Zamknij
REKLAMA

Zaprzestanie pełnienia funkcji wychowawcy

14:40, 30.05.2020 | (.)
Skomentuj

Nauczycielka przebywa na zwolnieniu lekarski z powodu ciąży. Jego obowiązki wychowawcy klasy otrzyma inny nauczyciel. Od kiedy powierzyć funkcję wychowawcy klasy nowemu nauczycielowi? Czy można obecnemu nauczycielowi odebrać ten składnik wynagrodzenia? (w podstawie zasiłku chorobowego jest wliczony).

Odpowiedź

W omawianym przypadku doszło do zaprzestania pełnienia przez nauczyciela funkcji wychowawcy klasy. W okresie nieobecności dotychczasowego wychowawcy, dyrektor powinien powierzyć wychowawstwo innemu nauczycielowi. Nauczyciel, który w trakcie miesiąca zaprzestał pełnienia funkcji wychowawcy klasy otrzymuje za ten miesiąc dodatek w pełnej wysokości – w terminie wypłaty wynagrodzenia. Nauczyciel, któremu w trakcie miesiąca powierzono pełnienie funkcji wychowawcy, otrzymuje dodatek począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca.

Uzasadnienie:

Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego ustala w drodze regulaminu m.in. wysokość stawek dodatku funkcyjnego oraz szczegółowe warunki przyznawania tego dodatku (art. 30 ust. 6 pkt 1 KN). Z powyższego przepisu nie można jednak wywieść, w ramach ustalania szczegółowych warunków przyznawania dodatków, uprawnienia do określenia tego, kiedy dodatek jako składnik wynagrodzenia winien być wypłacany lub kiedy nie przysługuje (tak np. rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 21 sierpnia 2019 r., PN.4131.462.2019; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 25 lutego 2009 r., sygn. akt IV SA/Wr 494/08). Wobec tego w kwestii terminu wypłaty dodatku funkcyjnego należy się kierować ogólnymi zasadami dotyczącymi wypłat dla nauczycieli. Na tej podstawie nauczyciel zaprzestający pełnienia funkcji wychowawcy w trakcie miesiąca otrzymuje z góry dodatek funkcyjny w pełnej wysokości. Z kolei osoba, której w trakcie miesiąca powierzono pełnienie funkcji wychowawcy nabywa prawo do dodatku z pierwszym dniem miesiąca następującym po miesiącu, w którym powierzono mu funkcję kierowniczą.

Zapamiętaj!

Zgodnie bowiem z art. 39 ust. 1 KN zmiana wysokości wynagrodzenia z innych przyczyn następuje z pierwszym dniem najbliższego miesiąca kalendarzowego, jeżeli inne przyczyny nie nastąpiły od pierwszego dnia danego miesiąca kalendarzowego.

Podstawa prawna:

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2215) – art. 30 ust. 6 pkt 1, art. 39 ust. 1.

Agnieszka Rumik-Smolarz

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
W okresie ciszy wyborczej tj. w okresie 24 godzin poprzedzających dzień wyborów i aż do chwili zakończenia głosowania zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej na rzecz kandydatów w jakiejkolwiek formie. Publikacja na na portalu internetowym jakichkolwiek komentarzy mających charakter agitacji wyborczej może zostać uznana za naruszenie przepisów ustawy Kodeks Wyborczy oraz stanowi czyn zagrożony karą grzywny (art. 498 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.).

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA