niegrzecznego" ani "brzydkiego". Wypowiadała się z szacunkiem do wszystkich osób na sali. Mówiła spokojnie i najważniejsze - była przygotowana merytorycznie - a to jest właśnie przejaw szacunku do słuchacza. 20:57, 11.03.2019


PokoPoko

14 0

Trzęsienie gaciami radni,dobrze robicie.tak trzymac. 00:42, 12.03.2019


jaja

9 0

Do Dyzia: Mamusia to musi popracować nad tobą.A tak w ogóle zmień nick ,bo przynosisz wstyd wszystkim Dyziom. 10:38, 13.03.2019


MajkaMajka

68 3

Zapytani Pani Wiceprzewodniczącej Rady bardzo merytoryczne. Widać, że to kompetentna osoba. Fakty, które przedstawił Pan Przewodniczący i poprał odpowiednim materiałem świadczą o ignorancji ze strony władz gminy. Brawo Radni 13:30, 11.03.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

stary PIS-iorstary PIS-ior

45 1

PIS rozbił krośniewicki beton i za to mu chwała ale postawienie akurat takich osób na stołkach w gminie to skandal. Drogi PIS-ie zrobił się jeszcze gorszy układ niż był a na jego czele stoi wszystkim znana osoba. Tak dalej być nie może, musicie coś z tym zrobić. Moja ocena na tą chwilę to "zamienił stryjek siekierkę na kijek". 13:57, 11.03.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

leadyleady

27 1

aj będę bardziej konkretna - z deszczu pod rynnę 14:07, 11.03.2019


kolokolo

29 0

100% zgoda, p. burmistrz, z-ca czy pełnomocnik to tylko produkty pisopodobne 15:00, 11.03.2019


krukkruk

78 3

BRAWO PANIE PRZEWODNICZĄCY, POKAZAŁ PAN W KOŃCU ŻE JEST MĘŻCZYZNĄ. BRAWO RADA. PO TO WŁAŚNIE WAS WYBRALIŚMY. DZIĘKUJEMY. 14:00, 11.03.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

MieszkaniecMieszkaniec

64 3

Nie wiem, czy gdzieś w Polsce powstał równie patologiczny układ we władzach gminnych. Wstyd na całą Polskę. Kompletny brak kompetencji i jeszcze gorsze przywary 14:46, 11.03.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

mieszkaniec 2mieszkaniec 2

26 1

Taki wspawały układ jest również w Dąbrowicach.U nas niestety nie ma Przewodniczącego z charakterem i odpowiednią wiedzą. Większość radnych głowy ma tak nisko spuszczone na Sesjach że widzą własne nogi. A Dąbrowska i Ertman to ten sam poziom wiedzy, umiejętności i gospodarności. A wszystko co będzie źle robione będzie winą poprzedników. U nas jest tak do dziś. 20:28, 11.03.2019


krajankrajan

1 0

zapraszam do Łaniąt, jest równie pięknie,,,,,,,,,,,,,, 20:33, 17.03.2019


Burmistrz Burmistrz

63 2

Zachowanie Pani Burmistrz jest mało dojrzałe na osobę w tym wieku i na takim stanowisku, powołuje zastępcę po kilku miesiącach chce go odwołać i przerzucić do innej jednostki, żeby nie narobił jej koło tylnej części ciała. Gdzie odpowiedzialność za swoje decyzje? Wybrałaś to się męcz. W sumie nie jest powiedziane, że za jakieś X czasu nie będzie nowego zastępcy (myślę tu o kobiecie). Oj się dzisiaj nam burmistrzowa zagotowała, widać było arogancki stosunek do Pana Przewodniczącego Rady, nerwy puszczaly... 15:01, 11.03.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

SzpoenhauerSzpoenhauer

62 3

Brawo Rado! Wreszcie uświadomiliście tej Pani, że bycie burmistrzem to nie frazesy i złote myśli rzucane w radiu i internecie, ale że to odpowiedzialność, transparentność i rozliczanie za wszystkie decyzje.
I tak długo wytrzymaliście nerwy na wodzy.
Może wreszcie kobieta sobie co nieco uświadomi. 15:19, 11.03.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Chłop z MazurChłop z Mazur

68 3

Panie przewodniczący, a już wątpiłem że Pan portki nosi. Brawo! bardzo dobre i potrzebne przemówienie! Szkoda tylko że mieszkamy w gminie, gdzie takie przemówienia są potrzebne. Czuje ze to pierwszy, ale nie ostatni raz, kiedy będzie Pan zmuszony powiedzieć tej Pani do słuchu. 15:25, 11.03.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

UlicaUlica

3 19

Chmiel i peposz odezwali się ciekawe co na to TW jak on zrobi 16:39, 11.03.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

qwerttyqwertty

0 16

jak to co, art. 52 i pa,pa 22:27, 11.03.2019


UżytkownikUżytkownik

Naruszono regulamin portalu lub zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


