Zamknij
REKLAMA

Prokuratura Rejonowa sprawdzi czy doszło do nadużyć w powiecie

08:52, 16.04.2018 | O.R
REKLAMA
Skomentuj

Konferencja radnego Bartosza Serendy o braku realizacji pomysłu wykorzystania obrabiarek CNC w Zespole Szkół nr 1 w Kutnie oraz nasz artykuł był podstawą do zawiadomienia Prokuratury Rejonowej w Kutnie przez osobę fizyczną o podejrzeniu popełnienia przestępstwa nadużycia zaufania art. 296 kk. Czynności prokuratury polegają na sprawdzeniu czy w sprawie kupna maszyn do "Staszica" oraz ich niewykorzystania doszło do jakiegokolwiek nadużycia czy to uprawnień czy zaufania lub niedopełnienia obowiązków a wreszcie czy w wyniku tych czynności została wyrządzona znaczna szkoda majątkowa.

Radny Serenda stwierdził wówczas, że bezczynnie stojące w Warsztatach Szkolnych "Staszica" maszyny o wartości ponad 900 tys. zł to wartość dodana szkoły i że przecież uczniowie mogliby ich używać, gdyby nie to że nie przygotowano odpowiedniego w szkole miejsca do ich rozruchu. Na ostatniej sesji radny Jacek Urbaniak przy okazji dyskusji nad budżetem i wydania środków z nadwyżki budżetowej właśnie między innymi na przygotowanie takiego miejsca zapytał Zarząd Powiatu w Kutnie o to czemu przez cztery miesiące nic w tej sprawie nie robił i czy starosta zdecydował się skierować zawiadomienie do organów ścigania. Już dziś wiemy po głosowaniu negatywnym radnych uchwały o zmianie budżetu, nie ma szans póki co na uruchomienie obrabiarek. Radni zablokowali proponowane przez zarząd inwestycje z wolnych środków.

Wcześniej na jednej z powiatowych sesji radni głosowali z kolei pozytywnie zmianę w budżecie dotyczącą wniosku ówczesnego dyrektora ZS nr 1 Janusza P. i przeniesienia środków ponad 900 tys.zł na zakup obrabiarek CNC. Zarząd Powiatu w Kutnie wówczas również przychylnie odniósł się do tego pomysłu.

Zapytaliśmy Zarząd Powiatu w Kutnie o etapy realizacji tej prawie milionowej inwestycji. Odpowiedzi udzielała Iwona Kaca, dyrektor Wydziału Edukacji Kultury i Sportu.

Kiedy dyrektor wystąpił do Zarządu Powiatu w Kutnie/Kuratorium Oświaty z projektem utworzenia nowej klasy w ZS nr 1 w Kutnie, w której uczniowie mieli korzystać z obrabiarek CNC? Jeśli nie wystąpił z takim projektem to w ogóle z jakim wystąpił do Zarządu? Czy szkolenie operatorów obrabiarek musiało być związane z utworzeniem nowej klasy? Czy w szkole na chwilę uruchomienia tej inwestycji pracowała kadra przeszkolona w zakresie obsługi obrabiarki i czy teraz pracuje? Czy w nowym arkuszu w ZS nr 1 na rok 2018/19 przewidziane jest utworzenie klasy, w której obrabiarki będą mogły być wykorzystane? 

Zgodnie z art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (D. U. z 2017 roku poz. 59 ze zm.) to dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę ustala zawody, w których kształci szkoła, po zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady rynku pracy co do zgodności z potrzebami rynku pracy. Do organu prowadzącego nie wpłynął wniosek o utworzenie nowego zawodu. W związku z powyższym w ofercie edukacyjnej szkoły na rok szkolny 2018/2019 nie został zaplanowany nowy kierunek kształcenia.

W zamierzeniu organu prowadzącego wyposażenie pracowni szkoleniowej operatorów obrabiarek CNC miało wzbogacić bazę dydaktyczną Szkoły oraz umożliwić podnoszenie kwalifikacji uczniom kształcącym się w zawodach technicznych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych Powiatu Kutnowskiego. Rozważane jest również stworzenie ośrodka szkoleniowego organizującego kursy z zakresu cnc.

Z informacji uzyskanych od wicedyrektora szkoły wynika, że w Zespole Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie zatrudnionych jest dwóch nauczycieli przeszkolonych w zakresie obsługi CNC. Ponadto firma dostarczająca obrabiarki zobowiązana jest do przeszkolenia pracowników Szkoły z zakresu obsługi i konserwacji urządzeń.

W ofercie edukacyjnej szkoły na rok szkolny 2018/2019 obrabiarki sterowane numerycznie można wykorzystać w procesie dydaktycznym zawodów technicznych nauczanych przez szkołę: technika elektronika, technika pojazdów samochodowych, mechanika pojazdów samochodowych i elektromechanika pojazdów samochodowych.  

W jaki sposób został wyłoniony sprzedawca obrabiarek? Jaka to firma i za ile zostały kupione? Jakie firmy przystąpiły do przetargu (jeśli był) i z jakimi cenami?

