Zamknij
REKLAMA

RIO o szpitalu (odc.1). Stajnia Augiasza w finansach i likwidacja III oddziału wewnętrznego

18:17, 05.04.2018 | O.R
REKLAMA
Skomentuj

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi prowadziła  na wniosek Stowarzyszenia Ogólnopolska Inicjatywa Obywatelska w Kutnie kontrolę w Starostwie Powiatowym oraz w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym sp .z o.o. Wyniki tej ostatniej prowadzanej za lata 2011-2016 wskazują na liczne nieprawidłowości w prowadzenia polityki rachunkowości w spółce, przez zakres zamówień publicznych - w tym zamówień leków, po nieprawidłowości w organizacji spółki. RIO analizowała tylko wybrane dokumenty danej dziedziny, aż strach pomyśleć, gdyby tak sprawdzane było wszystko. Stajnia Augiasza. Potrzebny Herkules - Prokurator. 

Na początku 2016 roku Stowarzyszenie Ogólnopolska Inicjatywa Obywatelska  reprezentowane przez Wiesława Bryłkę oraz dr Dariusz Stokwiszewski wnioskowali do RIO i do Wojewody Łódzkiego o przeprowadzenie kontroli samorządów miejskiego i powiatowego. Regionalna Izba Obrachunkowa rozpoczęła wówczas kontrolę w Starostwie Powiatowym w Kutnie, sprawdzając gospodarkę finansową zagadnień związanych z funkcjonowaniem Kutnowskiego Szpitala Samorządowego sp z o.o, a następnie w dniach od 19 kwietnia do 12 lipca oraz 13-14 września 2017 roku kontrolę w kutnowskim szpitalu.

- Kontrolą objęto wybrane zagadnienia dotyczące realizacji gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia wynikały z nieprzestrzegania obowiązujących przepisów oraz naruszenia procedur kontroli wewnętrznej - stwierdza RIO. 

W zakresie spraw organizacyjnych i funkcjonowania kontroli wewnętrznej szpital nie sporządził planu audytu i nie udokumentował realizacji przeprowadzonych zadań audytowych. Wymóg sporządzania planu audytu i dokumentowania czynności wynika z obowiązującego w poddanym kontroli okresie Regulaminu organizacyjnego, z którego wynikał zakres zadań Działu Analiz, Controllingu i Audytu Wewnętrznego obejmował realizację czynności dotyczących prowadzenia audytów w odniesieniu do celów i zadań Spółki, uczestnictwo w projektach audytowych, w tym audytu finansowego i operacyjnego, badanie działalności Spółki zgodnie z zatwierdzonym planem audytów. 

Oznacza to, że w tych latach finanse spółki nie podlegały kontroli wewnętrznej, żaden ówczesny prezes o to nie dbał. Nasuwa się proste pytanie po co w kutnowskiej spółce Dział Analiz, Controllingu i Audytu Wewnętrznego?

Dalej jeśli chodzi o kontrolę wewnętrzną to stwierdzono nieaktualizowane błędne dokumenty m.in. Instrukcję kasową z 2011 roku, która zawierała informacje niezgodne z faktycznie funkcjonującą formą prowadzenia obsługi kasowej oraz błędne wskazanie osób kasjera i jego zastępcy, Instrukcję obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo księgowych z 2012r.  z nieprawdziwym wykazem oprogramowania do finansów, która określała, że w kasie Spółki dokonywane są opłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych, niezgodny z wymogami ustawy o rachunkowości wykaz funkcjonujących w jednostce kont, bez określenia  przyjętych zasad klasyfikacji zdarzeń ewidencjonowanych na poszczególnych kontach. Chodziło tym razem o błędne zarządzenie prezesa spółki z 2013.  W tym przypadku nie określono dat posługiwania się programami księgowymi, do kadr i płac oraz środków trwałych. 

Wydawałoby się, że transparentna i  rzetelna polityka rachunkowości w spółce opartej o publiczne - państwowe i samorządowe - pieniądze to podstawa prowadzenia firmy. Tym bardziej, że finanse spółki w tym czasie znajdowały się po opieką głównych księgowych, pracujących w podobnych jednostkach. 