REKLAMA

obserwatorobserwator

60 4

Brawo brawo brawo dla radnych. Anka i Przewodniczący wymiataja. W KONCU. 17:11, 11.03.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

aaaaaaaaaaaa

61 3

Aniu nie przejmuj sie komentarzami negatywnymi to piszą złośliwcy których prawda boli. Głowa do góry i byle tak dalej 17:14, 11.03.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

LuśkaLuśka

64 3

Skoro pani burmistrz tak się wyrywała do odpowiedzi, to dlaczego nie odpowiedziała na kwestie: 1) zatrudnienia pełnomocnika, 2) oskarżeń kierowanych przeciwko poprzedniej władzy, 3) organizacji balu. W pytaniu o bal chodziło o pisma sygnowane podpisem burmistrz i herbem Krośniewic oraz wysyłanie pism o bal na koszt gminy, 4) kiedy zamierza jako burmistrz ogłosić przetarg na budowę rynku. Dlaczego odpowiada pani tylko na wygodne dla siebie pytania? Nie rozumie pani pytań czy jest pani taką ignorantką? Straciła pani szcunek wielu mieszkańców i swoich wyborców 17:14, 11.03.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

krecik krecik

28 8

oj chyba jakieś krety są w urzędzie nadal bo radni mają duża wiedzą co się tam dzieje. hahaha 17:18, 11.03.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

mymy

7 1

Zaraz pójdzie następna fala zwolnień.Szukając kreta rozwalicie cały Urząd. 10:34, 13.03.2019


PamiętliwyPamiętliwy

59 1

Kochani, nie zapominajcie przy wyborach parlamentarnych na jesieni, kto to nieszczęście na krośniewice sprowadził i odpowiednio podziękujmy przy urnach, bo ja osobiście nie wierzę, by pan senator wraz z posłem mieli na tyle honoru by przyjechać do krośniewic, spakować erdman z powrotem do teczki i wywieźć w bliżej nieznanym kierunku 17:27, 11.03.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

pamiętamypamiętamy

23 0

Kutno tym panom też podziękuje przy urnach. 20:43, 11.03.2019


podziękuję podziękuję

5 0

Senator i poseł zdecydowanie stracili mój głos za to, co sobą reprezentowali w ostatnich wyborach samorządowych! Pan senator i jego ludzie nie zdobyli zaufania w Łęczycy, to za chwilę będziemy mieli coraz więcej ludzi z Łęczycy w Krośniewicach. 10:06, 15.03.2019


UprzejmaUprzejma

62 5

Brawa dla Pani Radnej Chmieleckiej i Pana Radnego Kępistego. Właściwe osoby na właściwych stołkach. Brawa dla wszystkich Radnych klubu "Przyjazna Gmina". Przejrzystość i transparentność to przecież hasła PIS-u. 17:32, 11.03.2019

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

Do uprzejmejDo uprzejmej

5 31

Czemu pan Kępisty taki zdenerwowany na sesji,czyzby małżonka na czyms przylapala.oj nieładnie, nieładnie 21:59, 11.03.2019


UprzejmaUprzejma

25 1

Widać, że nie masz czym błysnąć, to mieszasz się w prywatne sprawy radnego. Burmistrzowej nikt prywatnych spraw tu nie wyciąga, a mógłby. Burmistrzowa bardziej nerwowa 00:47, 12.03.2019


JaJa

3 28

Na sesje przychodzi sie zrównoważonym i spokojnym.12 lat.zmarnowaliscie a teraz bedziecie sie madrowac na tematy gminy,jacy wy uczynni i dobrzy jestescie..żałosne 09:58, 12.03.2019


MecenasMecenas

45 0

A to jest mecenas Pani Erdman czy Urzędu Mejskiego? 17:43, 11.03.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

BenBen

26 0

Z zawodu MECENAS.... 17:45, 11.03.2019


........

37 0

Mam wrażenie że chyba bardziej P.Burmistrz niż urzędu.Bo był mało obiektywny 17:55, 11.03.2019


obserwatorobserwator

32 4

Posadka dla Januarego jest przygotowana.Dyr ZGKiM. 17:56, 11.03.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Do obserwatorDo obserwator

2 32

Bardzo dobrze,tak ma byc. 23:41, 11.03.2019


DdddDddd

8 0

Pani redaktor proszę o ustaleniem nazwy tego rynku bo jest błąd w artykule raz jest napisane. ,Mój Rynek" a za chwile w artykule ,,Mały Rynek" 18:02, 11.03.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

AlwinAlwin

48 0

Może się mylę, ale wydaje mi się, że pewna blond niewiasta ma nie lada problemy osobowościowe. 18:02, 11.03.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Di AlwinDi Alwin

2 16

Co nas obchodzi ze masz jakies tam problemy .Jeszcze o wlosach wypisujesz .Do lekarza sie zglos to osobowosc bedziesz mial jedna. 10:10, 12.03.2019