Dostawca obrabiarek CNC dla Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Prowadzone były dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Informacje o przeprowadzonych postępowaniach w zakresie wymaganym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszczone były na stronie internetowej BIP zamawiającego – Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie i Biuletynie Zamówień Publicznych.

W obydwu postępowaniach wpłynęła jedna oferta złożona przez firmę: ABPLANALP sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa z ceną brutto oferty za wykonanie całości przedmiotu zamówienia za kwotę 909 264,36 zł. W pierwszym postępowaniu, ze względu na oczywiste omyłki rachunkowe w wyliczeniu ceny oferty, cena brutto z oferty wykonawcy została poprawiona przez zamawiającego z kwoty 909 264,36 zł na kwotę 909 246,36 zł. W pierwszym postępowaniu oferta wskazanej powyżej firmy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ze względu na jej niezgodność ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Wobec tego pierwsze postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. Wykonawca (dostawca) został wyłoniony w drugim postępowaniu przeprowadzonym po unieważnieniu pierwszego postępowania. Tak jak to zostało wyżej wskazane cena brutto oferty firmy ABPLANALP sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa wynosiła 909 246,36 zł i na jej podstawie został wyłoniony wykonawca zamówienia.

Kto i kiedy podpisał umowę na zakup obrabiarek i kiedy one fizycznie dotarły do szkoły?

W związku z tym, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na dostawę wyposażenia pracowni szkoleniowej operatorów obrabiarek CNC prowadzone było przez Zespól Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie umowę na dostawę obrabiarek podpisał wicedyrektor szkoły w dniu 11 października 2017 roku. Do szkoły obrabiarki zostały dostarczone w dniu 18 grudnia 2017 roku.  

Czy dyrekcja szkoły również p.o. informowała organ nadzoru o etapach projektu utworzenia nowej klasy, inwestycji przygotowania pomieszczeń do wykorzystywania obrabiarek?

1 marca 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Kutnie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Powiatu Kutnowskiego oraz przedstawicielami Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie. Celem spotkania było ustalenie działań dotyczących realizacji zadania polegającego na uruchomieniu pracowni szkoleniowej operatorów obrabiarek CNC.  11.04.2018 r. Pan Paweł Peda wicedyrektor Szkoły wyznaczony do zastępowania dyrektora przedstawił powiatowi opracowany przez Zespół Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie harmonogram prac koniecznych do uruchomienia pracowni obrabiarek CNC i pracowni dydaktycznej z symulatorami obrabiarek. 

Jaki jest rzeczywisty koszt na obecną chwilę przystosowania pomieszczeń szkoły do używania sprzętów przez uczniów?

11 kwietnia Szkoła pisemnie poinformowała zarząd powiatu, że na chwilę obecną koszt dostosowania pomieszczeń do potrzeb pracowni szkoleniowej wynosi 19 106,63 zł. W budżecie powiatu zabezpieczono kwotę 80 000 zł na prace remontowe związane z dostosowaniem pomieszczeń do posadowienia obrabiarek CNC.  

Jak wyżej pisaliśmy radni nie zgodzili się na ten wydatek, a teraz Prokuratura Rejonowa w Kutnie sprawdzi czy doszło do przestępstwa i kto może być za nie odpowiedzialny.

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (23)

Jan Zawsze.Jan Zawsze.

19 3

Sprawdzić to trzeba jakie korzyści osiągnęli z tej racji Janusz z Arturem, bo to oni nadzorowali przetarg, ugadali się z oferentem. Wcześniej o to zabiegali, gdy tak naprawdę warsztaty szkolne nie mają podstawowych narzędzi. 09:32, 16.04.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

KaraKara

18 2

Smród wokół byłych bonzów oświatowych ??po których został problem i to nie jeden. 09:34, 16.04.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

"Ktoś" bez"Ktoś" bez

20 2

wydał prawie 1 mln. PLN bez jakiegokolwiek rozeznania merytorycznego - szkoła nie ma kierunku kształcenia, nauczycieli obsługujących maszyny (programowanie i sam proces obróbki), pomieszczeń i możliwości technicznych do zainstalowania i uruchomienia tak precyzyjnych urządzeń. I pytanie najważniejsze: dlaczego wybrano obrabiarki z najwyższej półki cenowej ?!?!?!?!?!?!?!?! "KTOŚ" powinien za wyrzucenie ogromnych, publicznych pieniędzy w błoto odpowiedzieć karnie i finansowo 09:50, 16.04.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

CzesławCzesław

8 0

No ale radni prowadząc swoje wojenki zablokowali pieniądze na inwestycje między innymi w szkołach.Na złość odmrozili sobie uszy.A co tam uczniowie ważne jak się ułożyć ,żeby wystartować w następnych wyborach. 15:34, 16.04.2018


GallGall

17 1

Czy to nie Żurada była szefem komisji przetargowej? 10:00, 16.04.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Taka gmina...Taka gmina...