RIO skontrolowała też zakup usług i dostawy, a wystąpieniu pokontrolnym wymieniła trzy poważane nieprawidłowości. Po pierwsze za prawie 12 tysięcy złotych kupiono w 2016 lek Praxbind bez przetargu, poza umową, lek ten blokuje pewną substancję w organizmie biorącą udział w procesie krzepnięcia krwi. Zakupiono go na indywidualne zapotrzebowanie złożone przez Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, zaakceptowane przez Dyrektora ds. Medycznych, a dokumentujący konieczność realizacji indywidualnego zakupu druk ?zapotrzebowanie? nie zawierał wszystkich wymaganych danych, tj. nazwiska i imienia pacjenta, numeru historii choroby oraz daty wpływu zapotrzebowania, co było niezgodne z zakresem danych wymaganych drukiem ?zapotrzebowanie na leki wymagające zgody Dyrektora ds. Medycznych?, wprowadzonym procedurą ISO. 

Druga sprawa to jeden dostawca leków dostarczał bez przetargu produkty, które w wyniku wygranego w szpitalu przetargu miał dostarczać kto inny. Jak wynikało z wyjaśnienia Kierownika Apteki, zakupu dokonano wobec niewywiązywania się przez tego ostatniego dostawcę z realizacji umowy a specyfika produktów (chemikaliów w dużych opakowaniach zbiorczych) ograniczała krąg podmiotów, które mogły zrealizować dostawy. Kontrolującym nie przedłożono dokumentów potwierdzających składanie przez szpital zamówień na dostawy objętych umową produktów, których zakupu dokonano ostatecznie u innego kontrahenta, nie udokumentowano również okoliczności niedostarczenia ww. towarów przez  firmę wybraną w przetargu oraz podejmowania dalszych działań mających na celu wyegzekwowanie realizacji umowy przez tego dostawcę.

Jak na dłoni widać tu brak nadzoru nad faktyczną realizacją umów, co wiąże się z nieprawidłowym wydawaniem publicznych pieniędzy. 

Kontrolujący analizowali też wybrane faktury z Diagnostyką Sp. z o.o. zajmującą się prowadzeniem usług diagnostyki laboratoryjnej. Okazało się, że szpital płacił za badania nie ujęte w umowie z firmą z Krakowa. Kontrolującym nie okazano dokumentacji potwierdzającej realizację zapisów umowy, w której przewidziano możliwość rozszerzenia panelu badań w sytuacji wystąpienia konieczności wprowadzenia nowych badań na rzecz  szpitala. Szpital nie przeprowadził stosownej procedury aby ustalić wykonawcę badań nieobjętych umową z Diagnostyką. Ponadto okazało się, że szpital nie ma możliwości obligatoryjnej oceny faktycznej ilości i rodzaju wykonanych badań laboratoryjnych, bo nie ma odpowiedniego programu informatycznego. Dla kontrolujących nierzetelne było sprawdzania faktur pod względem możliwości wydatkowania przez szpital pieniędzy na tego typu badania. - Wskazuje to na niewłaściwy nadzór ze strony zlecającego nad wykonaniem kontraktu, a co skutkowało wydatkowaniem środków na realizację badań laboratoryjnych bez zachowania wymaganych procedur - piszą kontrolujący. 

Nie obyło się bez zajrzenia w wynagrodzenia. RIO przeprowadziła kontrolę na wybranej próbie siedmiu pracowników, w tym pracowników administracyjnych. W zakresie prawidłowości naliczenia i przekazania wynagrodzenia wykazała, że wynagrodzenia zasadnicze ustalone dla kierownika Działu Kadr i Płac, portiera i starszego mistrza w zawodzie technicznym ustalono na poziomie przewyższającym górne granice płacy zasadniczej dla poszczególnych stanowisk  zawarte w Regulaminie Wynagradzania Pracowników, co skutkowało również zawyżeniem naliczenia dodatku stażowego, wynagrodzenia naliczono i wypłacono osobom zatrudnionym na stanowiskach starszego asystenta ds. kontraktowania usług medycznych oraz kapelana szpitalnego, których to stanowisk nie ujęto w taryfikatorze ww Regulaminu. RIo prześwietliła również kasę obecnego prezesa spółki Marka Kiełczewskiego. Ten prezes zarządu powołany został 4 lipca 2016 roku, równocześnie zatrudniony był, na podstawie umowy o pracę, na stanowisku Dyrektora ds. Medycznych. Przedmiotowe obowiązki powierzono mu na podstawie umowy z dnia 1 czerwca 2016 roku zawartej na czas określony, w treści której ustalono, w szczególności, wysokość wynagrodzenia zasadniczego, procentową wysokość dodatku funkcyjnego naliczanego od minimalnego wynagrodzenia. Ustalona umową i wypłacana kwota wynagrodzenia dla Kiełczewskiego była wyższa od górnej granicy płacy zasadniczej dla stanowiska zastępcy dyrektora ds. lecznictwa -brak w taryfikatorze stanowiska dyrektora ds. medycznych.