REKLAMA

miłość jest slepamiłość jest slepa

38 5

Książe małżonku! Rogami tą 10-tkę. Rogami! 18:41, 11.03.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

UżytkownikUżytkownik

Naruszono regulamin portalu lub zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


Do wierzącegoDo wierzącego

35 3

Uważaj, bo za takie teksty o pomówienie możesz ponieść konsekwencje 18:50, 11.03.2019


klknjklknj

31 1

wierzący twój wpis jest więcej niż beznadziejny, nie zagnie rzeczywistości, szkoda z tobą rozmawiać 19:03, 11.03.2019


KatarzynkaKatarzynka

34 1

Głąb jesteś i nieuk niemyty! A w dodatku głuchy bo tego co na sesji mówili nie słuchałeś (albo nie zrozumialeś). Głos ludu mówi coraz głośniej nowa ekipa pa pa pa pa... 20:02, 11.03.2019


NiewierzącyNiewierzący

24 0

A jak to jest, że się za pośrednictwem pełnomocnika wyprowadza pieniądze z gminy? Pełnomocnik od 21 lutego siedzi w gdańsku a wrócić ma dopiero za tydzień, więc za co dostał pieniądze skoro miesiąc się kuruje? To jawne wyprowadzanie pieniędzy podatników 01:08, 12.03.2019


SmrodekSmrodek

54 1

Nie ma czegoś takiego jak współorganizator towarzyszący. Można być organizatorem lub współorganizatorem. Dlaczego zatem organizator tj. Integracja nie wystosowała takiego pisma. Dlaczego nie było na balu organizatora z Integracji? Wiele niejasności z tym organizatorem... Coś tu śmierdzi 18:48, 11.03.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

WaldemarWaldemar

59 1

Pani A. Chmielecka, wiceprzewodnicząca Rady nie musi nikomu imponować ani pokazywać swojej wyższości i tego nie robi. Jest prawnikiem z wykształcenia i pracuje w zawodzie. Obowiązki radnej wypełnia rzetelnie i zgodnie z prawem. Wystąpienie dzisiejsze, jak na prawnika przystało, bardzo merytoryczne. Proszę nie obrażać Pani Radnej jako kobiety i jako osoby pełniącej funkcję publiczną, a przede wszystkim dbającej o dobro gminy 19:37, 11.03.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

WW

0 7

Tu wszyscy wszystkich obrażają.......niestety. 10:53, 13.03.2019


GoogleGoogle

1 7

Wikipedię to można sobie samemu w internecie poczytać ....hi hi hi 21:26, 13.03.2019


PawuuuulonPawuuuulon

37 0

Widze, ze sie pan od wyprowadzania pieniędzy uaktywnił. Każdy mierzy własną miarą! A może trzeba się zastanowic dlaczego ktos chce zablokowac budowe targowicy? 19:47, 11.03.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

słoiksłoik

4 32

Pustaki uaktywniły się i spoceni piszą takie brednie, że sami w nie nie wierzą. Pani Erdmanowa jest nowym Burmistrzem Krośniewic i z pewnością lepiej pokieruje Gminą niż jej poprzedniczka, której wiedza kończyła się na posadzeniu kwiatków na ulicy i pobieraniu grubych pieniędzy. Zobaczycie pustaki, że będzie lepiej i nikt w tym nie przeszkodzi, ten od referendum także nie ma żadnych szans. Podnieca się tylko niepotrzebnie. cha cha cha... 09:07, 12.03.2019


leonleon

7 0

Burmistrz dziś jest taki jutro inny.Nie zaklinaj rzeczywistości!!! 13:11, 13.03.2019


Madzia Madzia

42 0

"Weszlam na urząd "... hmmm... dziwne... że niby na dach? 19:49, 11.03.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Polonista Polonista

23 0

"Wszedłam na Urząd", to poprawna forma. 19:58, 11.03.2019


MieszkaniecMieszkaniec

63 0

Czy ta Pani burmistrz to jakaś niemowa.
Czy po prostu nie wypowiada się bo nie ma zielonego pojęcia o zarządzaniu gminą.
Ale wybraliśmy sierote. 20:32, 11.03.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Do MieszkancaDo Mieszkanca

11 1

Lepiej nic nie mowic niz mowic o organach i ze publicznie. 21:23, 11.03.2019


Jasio Jasio

32 2

A walczewski już obserwuje sytuację w gminie i buduje struktury i zbiera elektorat 20:52, 11.03.2019

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

Taka prawdaTaka prawda

15 0

Po co mu gmina jak w powiecie ma większą kasę większe możliwość
21:19, 11.03.2019


UJ okUJ ok

8 1

Podobno ma 18 tys 06:47, 12.03.2019


Big BrotherBig Brother

16 0

Bo to taki BIG BROTHER. Nie widać,ale słychać jak wydaje polecenia....... 07:21, 12.03.2019