7 11

W kci informacja, że powiat kutnowski ma najwyźsze bezrobocie w łódzkim. W jednej z łódzkich gazet oferta Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktyczego - ksztalcenie w zawodach mechanicznych z CNC (dodatkowy atut). W wielu szkołach w Polsce kształcenie praktyczne i nowoczesne to atut. A u nas? Bicie piany, żeby komuś dokopać. Czy ktoś myśli o tym, jak zwiększyłoby to szanse i możliwości młodzieży na rynku pracy? Gdzie w tym wszystkim dobro ucznia, bezrobotnego szukającego pracy? A malkontenci powyżej niech pomyślą, że nie da się uczyć ciągle tylko teoretycznie z podręczników sprzed 30 lat! Nie ośmieszajcie się. 10:09, 16.04.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

BbbbBbbb

8 1

Wyrzucic milion i już mniej bezrobotnych...bzdura ze kupione a nie używane za to ktos powinien beknąć i o too chodzi ...albo sala powonna byc wyremontowana od razu albo nie powiny byc kupione 11:40, 16.04.2018


WyborcaWyborca

16 5

Brak istotnego pytania: kto odpowiada za oświatę powiatową od końca września 2017.? 10:11, 16.04.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

do Wyborcydo Wyborcy

11 0

Czy Jerzy P jest jeszcze na zwolnieniu lekarskim? 15:36, 16.04.2018


HitHit

9 4

Bartuś doniósł na swojego pryncypała? 10:15, 16.04.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

to nie radnyto nie radny

8 3

W treści jest osoba fizyczna, czyli nie radny, bo to osoba publiczna. 12:20, 16.04.2018


Wiadomo ktoWiadomo kto

15 1

Zawsze za wszystko w powiecie odpowiada starosta. W tym wypadku porażka ma wielu ojców, niech się prokuratura z nimi pomęczy i zobaczymy czy ktoś będzie miał jakiś zarzut 10:20, 16.04.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

PrzewałPrzewał

20 0

Proponuję przyjrzeć się przetargowi, przesłuchać solidnie świadków i będzie wiadomo 11:07, 16.04.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

????****???????****???

4 1

Za powiatową oświatę od początku do końca odpowiadają chyba Kółko Rolnicze, Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna z Krzyżanowa. Jak widać, słychać i czuć to kutnowskie Starostwo Powiatowe nie odpowiada za nic. Takie mamy dziwne i ciekawe czasy. Koń by się uśmiał. Żeromski też. A nam co pozostało? Śmiać się czy płakać? Płacz na bide pomoże! No to się śmiejmy. Przeżyliśmy dąbrowską, kłopotowskiego, gal-grabowską i kielicha, przeżyjemy i debicha.

Więc pijmy zdrowie, panie, panowie,
Niech troski zginą w rozbitym szkle,
Jak nam tu było, nikt się nie dowie,
Czy nam tu było dobrze czy źle.

Starosty zgraja, robi nam jaja,
Bracia i siostry, nie trza się bać.
Bo przyjdą czasy, gdy te fagasy,
W kaloszach będą jak trepy stać.

Ole, ole, ole, ole, ole ..... My nigdy nie poddamy się ...... Zwycięży Orzeł Biały ...... [sic!] (OKNO, PTO"R", KLUB IDŹ PO PRAWDĘ, BBWZK EKU2018) 11:41, 16.04.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

FranioFranio

19 2

Arczi, jancio i Gosia lody kręcili a teraz Pedę w to wrobili. Tak to jest jak się z nimi ktoś zadał 11:46, 16.04.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

janciojancio

10 0

No i dobrze mu tak . Mógł mówić prawdę , a nie załapać się na stołek , co? 15:39, 16.04.2018


Pół??$Pół??$

18 1

Dlaczego w tej szkole nie otwarto klasy zawodowej? Janoszko nie miał pojęcia jak się do tego zabrać, bo knuł tylko intrygi i zagarniał z Gosią i kolesiostwem kasę z projektów 14:52, 16.04.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ManiekManiek

1 14

Debich! Zegar cyka, cyk, cyk, cyk. Pozostało ci tylko 230 godzin i won.
17:08, 16.04.2018

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

FelekFelek

11 0

Janusz, Tobie pozostał znacznie krótszy czas 17:17, 16.04.2018


ktosktos

0 0

zdziwisz sie jak bedzie inaczej 15:35, 20.04.2018


E.U.E.U.

3 13

Nadużycia robi nasz pan poseł z Kukiz 15 , czy to też ktoś będzie sprawdzał? 17:13, 16.04.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

007 zgłoś się007 zgłoś się

15 1

Zgłoś jeśli wiesz że jakieś robi 17:36, 16.04.2018


ewaewa

5 1

Strach się bać, jakie bałwany pracują w tej szkole. Matoły warsztatowe niszczą młodzież swoim szkaradnym przykładem!!!!!! 23:52, 16.04.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA
© ekutno.pl | Prawa zastrzeżone