RIO zajęło się również sprawą, którą bada m.in. Prokuratura Rejonowa Widzew- Łódź czyli likwidacją III Oddziału Chorób Wewnętrznych Kutnowskiego Szpitala Samorządowego. Przytaczamy stwierdzenia RIO w całości

"Ustalono, że w 2015 roku Kutnowski Szpital Samorządowy dobrowolnie zrezygnował z ubiegania się o kontrakt z Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych?hospitalizacja, wykonywanych w ramach III Oddziału Chorób Wewnętrznych, likwidując w następstwie ww. Oddział. Powyższe działanie stanowiło wykonanie postanowień wyrażonych w porozumieniu intencyjnym zawartym w dniu 22 października 2015 roku między Kutnowskim Szpitalem Samorządowym i Kliniką Kardiologii Allenort Sp. z o.o. W ramach tego porozumienia Szpital wyraził wolę rezygnacji z wykonywania świadczonych usług w zakresie chorób wewnętrznych w zamian za deklarację przystąpienia Kliniki Allenort do działalności leczniczej na terenie Szpitala, w pełnym wymiarze świadczeń z zakresu kardiologia?hospitalizacja, obejmujących wykonywanie procedur zabiegowych oraz leczenie ostrych zespołów wieńcowych, wykonywanych na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przyjęte przez strony porozumienie było związane również z wykonaniem założeń strategicznych zmierzających do zapewnienia na terenie powiatu kutnowskiego wysokospecjalistycznych procedur medycznych z zakresu leczenia chorób serca. Było to, m.in., przedmiotem dyskusji podczas sesji Rady Powiatu w dniu 9 lipca 2015 (XII/2015). Na sesji tej przyjęto, m.in., założenie odstąpienia od własnego kontraktu na świadczenia związane z leczeniem chorób wewnętrznych w ramach III Oddziału, w celu zwiększenia szans na uzyskanie korzystnego kontraktu w zakresie kardiologii. Jednocześnie dla zapewnienia warunków lokalowych Klinika Allenort zobowiązała się wynająć od Kutnowskiego Szpitala Samorządowego pomieszczenia zlikwidowanego III Oddziału Chorób Wewnętrznych.

W kontekście powyższych ustaleń warto jednak wskazać, że opisana wyżej transakcja prowadziła do rezygnacji z własnego kontraktu, by hipotetycznie zwiększyć szanse podmiotu konkurencyjnego i komercyjnego na uzyskanie kontraktu, o który miał się dopiero ubiegać. Wprawdzie Klinika Kardiologii Allenort posiadała uzasadniony potencjał do realizacji preferowanej przez władze Powiatu strategii, a brak odpowiednich działań zdaniem Starosty (zgodnie z wypowiedziami na sesji Rady Powiatu z dnia 9 lipca 2015 roku) zagrażał uruchomieniu odpowiedniej procedury, ograniczając szanse na kardiologię inwazyjną w powiecie przez wiele lat, jednak rezygnacja z własnej działalności nie dawała gwarancji na osiągnięcie zamierzonego celu. 