Kocham p. KasięKocham p. Kasię

24 2

Pani Burmistrz, miała Pani dziś na sesji piękną biała bluzkę w niebieskie poziome paski. Cudo 21:06, 11.03.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Chłopaki z GarbalinaChłopaki z Garbalina

38 0

Pozdrawiamy koleżanke w pasiaku 21:07, 11.03.2019

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

JaJa

1 16

Ty bedziesz mial szersze kolor podobny 21:20, 11.03.2019


Chłopaki z GarbalinaChłopaki z Garbalina

24 0

my już mamy 21:30, 11.03.2019


Do chlopaki z garbalDo chlopaki z garbal

22 0

Dobrze ze jestescie z NAMI ..szacun 00:26, 12.03.2019


REKLAMA

paździochpaździoch

34 0

Kamera nie pokazuje twarzy P. Erdman, bo Pani Kasia nie ma brwi, a jak wszyscy wiemy ludziom bez brwi się nie ufa. Nie chcą kopać leżącego. 21:10, 11.03.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

PaździochPaździoch

1 5

Chcesz sie kopac?czemu? 21:30, 11.03.2019


Cooooo!?Cooooo!?

6 1

Jak nie ma brwi? Każdy człowiek ma brwi! 07:00, 12.03.2019


BykByk

8 31

5 rozdział na pgrkrosniewice.pl jakoś tak naprędko pisany... Najsłabszy ze wszystkich... 21:24, 11.03.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

JalowkaJalowka

5 29

Bo ten PGR to w ogóle słaby jest 21:46, 11.03.2019


sołtyssołtys

53 5

pogonić to towarzycho obecnie udające że potrafią rządzić gminą, Chmielecka lub Kępisty na Burmistrza ! 21:34, 11.03.2019

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

Uf VN kUf VN k

6 11

Brak układów w sejmiku tu trzeba poszukać kto zna marszałka żeby nasza gmina się rozwijała 21:49, 11.03.2019


UlicaUlica

6 23

Czyli p. Walczewski 21:55, 11.03.2019


SoltysSoltys

0 12

Nie wiesz o czym piszesz ludziku. 22:03, 11.03.2019


mieszkancymieszkancy

52 3

Popieramy Kepisty na burmistrza !!!!!!! 21:37, 11.03.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

MIESZKANCYMIESZKANCY

6 35

Ooo i to jest myśl i świetny pomysł. Powiesc PGR sama by się pisała....... Nic dodać, nic ująć. 21:53, 11.03.2019


qwertyuqwertyu

56 3

Po co ten mecenas tam? Sesja przypomina bardziej rozprawę sądową radni vs. burmistrz. Mecenas nie byłby potrzebny gdyby pani burmistrz była kompetentna i potrafiła wypowiadać się, a przede wszystkim wiedziała o co chodzi. Łatwo zasłaniać się kimś, komu płaci się za to żeby zaszczekiwał komentarze radnych, samemu odpowiadając wybiórczo na pytania. 22:03, 11.03.2019

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

JaJa

0 7

O co chodzi??? 00:28, 12.03.2019


NeliNeli

0 7

Przeczytaj, po co mec. jest na sesji potrzebny, dopiero się wypowiadaj 16:00, 13.03.2019


jaja

12 1

Bo musi świecić oczami za Burmistrzową ??? 22:17, 13.03.2019


WyborcaWyborca

13 2

p. Walczewski człowiek Grzegorza Szrajbera 22:07, 11.03.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

pipipipi

52 1

zbierało się burmistrzowej aż wreszcie pękło jak wrzód na dupie 22:19, 11.03.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Do pipiDo pipi

2 18

Na forum sie nie chwal ze cos ci tam pękło 10:01, 12.03.2019


NikiNiki

36 4

Erdman zapowiada odwołanie zastępcy. Ciekawe, kiedy sama się odwoła? A, tak w ogóle to na sesji zabierało głos trzech radnych. Co mówili to inna rzecz. Reasumujac to pozostali nie za bardzo są potrzebni. Tylko podatnik traci pieniądze. Nawet ci pisowcy nie potrafili bronić koleżanki Erdman. Wstyd. 08:18, 12.03.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

radnyradny

13 3

Dwóch przedstawicieli Przyjaznej Gminy zaprezentowało stanowisko wszystkich radnych koalicji.Zależało ci żeby powstał bałagan i niedomówienia na sesji a wtedy nastąpiło by rozmydlenie spraw i zarzutów??!! 10:28, 13.03.2019


RomanRoman

36 0

Tak to się kończy ,gdy ktoś otacza się ludźmi i doradcami nie znającymi realiów Krośniewic. Do referendum coraz bliżej, no chyba, że wcześniej caryca sama zrezygnuję otrzymując propozycje nie do odrzucenia. 08:22, 12.03.2019

