Zamknij
REKLAMA

Jolanta Teresa Wodzyńska, kandydatka na wójta Gminy Bedlno. Czas na zmiany!

00:16, 17.10.2018 | Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość
REKLAMA

 

Jolanta Teresa Wodzyńska, 55 lat, wykształcenie wyższe, absolwentka Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi - kierunek - pedagogika resocjalizacyjna. Mąż Stanisław, technik hodowli zwierząt, troje dorosłych dzieci. Pracowała w Szkołach Podstawowych w Gosławicach i w Pniewie. Od 1986 r. prowadzi wraz z mężem rodzinne gospodarstwo rolne w Wojszycach. Produkcję roślinną w gospodarstwie uzupełnia hodowla drobiu.

Rodzina Wodzyńskich wspiera różne działania społeczne, zarówno finansowo, jak i własną pracą. Umożliwia uczniom i studentom odbywanie praktyk zawodowych we własnym gospodarstwie.

Jolanta Teresa Wodzyńska ceni sobie uczciwość, rzetelność i poczucie humoru. Kieruje się jasnymi zasadami i zawsze jest otwarta na potrzeby ludzi. Jeżeli mieszkańcy gminy Bedlno powierzą jej sprawowanie obowiązków Wójta, to składa zobowiązanie, że zmieni sposób funkcjonowania urzędu gminy-tak, aby to urzędnicy byli dla mieszkańców a nie mieszkańcy dla urzędników. 

W atmosferze szacunku dla mieszkańców postawi na dotrzymanie obietnic wyborczych, kompleksowy rozwój gminy przy możliwie jak największym wykorzystaniu środków zewnętrznych, w tym unijnych, poprawę jakości i różnorodności świadczeń zdrowotnych jak również szeroko rozumianej rehabilitacji, organizację żłobka, organizację "dziecińców” w okresie wakacyjnym na terenie szkół, organizację Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów z usługami medycznymi i rehabilitacyjnymi, Środowiskowego Domu Samopomocy, Placówkę Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży prowadzoną przez stowarzyszenie.

Deklaruje pomoc w proekologicznych działaniach - modernizacji i docieplania domów dla mieszkańców gminy m. in. z wykorzystaniem programu rządowego CZYSTE POWIETRZE .

Zamierza likwidować bariery architektoniczne dla seniorów i osób niepełnosprawnych w dostępie do placówek zdrowotnych i użyteczności publicznej.

Będzie dbała o stan nieruchomości gminnych i wykorzystanie ich zasobów dla szeroko rozumianej społeczności gminnej , dostosuje godziny pracy GOK do potrzeb mieszkańców, umożliwi mieszkańcom w różnych grupach wiekowych korzystanie z

boiska i sali gimnastycznej w ramach aktywności fizycznej i spotkań integracyjnych.

Powoła szkółkę piłkarską dla dzieci i młodzieży.

Zamierza inwestować w infrastrukturę drogową z wykorzystaniem środków zewnętrznych, zarówno samorządowych na poziomie powiatu i województwa , Urzędów Marszałkowskich, środków unijnych jak i środków rządowych, w tym poszerzenie dróg z położeniem właściwej nawierzchni asfaltowej, wyrównanie i utwardzanie poboczy, w miejscach o gęstej zabudowie - budowa chodników, poprawę stanu mostów , budowa aktywnego przejścia dla pieszych w Bedlnie i Pleckiej Dąbrowie, budowa przy DW 583 w Bedlnie chodnika z prawej i lewej strony od skrzyżowania z drogą krajową 92.

Priorytetem kandydatki na wójta jest:

 • Kompleksowe oświetlenie gminy.
 • Dostarczenie wody pitnej najwyższej jakości dla gospodarstw domowych i produkcyjnych, poprzez modernizację hydroforni w Pniewie, ze szczególnym naciskiem na ekologiczne rozwiązania w procesie uzdatniania wody pitnej
 • Wdrażanie i przybliżanie zasad funkcjonowania samorządu
 • Fundusze sołeckie w całości będą przekazywane i wykorzystywane zgodnie z potrzebami mieszkańców danego środowiska
 • Rozwój kariery zawodowej pracowników administracji gminnej, poprzez podwyższenie kompetencji
 • Umożliwienie podwyższania kwalifikacji dyrektorów szkół, nauczycieli zgodnie z aktualnymi potrzebami danej placówki oświatowej i aspiracjami poszczególnych osób
 • Wprowadzenie przynajmniej dwóch jednostek OSP z terenu Gminy Bedlno do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego

Program dla Gminy Bedlno – Czego potrzebują mieszkańcy?