Ponadto, jak wykazano podczas kontroli, Szpital dokonał likwidacji Oddziału przynoszącego dochody bez mała we wszystkich latach działania placówki. Nadto z przeprowadzonej wyceny (dokument z dnia 22 lipca 2015 roku) prócz wymiernego zysku wynikało, iż przeznaczony do likwidacji Oddział charakteryzował się przewagą potencjału dochodowego nad potencjałem ekonomicznym, co oznaczało osiągnięcie satysfakcjonującego wyniku finansowego przy nieproporcjonalnie niższych nakładach. Nie można zatem dostatecznie jasno wyjaśnić, dlaczego, mimo posiadanej wyceny przedstawiającej w korzystnym świetle prognozy ekonomiczne III Oddziału, jak również biorąc pod uwagę jego dochodowy charakter, właśnie ten Oddział przeznaczono do likwidacji. Zwłaszcza, że nie wykonywał on świadczeń konkurencyjnych wobec przyjętej strategii. Trudno więc mówić o zamianie ewentualnych świadczeń, jeżeli w ogóle przyjąć, że rezygnacja z własnego kontraktu mogła wpłynąć na wielkość kontraktu przyznanego innemu podmiotowi. Zwłaszcza w sytuacji, gdy składane przez podmioty lecznicze oferty powinny być rozpatrywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w sposób indywidualny i konkretny.

Aktualnie (stan na czas czynności kontrolnych) pomieszczenia III Oddziału Chorób Wewnętrznych pozostają puste i jak wynika z uzyskanych od przedstawicieli kontrolowanego Szpitala informacji ustnych, Klinika Allenort (Scanmed) nie realizuje w nim świadczeń."

Przypomnijmy, 8 czerwca 2015 prezes szpitala Robert Wilanowski zwrócił się do Starosty Krzysztofa Debicha i Zgromadzenia Wspólników z prośbą o zgodę na wystąpienie przez szpital do NFZ z prośbą o rozpisanie konkursu na kardiologię z jednoczesną likwidacją jednego z trzech oddziałów chorób wewnętrznych, taką zgodę otrzymał. Decyzja o rozwiązaniu umowy z funduszem została podjęta w formie uchwały rady powiatu na początku lipca 2015 roku 14 głosami "za" przy 8 wstrzymujących się.

30 lipca 2015 Kutnowski Szpital Samorządowy sp. z o.o. wypowiedział umowę Narodowemu Funduszowi Zdrowia w zakresie kontraktu na III oddział wewnętrzny, a potem NFZ rozpisał konkurs na świadczenia zakresie kardiologii hospitalizacji na powiaty łowicki i kutnowski, który wygrały, przy drugim podejściu, Kliniki Kardiologii Allenort z Warszawy. Do maja 2016 Kliniki Kardiologii Allenort prowadziły remont na oddziale, wykonywany przez kilka firm specjalistycznych i lokalnych: m.in. Olkbud, Dachbud, Multimed, Otręba, Strugińscy. Całością prac koordynowało Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "Vester" Handzelewicz Sp.j. 12 maja 2016 nastąpiło oficjalne otwarcie z udziałem mediów i oficjeli. I do dziś oddział stoi pusty. 

Przypominamy na koniec pierwszej części stwierdzonych przez RIO uchybień, kto i kiedy rządził w szpitalu i w powiecie w latach objętych kontrolą:

Kadencja 2010-2014  Mirosława Gal-Grabowska  - Starosta Kutnowski; Konrad Kłopotowski - Wicestarosta

Kadencja 2014 - 2018 Krzysztof Debich Starosta Kutnowski; Zdzisław Trawczyński - Wicestarosta

KSS sp. z o.o.

Piotr Okoński prezes od 17.02. 2011 do 28.12 2012, dyrektor NZOZ KSS od od 17.02. 2011 - od 3.01.2013 zwolnienie lekarskie

Elżbieta Łuczak - prezes od 28.12. 2012r. dyrektor NZOZ KSS od 29.12.2012 r. prokurent od 3.06.2011 do 27.12. 2012 r. z-ca dyr. ds. ekonom.-adm. od 7.03 2011 do 28.12. 2012

Andrzej Musiałowicz  - prezes 24.06. 2013 - 21.01.2015

Cezary Lipiński zastępca dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych 24.09.2013 - styczeń 2015 

Jerzy Subczyński p.o. prezesa spółki 22.01.2015 

Robert Wilanowski prezes spółki - 24.02. 2015 - 1.07.2016

Marek Kiełczewski prezes spółki od 4.07.2016 , a od 1.06.2016 dyrektor ds. medycznych