Odpowiedzi:4
Odpowiedz

POPO

11 34

A jakie są te realia Krosniewic????? Grupka osób mająca pracę, pieniądze, chodząca na koncerty ,przedstawienia??? Mająca społeczeństwo Krosniewic za NIC. Bo nikt z zewnątrz nie był nigdy w stanie przebić się. Jedna wielka KLIKA I TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI. Nie jestem ,nie byłam i nigdy nie będę za PISem, ale cieszę się, że ten układ został zmiazdzony. 08:39, 12.03.2019


postępowypostępowy

23 2

A ty P O jesteś w tej drugiej grupie nierobów żyjących za 500 plus,nie korzystających z żadnych imprez kulturalnych bo ci się nie chce albo to za trudne, siedzących na fb i przesyłających gratulacje dla Pani Kasi.To całe twoje życie.Biedny ty.Ale my idziemy do przodu i nie pozwolimy aby tacy jak ty nas cofali.To już inne czasy .Komuna się skończyła. 10:27, 12.03.2019


PO PO

5 12

Informacja dla postepowego: Gdybym korzystała z dobrodziejstwa PiS glosowalabym na nich. Jedyny zasiłek ,który kiedykolwiek dostane to pogrzebowy, ale ten był za kadencji SLD,PO i będzie nadal. I tu kolego nie trafiłeś, bo nie siedzę na fb,bo uważam to za zenade 10:55, 12.03.2019


Do PODo PO

15 0

Czyli mam rozumieć że wzorem do naśladowania i grupą opiniotwórczą w tej gminie mają być osoby bezrobotne (pracujący Ci się nie podobają), osoby siedzące przed telewizorem albo pijące piwko na skwerku (przecież ci korzystający z kultury też Ci się nie podobają), wzorem maja być osoby bez wykształcenia i inicjatywy (ci z wykształceniem i ochota aby się zjednoczyć i cokolwiek zrobić też Ci się nie podobają)???? Ja jednak bardzo się ciesze że należę to tej drugiej grupy. Zawodowo z gminą ani ja ani nikt z mojej rodziny nie jest zwiazany. 11:55, 13.03.2019


GraziaGrazia

55 1

Pani burmistrz zrobi wszystko zeby sie utrzymać ....lojalnosc to bardzo obce slowo tej pani ....niestety po ostatniej sesji wszyscy moglismy usłyszeć jim fachowcem jest ..... 10:13, 12.03.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

NIKTNIKT

9 45

Tomasz Marciniak na burmistrza 11:18, 12.03.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

NIENIE

34 1

Panu Tomaszowi zabrakloby doby,miesiąca a nawet roku żeby ogarnąć tyle stanowisk.......nauczyciel,radny,sportowiec i jeszcze burmistrz. Rodzina by ucierpiala......prawie w ogóle w domu by nie bywał 12:02, 12.03.2019


KPPKPP

32 1

A rodzina to czasem już nie cierpi? 15:05, 12.03.2019


ElektoratElektorat

57 0

Szanowny p Pośle i Senatorze czy wy nic nie widzicie i nie słyszycie...jak można popierać kogoś takiego jak p burmistrz....sygnujecie swoimi nazwiskami....zaufalismy wam...
Myślę że do najblizszych wyborów mamy trochę przemyśleń

11:59, 12.03.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ProśbaProśba

9 40

Panie Tomaszu, proszę rozpoczynać kampanię, chyba im szybciej tym lepiej. Potrzeba w gminie zgody, myślę że Pana zakceptują. 12:49, 12.03.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Taka prawdaTaka prawda

1 23

Pączki 1listopada rozdawane na cmentarzu byly pyszne .dziekujemy ze tak "bezinteresownie"dbaliscie o swoich wyborcow.Jestescie swietni. 13:17, 12.03.2019

Odpowiedzi:7
Odpowiedz

lumplump

18 0

Pączków niestety nie było, mnie lepiej smakowała wasza kanapka z wkładką, jesteście świetniejsi od nich. 13:35, 12.03.2019


loreklorek

24 0

My/koalicja Pani Herman/ przynajmniej dbamy o wyborców nie tak jak wy musicie ich przekupywać! 16:48, 12.03.2019


TokiToki

1 15

Widac ,kanapeczki byly lepsze ,swierze,mialy dłuższy termin przydatnosci,lepszy skład.Bo po co jesc stare ,przeterminowane pączki. 20:48, 12.03.2019


AlaAla

14 0

Do Toki: Ortografia się kłania świeże no ale cóż się dziwić jaka b.....taki elektorat 04:38, 13.03.2019


jaja

12 0

Do Toki:Skład mieliście rzeczywiście cenny,ale nie chwal się ,bo to nasuwa pewne podejrzenia!!! 10:21, 13.03.2019


Do lumpa i resztyDo lumpa i reszty

5 0

Kochamy was 23:08, 13.03.2019


JaJa

2 7

Radni teraz chcecie przejrzystosci a przez 12 lat ona była..napewno byla przejrzysta tylko dla was.Teraz mi tu nie swirowac broniac ludu..sorry jakiego ludu, siebie.!! 20:26, 14.03.2019


K.K.K.K.

38 1

Utrudzeni, po długiej kampani zaczęli wypoczywac w sanatoriach. Tutti już to robi. Caryca zaczyna od soboty. A wy do roboty... 14:55, 12.03.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

uuuu

26 0

Po 100 dniach ciężkiej pracy się należy a tak na poważnie ma operatywnych zastępców .Żebyśmy tylko z torbami nie poszli. 17:04, 12.03.2019


JacekJacek

7 22

Dziwne że nikt jej nie broni. Ani ci radni z pis, ani Marciniak i Walczewski, jtórym dziękowała za kampanie, ani jej zastępca, sekretarzowa, skarbnikowa. Nikt. A z drugiej strony argumenty egzaltowanego przewodniczącego obalał adwokat urzędu. Oczywiście nie wszystkie. W sumie jedni warci drugich. 15:39, 12.03.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

jaja

31 0

To nie jest adwokat urzędu a Pani Erdman,a jego wystąpienie sprowadziło się do jednego...nie zadawać pytań ,bo i tak nie odpowiemy!!! 16:46, 12.03.2019


love Krośniewicelove Krośniewice

25 0

Obalić to powinien się z Erdmanką ale ze wstydu.Brawo Przewodniczący i Ania skosiliście ich równo.Czekamy na dalszy ciąg. 10:14, 13.03.2019


MieszkaniecMieszkaniec

45 0

ciekawe co zrobi Erdman, za poprzednich kadencji może nie wszystko się udała ale przybywało dróg na terenach wiejskich, dofinansowanie do paneli słonecznych, hala sportowa i budowa sali w Nowem, gazyfikacja, rozpoczęcie procesu wymiany starych pieców na nowe. A pani Erdman oprócz czystek i gierek między pracownikami nic nie zrobiła, zero inicjatywy a już ponad 100 dni ma za sobą. 16:24, 12.03.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

jaja

25 0

Dzisiaj ogołociła skwerek,biedne drzewa,ale teraz może powiedzieć ,że kwiatki też sadzi! 16:52, 12.03.2019


kkkkkk

6 0

Ten skwerek to zemsta na Krośniewicach! 11:16, 15.03.2019


jaja

35 0

Dzisiaj ogołociła skwerek,biedne drzewa,ale teraz może powiedzieć ,że kwiatki też sadzi! 17:07, 12.03.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

love Krośniewicelove Krośniewice

16 0

Tak zbezcześcić enklawę zieleni w centrum miasta to tylko ta władza może.Wiele starszych ludzi tu szukało ochłody i cienia ,co wy sobie myślicie że tak jest ładniej? 20:26, 13.03.2019


AlikAlik

38 0

Kiddy ją pogonita z Tego urzędu najlepiej na taczkach, na taczkach!!! 19:44, 12.03.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

realistarealista

29 0

Jakby miała trochę wstydu i ambicji to by sama odeszła!!! 22:40, 12.03.2019


CoraCora

28 0

Tu nie chodzi o wstyd ambicje tylko o kasę!!!. 04:34, 13.03.2019


MieszkaniecMieszkaniec

37 0

Brawo!
Wreście jakiś pozytyw!
Szkoda tylko komunalnej!
Flircyk zacznie i tam zwalniać!!!
Won cała ta banda
Won!!! 04:51, 13.03.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

MieszkankaMieszkanka

2 21

Jeden fircyk już byl, który w ogóle nic nie robił. Kolorowe ubrania tylko były mu w głowie 07:18, 13.03.2019


Mieszkanka Mieszkanka

15 0

Do Mieszkanki-widzę, że Fircyk znowu się uaktywnił 07:48, 13.03.2019


REKLAMA

MisiaMisia

13 27

Mam nadzieję ,że jeżeli dojdzie do referendum to będzie ono na wniosek radnych, a mieszkańcy będą mogli wypowiedzieć się zarówno za odwołaniem burmistrza jak i rady miejskiej. 07:45, 13.03.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

jaja

26 0

Znowu wybierzecie osoby pokroju Mścisława cz Carycy.Nie można wam ufać!!! 10:16, 13.03.2019


ReferendumReferendum

53 3

Drodzy mieszkańcy kto jest za referendum niech polubi lub zrobi wpis....zobaczymy jakie szanse maja obecni włodarze 10:20, 13.03.2019

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

Benio Benio

16 1

Ciekawe czy burmistz powie o protokole po kontroli 16:06, 13.03.2019


serekserek

9 30

Jestem przeciwny i wszyscy moi znajomi są za obecną panią Burmistrz. 07:31, 14.03.2019


jaja

15 2

Ty serek się nie liczysz,jesteś w mniejszości i nie wysilaj się *%#)!& wpisami. 17:44, 14.03.2019