Kompleksowy rozwój od podstaw

 • Pozyskanie środków zewnętrznych (Programy rządowe, Urząd Marszałkowski w Łodzi, środki unijne, oraz Fundacje i Stowarzyszenia) na poprawę infrastruktury drogowej, oświetlenia i kanalizacji
 • Ustalenie priorytetów modernizacji dróg wg potrzeb mieszkańców a nie miejsc zamieszkania władzy samorządowej np. priorytet budowy drogi Wola Kałkowa -Żeronice
 • Budowa chodników przy gęstej zabudowie mieszkaniowej
 • Utwardzenie poboczy
 • Inwestycje w uzdatnianie wody 
 • Regulację wód
 • Optymalizacja kosztów transportu dzieci do szkół
 • Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Bedlnie i optymalizacja kosztów ciepła na tym obiekcie. Umożliwienie mieszkańcom korzystania z sali w ramach klubu sportowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Poprawa poczucia bezpieczeństwa

 • Inwestycje na drodze krajowej i drodze wojewódzkiej poprzez zainstalowanie świateł, a na drodze krajowej aktywne przejścia dla pieszych i budowę chodnika po prawej i lewej stronie DW 583 w sąsiedztwie istniejącego marketu
 • Wsparcie Straży Pożarnej i aktywny udział w pozyskiwaniu funduszy europejskich, krajowych, wojewódzkich i powiatowych na doposażenie jednostek i wprowadzenie najbardziej prężnie działających do Krajowego Rejestru Jednostek Straży Pożarnych

Inwestycje w ekologiczne rozwiązania w sferze oczyszczania ścieków – szamba ekologiczne i budowa oczyszczalni

Likwidacja barier architektonicznych

 • Budowa podjazdu do apteki

Stypendia Wójta w sferze edukacji, kultury i sportu za osiągnięcia w danej dziedzinie

Pomoc w uzyskaniu stypendium Marszałka Województwa Łódzkiego

Rozwiązania dla zdrowia mieszkańców

 • Otwarcie gabinetu fizjoterapii, rehabilitacji z umową NFZ
 • Ścisła współpraca z istniejącymi Placówkami Opieki Zdrowotnej na terenie gminy Bedlno w poszerzaniu oferty lekarzy specjalistów

Budżet Obywatelski - Realizacja pomysłów mieszkańców

 • Stworzenie mieszkańcom możliwości podjęcia decyzji w ich sprawach, według ich projektów
 • Powołanie Młodzieżowej Rady Gminy

Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości

 • Powołanie Rady Wspierającej harmonijny rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy

Informacja dla mieszkańca zawsze dostępna i czytelna

Rzeczywisty i nieograniczony dostęp do informacji publicznej

Wykorzystanie infrastruktury gminnej w sferze pomocy społecznej

 • Organizacja żłobka
 • Organizacja Placówki Dziennego Pobytu dla Seniorów i osób dorosłych ze specjalnymi i szczególnymi potrzebami
 • Organizacja Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży prowadzonej przez organizację pozarządową
 • Działania prewencyjne zapobiegające ubóstwu mieszkańców

Wykorzystanie infrastruktury gminnej w sferze wyrównywania szans

 • Szybki internet – wykorzystanie Programów rządowych
 • Otwarcie kawiarenki internetowej i organizacja kursów, szkoleń z nowinek informatycznych według potrzeb zainteresowanych

Propozycje integracji, spędzania czasu wolnego dla mieszkańców

 • Dostosowanie godzin pracy Gminnego Ośrodka Kultury do potrzeb mieszkańców i pełne wykorzystanie jego infrastruktury na zajęcia organizowane dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych
 • Szkółka piłkarska
 • Zajęcia i zespoły taneczne dla dzieci i młodzieży
 • Wsparcie istniejących zespołów ludowych merytoryczną wiedzą instruktora ,choreografa
 • Strefy aktywnego wypoczynku wyposażone w siłownie plenerowe, szachownice, stoły tenisowe, place zabaw dla dzieci wg potrzeb mieszkańców

 

(Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość)
REKLAMA
REKLAMA
W okresie ciszy wyborczej tj. w okresie 24 godzin poprzedzających dzień wyborów i aż do chwili zakończenia głosowania zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej na rzecz kandydatów w jakiejkolwiek formie. Publikacja na portalu internetowym jakichkolwiek komentarzy mających charakter agitacji wyborczej może zostać uznana za naruszenie przepisów ustawy Kodeks Wyborczy oraz stanowi czyn zagrożony karą grzywny (art. 498 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.)
REKLAMA
© ekutno.pl | Prawa zastrzeżone