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (45)

WaldemarWaldemar

42 3

Czas na zmiany w samorządzie powiatowym. 19:11, 05.04.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

JackJack

36 7

Rozumiem ,że zaczyna Pani serial na temat RIO wpowiecie.Ciekaw jestem jak wygląda tegoroczna kontrola w starostwie,z tego co ćwierkają wróble to totalna klapa.Takiego burdelu jaki jest teraz ,nie było od zarania.Szare eminencje ,układy i układziki,nowe niekompetentne twarze z układu.Nie tak to miało wyglądać Panie Debich,dla mnie jest Pan niewiarygodny ujmując to bardzo delikatnie. 19:42, 05.04.2018

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

RedakcjaRedakcja

25 0

Tak najpierw szpital, następne starostwo :) 20:20, 05.04.2018


to chyba onito chyba oni

11 0

te czerwone łapki to może z białego domku kiedyś ostoi pzpr. 17:44, 08.04.2018


redakcja redakcja

5 2

a kiedy dalsza część tej historii kochana redakcjo ? 16:12, 09.04.2018


śmiechu warteśmiechu warte

36 2

I wy chcecie miec akredytację , no wolne żarty. 19:49, 05.04.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

coś nieprawdopodobnecoś nieprawdopodobne

37 1

Kto i czy w ogóle był kiedykolwiek robiony audyt wewnętrzny? Zdaje się ,że kiedyś ktoś miał takie stanowisko , prawda?Stwierdzono nieprawidłowości? No nie nie może być przecież zawsze było cacy, a tylko niektórzy się czepiali , prawda? I co prawda wyszła?
"Nasuwa się proste pytanie po co w kutnowskiej spółce Dział Analiz, Controllingu i Audytu Wewnętrznego?" a no po to żeby były posadki podać nazwiska tam zatrudnionych i ich wynagrodzenia.Czytam dalej i widzę masakrę w dokumentacji. To ja się pytam czy ktoś w ogóle coś w tym przybytku kontrolował? Stale tylko było ,że jest ok ,że prezesi zapracowani i że wszelkie słupki się zgadzają.A jak widać totalna degrengolada. Tu potrzeba faktycznie HERKULESA PROKURATORA PANIE MINISTRZE ZIOBRO.Jest też praca do odrobienia przez posłów reprezentujących nasz teren. Powinniście się panowie zająć tą sprawą.

20:27, 05.04.2018

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

e tame tam

9 0

w starostwie muszą byc radykalne zmiany inaczej nic z tego .tam trzeba ich wszystkich prawie wymieśc i znaleźć porządnych ludzi do zarządu i na staroste , nie pis nie ko tylko nowi 10:02, 07.04.2018


w Kutnie wszystko mow Kutnie wszystko mo

1 0

Ci co niby według niektórych się czepiali jak widać mieli rację prawda? 07:46, 16.05.2018


tylko prokuratortylko prokurator

36 1

"Ustalona umową i wypłacana kwota wynagrodzenia dla Kiełczewskiego była wyższa od górnej granicy płacy zasadniczej dla stanowiska zastępcy dyrektora ds. lecznictwa -brak w taryfikatorze stanowiska dyrektora ds. medycznych."
A podobno miały być oszczędności przy jego zatrudnieniu,a tu widać jak na dłoni ,żę znowu kicha. Co na to PSL bo to przecież kolega partyjny startujący do wyborów z listy PSL, czyż nie tak? 20:47, 05.04.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

bezpartyjnybezpartyjny

30 4

No to jak to wszystko kontrolował zatrudniony w szpitalu radny na krótką chwilę z poborami zdaje się przekraczającymi kwoty w taryfikatorze i dziwnie nagle przestał być potrzebny lądując na innej również ciepłej posadzie i ciekawe czy na jego miejsce jest ktoś inny czy jednak bez niego może szpital funkcjonować?Dlaczego radni się tym przypadkiem nie interesują?Pewnie jest więcej takich stanowisk stwarzanych pod osoby jak ostatnio dla pani z .N, czy się mylę? 20:56, 05.04.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

BdBd

9 32

Jeżeli to są największe przewiny wytknięte w tej kontroli to ten tytuł artykułu pasuje jak armata na muchę. Parę niedociągnięć w dokumentacji. Brak jakiegoś dokumentu lub niezaktualizowany jakiś regulamin. Ciekawe kto to przeczytał dokładnie i rozumie wagę tych zarzutów. Raczej nie są powalające. Za to tytuł.... Ho ho 20:57, 05.04.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

utracjuszutracjusz

32 1

Wilanowski wystąpił o likwidację oddziału wewnętrznego, a teraz grzeje posadkę w NFZ. Można , można. 21:03, 05.04.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

roodyroody

15 7

Po pierwsze - bardzo dobry artykuł Pani redaktor! To wspaniały artykuł podsumowujący "dokonania" konkretnych osób przed wyborami.
Po drugie - większość instytucji kontrolnych jest do wymiany personalnej i reorganizacji, chodzi tu o RIO, wydziały kontroli wewnętrznej i controllingu w UM i Starostwie, szpitalu, spółkach miejskich - to wszystko zdegenerowani ludzie. Przez ostatnie dziesięć lat wszystko było cacy z roku na rok (A JAKIE PREMIE I NAGRODY ZA TO BYŁY!), a teraz kiedy PiS trochę postraszyło to od razu są nieprawidłowości.
Po trzecie - należy za wszelką cenę wprowadzić propozycję Prezesa Jarosława Kaczyńskiego - obniżka wynagrodzeń dla posłów, prezydentów, wójtów i ich zastępców. To wspaniała propozycja wprowadzająca większą sprawiedliwość w gospodarce i dająca ogromne oszczędności w Państwie. Wójt w gminie zarabia 14 000 zł, a mgr inż. w firmie budowlanej w Kutnie 3500 zł (do polityki nie idzie się dorabiać, tylko służyć!).
Po czwarte - w te wybory samorządowe należy nie dopuścić do zabetonowania sceny politycznej, tj. że Burzyński bierze całe miasto, starostwo pozostaje jak teraz, a gminy zostają jak są! Oczywiście nie można dopuścić też do zamiany miejscami tej samej grupy ludzi. Konieczne jest działanie Ruchu Kontroli Wyborów w powiecie i mieście, na wszystkich szczeblach.
Po piąte - trzeba o wszystkich błędach i wypaczeniach zawiadamiać władze centralne partii - bo nasi lokalni "baronowie" robią sobie co chcą! Pozdrawiam - więcej takich artykułów! 21:11, 05.04.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

roodyroody

10 2

pisowska centrala ma to w nosi, to zgnilizna taka sama jak ci teraz
12:56, 07.04.2018


antykłopotantykłopot

45 2

A Kłopotowski z Galową to co zrobili? O ile dobrze pamiętam doprowadzili szpital do ruiny i miało być po szpitalu. Teraz Galowa idzie z Konradem z PiS-u. Boję się, że , jak im się uda to zdemolują szpital do reszty.
Moje pytanie kiedy rozliczony zostanie Kłopotowski i Galowa? 21:31, 05.04.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

Bożena Bożena

16 1

Pani Redaktor tematem numer 1 są kolejki w wydziale komunikacji i nowy system kolejkowy - masakracja 3 godziny aby dostać się do okienka!!! Takie cuda za podatników pieniądze. A co na to dyrekcja? Pozdrawiam cierpliwych. 22:31, 05.04.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

do Bożenydo Bożeny

5 0

A zgłosiłaś to w starostwie czy boisz się odezwać i chcesz ,żeby to redakcja za ciebie załatwiła? 19:28, 06.04.2018


SachuSachu

34 6

Debich - porazka, Serenda - jego wierny zołnierz - jeszcze wieksza, pełno znanych twarzy z list wyborczych ko. Starczy! Poznalismy juz pana panie D.
18:04, 06.04.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ciekaweciekawe

18 2

Panie Stokwiszewski wnioskował pan do RIO i do Wojewody ,a le co dalej ? Co dalej pan zrobi czy zrobił po tym raporcie? 19:26, 06.04.2018