PromykPromyk

15 27

Pani burmistrz powinna się przyjrzeć rodzinnym zatrudnianiem poprzednio w jednostkach podległych i na Frankach. Popatrzeć kto tam został zatrudniony. Ciekawe to będzie? czy są jakieś koligacje rodzinne? A może ich nie ma? Może pani burmistrz poinformuje o tym. 11:50, 13.03.2019

Odpowiedzi:4
Odpowiedz

;;;;;;

27 0

czy ty jesteś z Krośniewic? prawie każdy z kazdym ma jakies powiazania, tojest normalne w małych miastach. A nowa Pani burmistrz widać woli zatrudniać z poza miasta. widać nie widzi potencjału w Krośniewiczanach
12:10, 13.03.2019


jaja

20 3

Widocznie nie nadawałeś się i teraz żal d..pę ściska??? 13:14, 13.03.2019


SłoneczkoSłoneczko

22 0

A co zazdrosny jesteś promyczku, nie poprostu ty taki wysysacz i podkręcacz jesteś oby tylko afera była.Zastanów się nad sobą bo może trzeba dobrego specjalistę dla ciebie. 13:38, 13.03.2019


NikuśNikuś

3 10

Oj ktoś wsadził kij w mrowisko, a pewnie niektórym bardzo nie odpowiada poruszany temat zatrudniania. 07:26, 14.03.2019


IgorIgor

15 21

Oczywiście ,że burmistrz Erdman powinna przyjrzeć się zatrudnianiu niektórych ludzi w poprzednich kadencjach. Na staże też. Jak ma być transparetność to niech będzie dla wszystkich. Ciekawe jak ten audyt wypadnie? 07:24, 14.03.2019

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

Realista Realista

13 0

Na staże to zatrudnia Powiatowy Urząd Pracy a nie Urząd Miejski.
09:45, 14.03.2019


Mieszkaniec Mieszkaniec

18 0

To przecież niby według Pani Burmistrz nie jest audyt tylko kontrola finansowa 09:47, 14.03.2019


Do kkDo kk

1 12

Daj spokoj..12 lat ujadania się zakonczylo..tetaz prawda!!! 22:26, 14.03.2019


serekserek

19 34

PRZEGRANI SZCZEKAJĄ A KARAWANA JEDZIE DALEJ. Stare to powiedzenie a jak bardzo pasuje do tych szczekających. No dajcie głos, jeszcze raz, i jeszcze raz ...... 07:30, 14.03.2019

Odpowiedzi:4
Odpowiedz

dsds

31 7

Widzisz ...Trochę się mylisz...Oni nie szczekają...Oni zaczynają gryźć.... Ale największy błąd w myśleniu polega na tym że oni maja słuszny powód aby gryźć. Ktoś przez 100 dni narobił tyle złego ile porzednicy nie narobili przez 12 lat. 10:56, 14.03.2019


love Krośniewicelove Krośniewice

31 5

Ta karawana daleko nie zajedzie.Jesteśmy zbulwerowani stylem i efektami tego "pożal się Boże"rządzenia!Nie pozwolimy dalej niszczyć naszego miasta przez jakieś obce,niedouczone elementy. 13:34, 14.03.2019


Do dsDo ds

2 23

Bo oni przez 12 lat nic nie robili a teraz paszcze im sie otwieraja..ciekawostka ,boja sie czegos?? 20:14, 14.03.2019


kkkk

23 2

Paszcze im się otwierają ze zdziwienia ,że takich nieudaczników wybraliście! Szok! 21:37, 14.03.2019


MłodyMłody

13 1

Jak tam wygląda sprawa z kierowcami w urzędzie? Jeden jest czy dwóch? 07:52, 14.03.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

22

4 0

Dwóch jeden na zwolnieniu drugi na umowie 20:10, 14.03.2019


IgorIgor

6 0

Przeciez już był na zwolnieniu i podobno wrócił. To który jest na zwolnieniu? a który pracuje? 07:28, 15.03.2019


..

21 0

Dlaczego nie ma wyników z pierwszego etapu konkursu na stanowisko do ksiegowości??? 20:29, 14.03.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

MieszkankaMieszkanka

9 0

No jakiś powód pewnie mają, żeby to ukryć 13:08, 15.03.2019


ninanina

19 0

Dlaczego nie ma na stronie BIP wyników przetargów? Czy to przypadkiem nie jest obowiązkowe? 21:18, 14.03.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

Do ninyDo niny

5 13

Teraz takie zainteresowanie..12 lat zmarnowane!!! 23:03, 14.03.2019


dfasdsgkjdgfskjdfasdsgkjdgfskj

17 1

Przez 12 lat przetargi były. 10:11, 15.03.2019


Brawo Rada!!!Brawo Rada!!!