Odpowiedzi:5
Odpowiedz

do ciekawydo ciekawy

21 6

a co ma zrobić ? wybraliśta radnych a on według was się na radnego nie nadawał , tak to juz jest w tym mieście. wybierzcie znowu debicha ,galową ,kłopota i trawę a zrobiom wam porzondek ,hahaha 20:20, 06.04.2018


waluśwaluś

13 8

Stokwiszewski jest zaprzyjaźniony z PO i .N 20:43, 06.04.2018


OkiłOkił

18 4

Zapytaj tych co za to biorą kasę i tych co nabroili .To wasi wybrańcy a nie czepianie się Darka albo Wieśka . 23:15, 06.04.2018


darekdarek

11 3

zrobi co będzie mógł 22:48, 08.04.2018


tak mi się wydajetak mi się wydaje

3 4

To ,że zawnioskował to jeszcze nic nie znaczy , ale co dalej zrobi z wym swoim wnioskim i odpowiedzią na niego? powiesi sobie w ramkach?Teraz to on działacz innego ugrupowania czyli .N i PO więc może nic z tym nie zrobi, co? 17:45, 09.04.2018


BumerangBumerang

24 4

#Murem za eKutno i Panią Olą!# Brawo Redakcja! Artykuł wspaniały, ukazuje prawdziwy obraz śmierdzącego dna i pasożytujących grzybów kutnowskiej stajni Augiasza. Tak trzymać! "Bić *%#)!& i złodziei." Sama Pani Ola niczego nie zrobi. Jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale od czegoś trzeba zacząć. Media kreują rzeczywistość. Nec Hercules contra plures ( siła złego na jednego). I Herkules *%#)!& kiedy ludzi kupa. I Herkules cielę, kiedy wrogów wiele. I Herkules nie pomoże kiedy ludzi całe morze. Nawet Herkules nie pomoże przeciw wielkiej liczebności dziadostwa. Tego POpapranego i PiSdowskiego okupanta trzeba wypie*****ć jak najszybciej bo inaczej zrobią nam tu Chwastostan !!!!! To się już w głowie nie mieści co ten PoPiSowy okupant z naszym krajem robi. Te bydlaki-jełopy-zgredy-kanalje-łachudry i złodzieje, te plugawe świnie i mendy, to śmierdzące szambo trzeba natychmiast oczyścić raz na zawsze!!!!! Pamiętajmy w najbliższych wyborach żadnych mafijnych band jak pis-po-psl-sld itp, tylko swoich zaufanych i godnych ludzi. To bardzo ważne dla Polaków bo właśnie od miast-gmin-wsi zależy suwerenność Polski i ten zdradziecki nierząd Warszawski może nas tylko w dupę pocałować, gdyż będziemy mieli swój elektorat, a nie mafijną korporacje qrewsko-złodziejską.? [sic!] (okno pto"r", klub-Idź Po Prawdę, BBWZK EKU2018) 22:55, 06.04.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Aleksandra K.Aleksandra K.

27 12

Myślę że dr D. Stokwiszewski byłby najlepszym kandydatem na prezydenta Kutna albo na starostę. Każdy ma prawo mieć swoje zdanie, a moje jest właśnie takie. I taka jest dla pana moja propozycja panie Darku. Wreszcie byłoby normalnie. 09:12, 07.04.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Aleksandra K.Aleksandra K.

24 6

Im więcej minusów i krytyki tej kandydatury tym bardziej jestem przekonana do tego co napisałam . Panie Dariuszu do roboty ....... 09:48, 07.04.2018


zgadzam siezgadzam sie

31 8

Uważam ze opozycja powinna połączyc siły i wesprzeć pana Darka jako prezydenta Kutna choć nie wiem czy nie lepiej gdyby był starostą bo tam dopiero jest beton i bur..el . 09:55, 07.04.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

panie Wojtkupanie Wojtku

22 5

Ziółkowski macie atut to go wykorzystajcie w walce o urząd prezydenta lub starosty bo lepszego kandydata nie znajdziecie tylko trzeba go wesprzeć jesli by chciał kandydować .może wtedy tacy jak ja wrócą tu z Anglii .na razie Kutno to miasto emerytów, rencistów itp . 12:59, 07.04.2018


HelenaHelena

28 10

Ja też uważam Pana Darka Stokwiszewskiego za idealnego kandydata zarówno na starostę jak też na prezydenta. To strzał w dziesiątkę . 12:30, 07.04.2018

Odpowiedzi:4
Odpowiedz

Pani HelenoPani Heleno

21 7

Popieramy ja i moi sąsiedzi bo ten pan Darek to porzadny i mądry człowiek. Wreszcie by coś zmieniło sie w tym zabetonowanym mieście . 13:09, 07.04.2018


.Nowoczesna.Nowoczesna

19 7

do roboty bo prześpicie szansę 13:12, 07.04.2018


ja uważam ,że ja uważam ,że

4 5

Strzał to może jest ale prosto w kolano. 17:47, 09.04.2018


wyborca8wyborca8

5 4

Przecież pan Darek już w poprzedniej kadencji startował i nikt nim się nie zachwycał więc skąd teraz te klaki? 07:44, 10.04.2018


żarty jakieś?żarty jakieś?

17 20

To byłoby straszne aby ktoś kto popiera PO, Janusza Pawlaka, Gierulę, Ziółkowskiego był kandydatem na prezydenta. Myślę, że ten pan dowiedział się z tego artykułu o tym jaki skutek miał jego i zresztą nie tylko jego wniosek, bo w artykule jest napisane że były dwa. 14:59, 07.04.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

pytającypytający

16 16

Pan Darek tępił do niedawna PO, a dziś staje z nimi do wyborów. O co chodzi, Panie Stokwiszewski? Gdzie Pana morale? 22:55, 07.04.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

nie zgadzam sięnie zgadzam się

11 3

bo raczej odnosił się do ludzi robiących źle niż do partii jako takich ,a że ci byli także z tych partii to ich krytykował i nie sądzę aby zmienił zdanie .
22:46, 08.04.2018


manka gruszka @ mailmanka gruszka @ mail

22 0

Proponuję dokładnie sprawdzić działalność Łuczak Elki.Tyle funkcji -ewenement w skali szpitala.Trawczyński wspierał ją w działalności szpitala a obecnie w urzędzie pracy. 18:31, 08.04.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

jackjack

16 1

Ponad połowa wyborców w powiecie to mieszkańcy miast , aż dziwne ,że chłopki nami rządzą i to robią co chcą.Pora pokazać im miejsce w szeregu,i pozbyć się największych mącicieli z rady powiatu. 20:37, 08.04.2018


REKLAMA

HeniekHeniek

16 4

Szpital szpitalem a Debichowi zostało już tylko 380 godzin czyli 22.800 minut, a potem won... 12:51, 09.04.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

jacek jacek

16 2

debich i reszta tego badziewia już ma przygotowane scenariusze na wybory .Znowu chcą przejąć władzę w powiecie tak jak burza i jego ludzie w mieście .Czy pozwolimy na to znowu ? wielkie ambicje mają też ci co wspierają debicha np. serenda ale i kłopot iu Zdzichu kielich .znowu chłopstwo ma nami rządzić ? 16:10, 09.04.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

może być do wiadomośmoże być do wiadomoś

0 9

Pani Redaktor, mam wrażenie,że nie dopełniła Pani swoich dziennikarskich obowiązków i nie sprawdziła wszystkiego co pani napisała. Artykuł jest tendencyjny, tak jak i cała kontrola RIO. Wszyscy słyszeli co powiedział Pan, który przyjechał na kontrolę. Choćbym miał tu siedzieć do lata, znajdę na nich bata! I co znalazł? Kupę bzdur za parę złotych i to dlatego, że zabrakło jakiegoś kwitka. 12:06, 10.04.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

pomyślpomyśl

5 0

*%#)!& nie sieją sami się rodzą i ty do nich należysz.Zgłoś do RIO ,że zrobiło tendencyjną kontrolę .Odwagi 19:18, 10.04.2018


pojechałeś koleśpojechałeś koleś

8 0

Jak artykuł może być tendencyjny jak przedstawia to co RIO ustaliła? No tak RIO spreparowała nieprawidłowości bo szpital to jest po prostu wzorcowy? 13:32, 10.04.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA
© ekutno.pl | Prawa zastrzeżone