25 0

Brawo. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak wielki strach wywołaliście. 10:25, 15.03.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

MadziaMadzia

30 6

jak wy ludzie możecie pisać że przez 12 lat nic nie było robione a: drogi na wsiach Kopy, Teresin, Nowe, Godzieby, Wymysłów; Głogowa, Cudniki, Jankowice, Pomarzany, ulice Kwiatowa, Jasminowa, Kasztanowa, Mazowiecka, wybudowano Gimnazjum,zrobiono teren rekreacyjny przy Kwiatowej , siłownie zewnętrzne, płace zabaw, boisko przy byłej szkole nr 1, na stadionie skayt park, wyremontowano budynek urzędu, budynki świetlic wiejskich na wsiach, zrobiono wiele kilometrów sieci kanalizacji i wodociągów, zrobiono nowe oczyszczalnie ścieków w Gidziebach, Głogowej, zmodernizowano ujęcia wody w krosniewicach i Nowem, oczyszczalnie ścieków w Pawlikowicach, zrobiono kotłownię paletowa dla szkoły przy Łęczyckiej, kolektory słoneczne, dotacje na przydomowe oczyszczalnie, wymianę azbestu, melioracji na wsiach, przepusty, równanie poboczy, wycinki krzaków i drzew, utworzono strefę ekonomiczną, i tak by jeszcze można wymieniać dużo......... A Wy piszecie że nic nie zrobiono prze z 12 lat. Jesteście śmieszni. Widać że nie macie wiedzy. 12:06, 15.03.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

jolkajolka

17 0

Madzia komu tłumaczysz ?Nawet jakby w Krosniewicach powstała Dolina Krzemowa to elektorat Erdmanki powiedziałby,że to fatamorgana.Sami nie wierzą w to co mówią ?.albo to głupota!!!! 20:32, 15.03.2019


REKLAMA

MadziaMadzia

29 1

zapraszam wszystkich na stronę urzędu do sprawozdań z realizacji budżetu przez 12 lat. Wtedy dopiero oceniacie ile zrobiono 12:14, 15.03.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Przejazdem w KrośniePrzejazdem w Krośnie

1 0

Hej , mili Krośniewiacy...widać ,u Was to ,co się nie powinno nigdy wydarzyć- macie skutki
wpiepszania sie polityki i partii do wyborów samorządowych.Wielu waszych wyborców głosowało tak , jakby głosowali na,miłościwie nam panującego Jarusia.
Może w następnych wyborach ,choć ,część Was pomyśli ,zanim odda swój głos...no ale teraz trza ,,znowu stracić" te cztery lata....Nasuwa mi się powiedzenie-Dlaczegoś biedny-bom *%#)!& *%#)!& bom biedny....takie błędne koło.. 23:23, 17.03.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Przegrany wyborcaPrzegrany wyborca

1 0

Oni,sfrustrowani i zmęczeni życiem wybierali Pisprawiedliwych ,a dostali P.Erdman...To jest oszustwo wyborcze... 09:30, 18.03.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Głupi  bo  biedny.Głupi bo biedny.

1 0

Myśleli my że sam naczelnik obejmie u nas władze,głupie my byli bośmy biedne a kiełbaska wyborcza była smakowita. I ot cała prawda. 11:33, 18.03.2019


Przejazdem w KrośniePrzejazdem w Krośnie

3 0

Oj się narobiło,się narobiło, teraz to chyba tylko Okrągły stół i duża cierpliwość w wyrażaniu złych poglądów Was uratuje.Przechlapane,ale wojenką nic nie osiągniecie,
Zmiany na górze też ni nie dadzą...Proponuje zacząć rozliczać ale co najmiej za pół roku,może pojawi sie jakieś światelko nadziei. a tych co kiełbase łykneli edukować,edukować i jeszcze raz edukować...Powodzenia.


11:51, 18.03.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

fejsbukfejsbuk

1 0

Dziś mija termin ultimatum postawionego na sesji: wyczerpująca odpowiedź na interpelacje albo sąd. Ciekawe, ciekawe. Pani burmistrz pięknie się prezentowała na dniu sołtysów w Łowiczu. Gratulujemy pięknych zdjęć. Tylko czy zdążyła z tymi odpowiedziami? 12:07, 18.03.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ProblemProblem

1 0

Na sesji burmistrzowa zapowiedziała odwołanie zastępcy bo zakończył on juz reorganizację w urzędzie. Chhciałbym się dowiedziec na czym ta reorganizacja polegała? Czy na zwolnieniu 3 pracowników czy tez miała głębsze podloże np: reorganizacja wydziałów? Może tak trzeba by kolejne problemy wyjaśnic na sesji nadzwyczajnej? 12:22, 18.03.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

LenaLena

1 0

Jakie korzyści odniosła gmina Krośniewice z pobytu pani Erdman na Dniu Sołtysa w Łowiczu? 12:40, 18.03.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Przegrany wyborcaPrzegrany wyborca

1 0

A czy sołtysów, ze swego majątku ,wzieła ze sobą, czy sama była tam naszym sołtysem? 14:37, 18.03.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA
© ekutno.pl | Prawa zastrzeżone